Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật THCS Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật THCS dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 23/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Mỹ thuật THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Mỹ thuật

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  CHƯƠNG TRÌNH ETEP
  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN
  (Bồi dưỡng trực tiếp)
  MÔ ĐUN 2
  SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC
  PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT,NG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
  MÔN MĨ THUẬT
  Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
  2

  BQ
  GIAO
  D
  l}
  C
  VA
  DAO T
  ~0
  TRUO
  NG DAI HOC
  SV
  PRAM
  THANH
  PH6
  H6
  cHi MINH
  CHVONG
  TRiNH
  ETEP
  TAl
  LI~U
  HUONG
  DAN
  BOI DUONG
  GIAo
  VIEN
  PHO
  THONG
  coT
  cAN
  (B6i duang trvc tiSp)
  MO
  D
  UN
  2
  SU
  DUNG
  PHUONG
  PIIAP
  DAY
  HOC
  VA
  GIAO
  DUC
  PHAT
  TRIEN
  . . . .
  PHAM
  CHAT, NANG LT/C
  HQC
  SINH
  TRUNG
  HQC
  CO
  SO
  MONMITHU~T
  I>
  ai dien
  Ba
  n bien so
  an
  . . .
  Chu bien
  ThS.
  Le
  TBng Ngqc
  Anh
  Thanh
  phB
  HB
  Chi
  Minh
  nam
  2020

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!