Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý THCS Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý THCS dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 22/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Lịch sử – Địa lý THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Lịch sử – Địa lý

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  THÀNH PH H CHÍ MINH
  CHƯƠNG TRÌNH ETEP
  TÀI LIỆU HƯỚNG DN
  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
  (Bi dưng trc tiếp)
  MÔ ĐUN 2
  S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
  MÔN LCH S ĐỊA LÍ
  Thành ph H Chí Minh – năm 2020
  2

  B<)
  GIAO
  DT)C
  VA
  DAO
  T
  ~0
  TRUONG
  DAI HOC
  SV
  PRAM
  THANH
  PH6
  H6
  cHi
  MINH
  CHUONG
  TRiNH
  ETEP
  TAl
  LIEU
  HUO
  NG DAN
  .
  BOI
  DUONG
  GIAo vrEN PH6
  THONG
  coT
  cAN
  (Bbi du5ng tn.rc tiSp)
  MO
  D
  UN
  2
  SU
  DUNG
  PHUONG
  PH
  AP
  DAY H
  OC
  VA
  GIAO
  DUC
  PH
  AT
  TRIEN
  . . . .
  PIIAM
  CHAT,
  NANG
  Ll/C
  HQC
  SINH
  TRUNG
  HQC
  CO
  SO
  MON
  LICH
  SUVA
  DIA
  Li
  . .
  Dai dien Ban bien soan
  . . .
  Chu bien
  TS.
  Pham
  Thi
  Binh
  . .
  Thanh
  phB
  HB
  Chi
  Minh
  nam
  2020

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!