Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử THPT Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử THPT dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 22/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Lịch sử

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  THÀNH PH H CHÍ MINH
  CHƯƠNG TRÌNH ETEP
  TÀI LIỆU HƯỚNG DN
  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
  (Bi dưng trc tiếp)
  MÔ ĐUN 2
  S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHT, NG LC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
  MÔN LCH S
  Thành ph H Chí Minh – năm 2020
  2

  B<)
  GIAO
  D
  l)
  C VA DAO T
  ~0
  TRUONG
  D~I
  HOC
  SV
  PHAM
  THANH
  PH6
  H6
  cHi
  MINH
  CHVONG
  TRiNH
  ETEP
  TAl
  LIEU
  HUONG
  DAN
  .
  BOI
  DUONG
  GIAo
  VIEN
  PHO
  THONG
  coT
  cAN
  (B6i du5ng tn.rc tiSp)
  MOD
  UN 2
  SU
  DUNG PH
  UONG
  PIIAP
  DAY H
  OC
  VA
  GIAO
  DUC
  PHAT
  T
  RI
  EN
  . . . .
  PIIAM
  CHAT,
  NANG Ll)’C
  HQC
  SINH
  TRUNG
  HQC
  PHO
  THONG
  MONLJCHSU
  Dai d
  ie
  n
  Ban
  bien so
  an
  . . .
  Chu bien
  ThS. Nhfr
  Thj
  Phrrong
  Lao
  Thanh
  phB
  HB
  Chi
  Minh
  nam
  2020

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!