Giáo Dục

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Công nghệ THPT Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Công nghệ THPT dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Mời các bạn tham khảo. 23/12/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Công nghệ THPT là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THPT.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THPT môn Công nghệ

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
  THÀNH PH H CHÍ MINH
  CHƯƠNG TRÌNH ETEP
  TÀI LIỆU HƯỚNG DN
  BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
  (Bi dưng trc tiếp)
  MÔ ĐUN 2
  S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
  PHÁT TRIN PHM CHT, NG LC HC SINH TRUNG HC PH THÔNG
  MÔN CÔNG NGH
  Thành ph H Chí Minh – năm 2020

  2

  B<)
  GIAO
  Dl}C VA I>AO T
  ~0
  TRUO
  NG
  DA.I
  HQC SV PHA.M
  THANH
  PH6
  HO
  cHi
  MINH
  CHVONG
  TRiNH
  ETEP
  TAl
  LIEU
  HUONG DAN
  .
  B(n
  DU
  ONG
  GIAo
  VIE
  N
  PH6
  THONG
  coT
  cAN
  (B6i du5ng trvc tiSp)
  MO
  D
  UN
  2
  SU
  DUNG
  PHUONG
  PHAP
  DAY
  HOC
  VA
  GIAO
  DUC
  PHAT
  TRIEN
  . . . .
  PIIAM
  CHAT,
  NANG
  Ll)’C
  HQC
  SINH
  TRUNG
  HQC
  PHO
  THONG
  MON
  CONG
  NGH~
  Dai
  dien
  Ban
  bien soan
  . . .
  Chu bien
  PGS.
  TS. TBng
  Xu
  an
  Tam
  Thanh
  phB
  HB
  Chi
  Minh
  nam
  2020

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!