Tổng hợp

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Việc dạy thêm, học thêm phải được tổ chức theo quy định của pháp luật chứ không chỉ là hành động tự phát của giáo viên và học sinh. Cùng THPT Đông Thụy Anh.vn tìm hiểu quy trình tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhé.

1. Trình tự tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân hoặc nhóm giáo viên tổ chức dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở) chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.

Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng kể từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu). Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm được thực hiện như thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì ghi biên nhận có ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện xem xét cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm cho tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp không cấp, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Bước 4: Người nộp hồ sơ căn cứ ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

2. Hồ sơ đăng kí học thêm, dạy thêm cần những gì?

a, Thành phần hồ sơ

Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

– Một (01) tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

– Một (01) danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

– Một (01) bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

– Một (01) đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp

xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

– Một (01) danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm. Người đang làm công chức, viên chức không được làm Hiệu trưởng các tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

– Một (01) đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Một (01) bản sao hợp lệ bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

– Một (01) giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

– Một (01) bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân Việt Nam.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

– Phí, lệ phí: không có.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm (hoặc Văn bản từ chối không cấp có nêu rõ lý do).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 4, 8, 9, 10 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tham khảo thêm: Quy định về dạy thêm học thêm mới nhất

3. Nộp hồ sơ đăng kí dạy thêm, học thêm ở đâu?

Điều 15 Thông tư 17 quy định: UBND cấp huyện có nhiệm vụ sau:

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

=> Các bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký dạy thêm, học thêm tại UBND huyện hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

4. Các trường hợp không được dạy thêm

  • Trẻ em trước khi vào lớp 1.
  • Học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. (Hướng dẫn việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở Tiểu học)
  • Học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
  • Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
  • Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường tại những cơ sở đã được cấp phép hoạt động; không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó cho phép.

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

5. Trách nhiệm của người dạy thêm ngoài nhà trường

Trách nhiệm của người dạy thêm ngoài nhà trường được quy định tại điều 20 Thông tư 17, gồm các trách nhiệm sau:

  • Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
  • Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.
  • Quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành.
  • Chịu sự thanh tra, kiểm tra của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý.

6. Danh mục biểu mẫu hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm

DANH MỤC BIỂU MẪU HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

1) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm có dán ảnh của người đứng đơn, trong đó cam kết với UBND phường nơi đặt điểm DTHT thực hiện các quy định về DTHT ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức DTHT và có xác nhận của UBND phường (Mẫu 2a);

2) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động DTHT và người đăng ký dạy thêm (Mẫu 2b);

3) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (Mẫu 2c, 2d);

4) Bản sao hợp lệ bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động DTHT và người đăng ký dạy thêm;

5) Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức DTHT và người đăng ký dạy thêm;

6) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, phương án tổ chức DTHT, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm (Mẫu 2e).

Nội dung Mẫu 2a – DTHT.NNT: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Ảnh

(3×4)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng …. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Kính gửi:

– Phòng Giáo Dục và Đào tạo …………..;

– Ủy ban nhân dân phường…(1)…, quận ………….

Tôi tên: ……………………………………………………………….. Sinh năm:…………………

Số CMND: …….………ngày cấp ………………..Nơi cấp: ……………………………..….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại di động: …………………………….Email……………………………………..

Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………..….

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số ………… ngày … tháng …năm 20….. của Ủy ban nhân dân ………….. ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn …………..; Hướng dẫn số ……… ngày … tháng … năm ….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo …………, tôi đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo ……….. cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm với những nội dung như sau:

– Địa chỉ tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm: …(2)…………………….……

– Số phòng học: ……………………..………………………………………………

– Điện thoại liên lạc: …………………Email……………………………………

– Nội dung giảng dạy thuộc chương trình: ……………..………………………

– Môn dạy:………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm tôi đảm bảo chấp hành chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo, pháp luật của Nhà nước về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của pháp luật có liên quan; cam kết với Ủy ban nhân dân phường ….., quận ………… thực hiện tốt các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm./.

Xác nhận của UBND phường …………….

………………………………………………

………………………………………………

…………, ngày … tháng … năm …

CHỦ TỊCH

(Ký tên & đóng dấu)

(3)

Người đề nghị cấp giấy phép

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(1) Nơi đặt điểm tổ chức dạy thêm;

(2) Ghi rõ số nhà, đường, tổ DP, khu phố, phường, quận;

(3) Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Mẫu đơn xin dạy thêm dành cho GV không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh

(3×4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN DẠY THÊM

(dành cho GV không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

Kính gửi: ………………(1)…………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

Năm sinh: ……………………………….… Nơi sinh:. ……………………………

CMND số: …………………… cấp ngày……………………tại…………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: .……………………………………………….………………..……

Số điện thoại liên lạc: …………………………Email…………………….….……

Trình độ đào tạo: ……………………Chuyên ngành đào tạo………………..………

Môn đang giảng dạy: ………………………….………………………………….…..

Nơi công tác hiện nay (nếu có) …….………………………………..……………….…..

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về dạy thêm, học thêm, tôi đăng ký xin dạy thêm bộ môn ……(2)…… tại ……………(3)……………………………….

Nếu được tham gia giảng dạy, tôi xin cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên; đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Các giấy tờ đính kèm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực;

– Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp)

Xác nhận của UBND phường/xã ……….

(Ký tên & đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

(1) Người đứng tên hợp pháp trên giấy phép DTHT;

(2) Ghi rõ tên bộ môn, thuộc cấp học nào, khối lớp nào;

(3) Ghi rõ số nhà, đường, tổ DP, khu phố, phường/xã, quận/huyện;

Mẫu Đơn xin dạy thêm dành cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Ảnh

(3×4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN DẠY THÊM

(dành cho giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

Kính gửi:

– ………………(1)…………………….;

– ………………(2)…………………….;

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

Năm sinh: ……………………………….… Nơi sinh:. ……………………………

CMND số: …………………… cấp ngày……………………tại…………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: .……………………………………………….………………..……

Số điện thoại liên lạc: …………………………Email…………………….….……

Trình độ đào tạo: ……………………Chuyên ngành đào tạo………………..………

Môn đang giảng dạy: ………………………….………………………………….…..

Nơi công tác hiện nay ……………..….………………………………..……………….…..

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về dạy thêm, học thêm, tôi đăng ký xin dạy thêm bộ môn ……(3)…… tại ……………(4)……………………………….

Nếu được tham gia giảng dạy, tôi xin cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên; đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành về dạy thêm, học thêm và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

(Các giấy tờ đính kèm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực;

– Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp)

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

Ông (bà): ………………………… được phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường tại nơi đã được cấp phép hoạt động.

………, ngày … tháng … năm …

(Ký tên & đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

(1) Thủ trưởng đơn vị nơi GV công tác;

(2) Người đứng tên hợp pháp trên giấy phép DTHT;

(3) Ghi rõ tên bộ môn, thuộc cấp học nào, khối lớp nào;

(4) Ghi rõ số nhà, đường, tổ DP, khu phố, phường, quận;

(5) Thực hiện theo Khoản 3, Điều 8 và Khoản 4 Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

Mẫu 2b – DTHT.NNT danh sách trích ngang Người tổ chức và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.….., ngày … tháng … năm…..

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Người tổ chức và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường

1. Người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số chứng minh nhân dân, ngày
tháng năm cấp và nơi cấp
Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn (ghi rõ trình độ đào tạo và môn đào tạo) Ghi chú
1
2

2. Người đăng ký dạy thêm (không hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số chứng minh nhân dân, ngày
tháng năm cấp và nơi cấp
Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn (ghi rõ trình độ đào tạo và môn đào tạo)

Môn, lớp giảng dạy

1
2

3. Giáo viên đăng ký dạy thêm (đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số chứng minh nhân dân, ngày
tháng năm cấp và nơi cấp
Địa chỉ thường trú Trình độ chuyên môn (ghi rõ trình độ đào tạo và môn đào tạo)

Môn, lớp giảng dạy

1
2

NGƯỜI TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Hoạt động dạy thêm học thêm được quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Tuy nhiên những điều luật về thủ tục dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cũng như các thủ tục cấp giấy dạy thêm, học thêm tại Thông tư này đã bị hết hiệu lực. Tuy những quy định về thủ tục xin giấy phép dạy thêm đã bị hết hiệu lực nhưng một số quy định về dạy thêm ngoài nhà trường vẫn còn hiệu lực thi hành, do đó nội dung trên vẫn có giá trị tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

  • Thời gian thăng cấp bậc hàm trong Quân đội và Công an

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!