Giáo Dục

Tài liệu ôn thi công chức 2022 – Đề cương ôn thi công chức

Tải về

Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung 2022

Kiến thức chung thi công chức 2022 là những nội dung quan trọng mà các thí sinh dự thi tuyển dụng công chức 2022 cần nắm rõ để vượt qua các bài thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ở vòng 1 tuyển dụng công chức. Trong bài viết này THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ đến bạn đọc một số đề cương tài liệu ôn thi công chức 2022 môn kiến thức chung để các bạn nắm được các nội dung quan trọng cần ôn kĩ để làm bài thi môn kiến thức chung được tốt nhất.

  Lưu ý: Chi tiết danh mục các nội dung ôn thi kiến thức chung 2022, mời các bạn xem trong file tải về.

  Danh mục tài liệu tham khảo môn Kiến thức chung của Bộ nội vụ 2022

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Môn Kiến thức chung

  1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

  2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức)

  3. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015.

  4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chức chính quyền địa phương năm 2019.

  6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  7. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

  8. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2018.

  9. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030.

  10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  11. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  12. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  13.Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương (Khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

  14. Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

  15. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

  16. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

  ………………………

  Danh mục tài liệu tham khảo phần Kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-HĐTTCC ngày 05 /12/2022 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022)

  I. VĂN BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ

  1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

  2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần về công chức). 3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

  4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

  5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

  6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  8. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2018;

  9. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030.

  10. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  11. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  12. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lân thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

  13. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương làn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  14. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương làn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  15. Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

  16. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

  17. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

  18. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

  19. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

  20. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

  21. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày hoa t 18/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

  22. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

  23. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 24. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  25. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  26. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

  27. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  28. Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

  29. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  30. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

  31. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

  32. Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

  33. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác tổ chức cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 34. Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

  35. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

  36. Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025.

  37. Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  38. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

  II. VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1. Bộ luật Lao động năm 2019.

  2. Luật Người cao tuổi năm 2009.

  3. Luật Người khuyết tật năm 2010.

  4. Luật Việc làm năm 2013.

  5. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

  6. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

  7. Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

  8. Luật Trẻ em năm 2016.

  9. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.

  10. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020./.

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!