Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 3.0 Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng mô đun 3.0: Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau đây là nội dung chi tiết. 15/03/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Mô đun 3.0 có nội dung là Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau đây là Tài liệu bồi dưỡng mô đun 3.0, mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Nội dung mô đun 3.0

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  1
  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
  MÔ ĐUN 3.0: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
  TNG QUAN V MÔ ĐUN
  GII THIU
  Chúng ta đang thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông (CTGDPT) 2018 mới
  theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Đây là một công cuộc đổi mới nhằm tạo ra
  “chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông”. Trong
  đó, như được nêu rõ trong Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, một nội dung
  đổi mi quan trọng là phải “đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục
  theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt
  chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời
  cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng
  lực học sinh.
  Đối với trường tiểu học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thể coi một khâu đột
  phá quan trọng của quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển
  phẩm chất, năng lực học sinh; xác định mức độ đạt được mục tiêu của quá trình dạy học
  và góp phần trực tiếp thúc đẩy và hoàn thiện quá trình dạy học. Cụ thể:
  Giúp giáo viên trường tiểu học điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương
  pháp giáo dục trong quá trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến
  bộ của từng học sinh nhằm động viên, khích lệ phát hiện những khó khăn chưa thể
  tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả
  hoạt động học tập, rèn luyện của mỗi học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
  tiểu học.
  Giúp học sinh khả năng tự nhận xét mình, tham gia nhận xét lẫn nhau; tự
  học, tự điều chỉnh cách học; cách giao tiếp, hợp tác; nâng cao hứng thú học tập rèn
  luyện để tiến bộ không ngừng.
  Giúp cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình đánh giá thường xuyên đánh
  gia kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành phát triển phẩm chất, năng lực
  của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học
  sinh.
  Cung cấp thông tin giúp tổ trưởng bộ môn, nh đạo nhà trường cán bộ quản
  lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy
  học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
  2
  Góp phần công khai chất lượng giáo dục; giúp các tổ chức xã hội và cộng đồng
  nắm bắt thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực hội tham gia đầu
  phát triển nhà trường tiểu học nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung.
  Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực
  học sinh tiểu học đúng thực tế, chính xác, khách quan sẽ giúp học sinh tiểu học tự tin,
  hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập.
  Kiểm tra, đánh giá tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh: Hình thành nhu cầu,
  thói quen tự kiểm tra, đánh giá, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập ý chí
  vươn tới những kết quả học tập ngày càng cao, đề phòng và khắc phục tư tưởng sai trái
  như “trung bình chủ nghĩa”, tưởng đối phó với thi cử; nâng cao ý thức k luật tự giác,
  không có thái độ và hành động sai trái với thi cử.
  Góp phần củng cố cho học sinh tính kiên định, lòng tự tin vào sức lực khả năng
  của mình, đề phòng khắc phục được tính lại, tính tự kiêu tự n, chủ quan; phát
  huy được tính độc lập sáng tạo, tránh được chủ nghĩa hình thức, máy c trong kiểm
  tra. Nâng cao ý thức tập thể, tạo được dư luận lành mạnh, đấu tranh với những tư ởng
  sai trái trong kiểm tra, đánh giá, tăng cường được mối quan hệ thầy trò.
  Để đạt được các mục tiêu y, giáo viên lãnh đạo các nhà trường cần phải
  hiểu năng lực thiết kế thực hiện các phương pháp, k thuật đánh giá p
  hợp chất lượng, giúp phát triển các năng lực, phẩm chất chung đặc thù của
  CTGDPT. Đây mục tiêu tổng thể của đun Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học
  theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
  đun Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất,
  năng lực được y dựng dựa trên thông tin đã học trong đun 1 ớng dẫn Thực
  hiện CTGDPT Mô-đun 2 Sử dụng Phương pháp dạy học giáo dục phát triển
  phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Thông tin trong mô-đun này được mrộng từ
  đun 3.1 đến 3.12 để cung cấp thông tin đặc thù môn học về cách xây dựng và thực
  hiện các phương pháp k thuật đánh giá năng lực, phẩm chất trong mỗi môn học
  cấp tiểu học.
  Các mục tiêu cụ thể bao gồm:
  Sau khi hoàn thành mô-đun, các giáo viên và lãnh đạo nhà trường sẽ có thể:
  Hiểu được thuyết, nguyên tắc về kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục phẩm
  chất, năng lực học sinh.
  Phân tích được các tiêu chí chất lượng của c năng lực chung năng lực đặc
  thù của các môn học m scho xác định phương pháp, hình thức, công c
  đánh giá
  Xây dựng chuẩn đánh giá cho các yêu cầu cần đạt (chuẩn đầu ra) chương trình
  môn học/ hoạt động giáo dục.
  3
  Thiết kế các phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra, đánh giá phù hợp với
  môn học/hoạt động giáo dục và với yêu cầu cần đạt từng chủ đnội dung bài học
  và đối tượng học sinh.
  Xây dựng được các tiêu chí, chỉ báo, minh chứng và vận dụng các tiêu chí đó để
  thiết kế công cụ đánh giá và hướng dẫn chấm.
  Lập kế hoạch ma trận tổng thể quan hệ giữa các chủ đề nội dung yêu cầu
  cần đạt chuẩn đánh giá năng lực, phẩm chất các chỉ báo đánh giá năng lực,
  phẩm chất phương pháp dạy học đánh giá.
  Thu nhận, xử lí, sử dụng thông tin phản hồi từ kết quả kiểm tra, đánh giá của học
  sinh để điều chỉnh hoạt động dạy học nhằm cải thiện chất ợng đáp ứng mục
  tiêu và yêu cầu cần đt.
  Lập sử dụng, quản hồ minh chứng phục vụ cho đánh giá kết quả giáo
  dục học sinh
  TÀI LIU
  Chương trình Giáo dục Phổ thông tổng thể 2018
  Thông số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo
  Thông 27/2020/TTBGDĐT ngày 04 tháng 9 m 2020 của Bộ trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo
  Yêu cầu cần đạt (YCCĐ) về các phẩm chất ch yếu của học sinh
  YCCĐ đối với năng lực chung về tự chủ và tự học của học sinh
  YCCĐ đối với năng lực chung về giao tiếp và hợp tác của học sinh
  YCCĐ đối với năng lực chung về giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh
  OECD (2013), “Khung giải quyết vấn đề”, trong Khung phân tích đánh giá
  PISA 2012: Toán học, Đọc hiểu, Khoa học, Giải quyết Vấn đề và Kiến thức Tài
  chính, Nhà xuất bản OECD, Paris. trang 120134
  NHNG ĐIU KIN TIÊN QUYT
  Để học mô đun này, người học cần phải đáp ứng điều kiện tiên quyết sau:
  Hoàn thành mô đun 1: Hướng dẫn Thực hiện CTGDPT (CTGDPT)
  Hoàn thành đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục phát triển
  phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!