• Thời khóa biểu mới cả buổi sáng và buổi chiều - Thực hiện từ 11 -2-2019
  • Thời khóa biểu mới của các lớp và của giáo viên cả buổi sáng và buổi chiều- Thực hiện từ 02-01-2019
  • Thời khóa biểu mới buổi sáng và chiều - Thực hiện từ 03-12-2018
  • Thời khóa biểu mới -Thực hiện từ 05-11-2018
  • Thời khóa biểu mới - Thực hiện từ 01-10-2018
  • Thời khóa biểu mới của GV và HS - Thực hiện từ 17/9/2018
  • Thời khóa biểu buổi sáng của GV và của các lớp - Thực hiện từ 05/9/2018. TKB buổi chiều không thay đổi.
  • Thời khóa biểu của GV và của các lớp (Cả sáng và chiều) - Thực hiện từ 6/8/2018
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC