Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THCS Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THCS dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 23/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Giáo dục thể chất THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Giáo dục thể chất

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  THÀNH PH H CHÍ MINH
  CHƯƠNG TRÌNH ETEP
  TÀI LIỆU HƯỚNG DN
  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
  (Bi dưng trc tiếp)
  MÔ ĐUN 2
  S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
  MÔN GIÁO DC TH CHT
  Thành ph H Chí Minh – năm 2020

  B<)
  GIAO
  Dl}C VA
  DAO
  T
  40
  TRVONG DAI HOC
  SV
  PRAM
  THANH
  PH6
  H6
  cHi MINH
  CHVdNG
  TRiNH ETEP
  TAl
  LIEU
  HUONG
  DAN
  .
  BOI
  DUONG
  GIAo
  vrE:
  N
  PHO
  THO
  NG
  coT
  cAN
  (B6i du5ng tf\l’c tiSp)
  MO
  DUN 2
  SU
  DUNG
  PHUONG
  PHAP
  DAY
  HOC
  VA
  GIAO
  DUC
  PHAT
  TRIEN
  . . . .
  PIIAM
  CHAT,
  NANG
  LT/C
  HQC
  SINH
  TRUNG
  HQC
  CO
  SO
  MON
  GIAo
  nvc
  THE
  cHAT
  Da
  i dien Ban bien so
  an
  . . .
  Chu bien
  PGS. TS.
  Ph~m
  Thj
  L~
  H~ng
  Thanh
  phB
  Hfi
  Chi
  Minh
  nam
  2020

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!