Tổng hợp

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thanh niên là gì 2023?

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thanh niên là gì 2023? Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ bao đời đã luôn là một tổ chức liên minh chính trị đóng vai trò quan trọng trong sự phồn vinh toàn diện của đất nước. Vậy, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với thanh niên – tầng lớp đông đảo đóng một vị trí không hề nhỏ góp phần phát triển cho quốc gia là gì? Cùng THPT Đông Thụy Anh tìm hiểu trong bài viết này.

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Căn cứ Tại Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ tại Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như sau:

– Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển truyền thống đoàn kết và đồng lòng của nhân dân Việt Nam, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy tiến bộ xã hội và tiến tới một xã hội công bằng và dân chủ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

2. Tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò là một thành phần quan trọng trong cơ cấu chính trị của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ làm cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết nhân dân. Mặt trận cũng hỗ trợ nhân dân trong việc thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, và tuân thủ đường lối và chủ trương của Đảng, cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có những chức năng, nhiệm vụ quan trọng như:

 • Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc;
 • Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
 • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;
 • Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước;
 • Thực hiện giám sát và phản biện xã hội

– Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước, có thể kể đến một số tổ chức thành viên nổi bật như sau:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quân đội Nhân dân Việt Nam;
 • Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Hiệp hội các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Phật giáo Việt Nam; Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam; Hội Người mù Việt Nam; Hội Đông y Việt Nam;…

Như vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một vai trò, vị trí quan trọng không thể thiếu và không thể bị thay thế trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và tham gia vào xây dựng và phát triển của đất nước. Với mục tiêu chính là thống nhất toàn dân trong cuộc sống chính trị, kinh tế và văn hóa, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước.

3. Trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam với thanh niên là gì?

Căn cứ theo Điều 31 Luật thanh niên năm 2020 quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thanh niên như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên.

2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

3. Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam với thanh niên là gì?
Trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam với thanh niên là gì?

Về cụ thể, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thanh niên như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên

– Dựa trên đánh giá toàn diện tình hình chung của thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định mục tiêu và chiến lược dài hạn cho công tác tập hợp, đoàn kết, và phát huy lực lượng thanh niên. Mục tiêu có thể bao gồm tăng cường sự đoàn kết và tương tác giữa các tổ chức thanh niên, xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia các hoạt động xã hội và chính trị, và phát triển tiềm năng và vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước.

– Kế hoạch này nên bao gồm các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, buổi giao lưu, hoạt động xã hội, tuyên truyền và giáo dục về vai trò của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào quá trình ra quyết định và tham gia các hoạt động cộng đồng.

– Kế hoạch cần được định kỳ đánh giá để xem xét hiệu quả và điều chỉnh nếu cần thiết. Việc đánh giá và điều chỉnh giúp đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện theo đúng hướng và mang lại kết quả như mong đợi.

2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác để xây dựng chương trình giám sát chi tiết. Các lĩnh vực cần giám sát, quan tâm này có thể bao gồm giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, và các chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên.

– Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phải thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. Chương trình có thể bao gồm việc tiến hành cuộc khảo sát, tổ chức các buổi tư vấn, hội thảo và công khai ý kiến về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần theo dõi và đánh giá kết quả của chương trình giám sát, giúp cung cấp thông tin cho việc điều chỉnh và phát triển công tác thanh niên trong tương lai.

3. Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của thành viên về quyền và lợi ích của thanh niên. Qua những hoạt động đó, Mặt trận có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ và bảo vệ cho thanh niên trong các vấn đề như giáo dục, việc làm, sức khỏe, an sinh xã hội.

– Đồng thời, cần xây dựng các cơ chế phản ánh và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của thanh niên qua việc tham gia vào các cuộc tranh đấu chính trị, sử dụng các cơ chế pháp lý và các phương pháp khác.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nên tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là những hoạt động có tính chất xây dựng và phát triển cộng đồng. Điều này giúp thanh niên tăng cường vai trò và tiềm năng của mình trong xã hội.

Mời các bạn tham khảo những bài viết khác trong chuyên mục Phổ biến Pháp luật và Hỏi đáp Pháp luật cùng THPT Đông Thụy Anh

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!