Giáo Dục

Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bám sát SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 bộ sách Kết nối tri thức mới nhất.

Hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi 

Câu 1:

a. Em hãy cho biết: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thành phần nào?

b. Hãy kể về những người thân hoặc người xung quanh hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân mà em biết.

Trả lời:

a. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ.

b. Một số tấm gương tiêu biểu hoạt động trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thiếu tá Nguyễn Thị Giang Hà, dân quân Nguyễn Nguyên Phương Huyền,…

Câu 2: Hãy lựa chọn hình ảnh có nội dung phù hợp với từng đoạn văn.

Trả lời:

– Lựa chọn nội dung đoạn văn – hình ảnh: a-d, b-c, c-b, d-a.

Câu 3: Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

Trả lời:

– Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân.

Câu 4: Hãy nêu các truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam.

Trả lời:

– Các truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam:

+ Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

+ Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

+ Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí.

+ Đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động.

+ Kỉ luật, tự giác, nghiêm minh, độc lập tự chủ tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công.

+ Lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan.

+ Luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống.

+ Đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, ý chí, nghĩa tình.

Câu 5:

a. Hãy nêu các thời kì xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân.

b. Những nhiệm vụ và chiến công nổi bật của Công an nhân dân qua từng thời kì là gì?

Trả lời:

– Các thời kì xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân:

+ Thời kì hình thành (1930-1945).

+ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

+ Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-19750).

+ Đất nước thống nhất.

– Những nhiệm vụ và chiến công nổi bật của Công an nhân dân qua từng thời kì:

* Thời kì hình thành (1930-1945):

+ Đảng ta thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian,…để ngăn chặn, làm thất bại các hoạt động phá hoại của địch, bảo vệ thành quả cách mạng, đây là các tổ chức tiền thần của Công an nhân dân.

+ Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Hồ Chí Minh, ngày 19/8/1945, Công an nhân dân được thành lập, có nhiệm vụ cùng các lực lượng khác bảo vệ thành quả cách mạng.

+ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954): Công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho chính quyền cách mạng, nhân dân, các lực lượng tham gia cùng chiến đấu; cùng với các lực lượng khác và nhân dân trên cả nước làm nên chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

+ Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-19750):

+ Công an nhân dân góp phần ổn định an ninh, khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN ở miền Bắc; giữ gìn và phát triển lực lượng ở miền Nam; tham gia đánh bại các chiến lược của đế quốc Mỹ.

+ Từ 1973-1975, công an nhân dân cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

* Đất nước thống nhất:

+ Công an nhân dân là lực nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

+ Làm nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Câu 6: Hãy nêu bản chất của Công an nhân dân Việt Nam.

Trả lời:

– Bản chất của Công an nhân dân Việt Nam:

+ Mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc.

+ Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN.

Câu 7:

a. Hãy nêu truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

b. Hãy sưu tầm thêm những hình ảnh về lịch sử, truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.

Trả lời:

– Truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam:

+ Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

+ Chiến đấu anh dũng, không ngại hi sinh vì nền độc lập tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

+ Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.

+ Công an nhân dân không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực khách quan.

+ Phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Nội bộ đoàn kết, thống nhất dân chủ, kỉ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.

+ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ bí mật, mưu trí, dũng cảm, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ thù.

+ Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực, công tác.

+ Tiếp thu, vận động sáng tạo hiệu quả thành tựu sáng tạo KHKT và công nghệ, phục vụ công tác chiến đấu.

+ Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

Câu 8: Hãy nêu sự phát triển của dân quân tự vệ qua các thời kì.

Trả lời:

– Sự phát triển của dân quân tự vệ qua các thời kì:

* Thời kì hình thành (1930-1945):

+ Nghị quyết về Đội Tự vệ là nghị quyết đầu tiên của Đảng nhằm tổ chức, chỉ đạo, xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ.

+ Lúc đầu, lực lượng dân quân tự vệ chỉ có các đội nhỏ, lẻ; vừa chiến đấu, vừa không ngừng lớn mạnh.

+ Đến tháng 8/1945, đã phát triển lên tới vài chục nghìn người, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa và giành chính quyền tháng 8/1945.

+ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954): lực lượng dân quân tự vệ ngày càng phát triển, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, thực hiện chiến tranh du kích ở địa phương.

+ Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975): dân quân tự vệ ở miền Bắc tích cực tham gia sản xuất chi viện cho miền Nam ruột thịt. Dân quân đánh địch bằng mọi vũ khí, vận dụng các hình thức chiến thuật hết sức phong phú, sáng tạo, cùng quân và dân cả nước đánh bại các chiến lược của Mỹ.

+ Từ năm 1975 đến nay: lực lượng dân quân tự vệ phát triển về cả chất lượng, số lượng; hoạt động ngày càng gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Câu 9: 

a. Hãy nêu nội dung cơ bản của truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ.

b. Hãy nêu cách đánh sở trường của lực lượng dân quân tự vệ trong chiến tranh giải phóng.

Trả lời:

a. Nội dung cơ bản của truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ: Hết lòng trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

b. Cách đánh sở trường của lực lượng dân quân tự vệ trong chiến tranh giải phóng là cách đánh du kích, trở thành di sản vô giá trong kho tàng Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Câu 10:

a. Nêu những nét cơ bản về Nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các giai đoạn.

b. Sưu tầm những câu chuyện, hình ảnh nói về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ.

Trả lời:

a. Những nét cơ bản về Nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các giai đoạn:

– Không khoan nhượng trước kẻ thù xâm lược.

– Toàn dân đánh giặc.

– Linh hoạt thế, lực, thời, mưu với nhiều cách đánh sáng tạo.

– Tính nhân văn, dân tộc sâu sắc.

b. Sưu tầm những câu chuyện, hình ảnh nói về lịch sử, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ:

– Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam: Người Việt Nam phải sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp kể từ cuối thế kỷ XIX với những thất bại liên tiếp của triều đình nhà Nguyễn. Vào thời điểm đó, Pháp luôn nằm trong những đế chế mạnh nhất thế giới với số lượng thuộc địa khổng lồ, trải dài từ Châu Mỹ, châu Phi cho tới Châu Á mà đặc biệt là ở bán đảo Đông Dương. Ước tính trong giai đoạn 1920 – 1930, lãnh thổ dưới quyền cai trị của Pháp có diện tích lên tới hơn 13 triệu km2. Như một lẽ tất yếu, quân đội của đế chế này cũng luôn được xếp vào hạng hiện đại, tối tân nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, gần 80 năm áp đặt ách thống trị tại Việt Nam, thực dân Pháp đã phải đối mặt với dân tộc kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục. Những trận chiến của quân đội triều đình có thể thua, nhưng không vì thế mà người Việt Nam chịu đầu hàng. Niềm tin và ý chí ấy được thể hiện rõ qua những cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ, tự phát và sau này là cuộc kháng chiến trường kỳ của quân đội nhân dân Việt Nam với đỉnh cao là đại thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Nhìn lại lịch sử, chúng ta không khỏi bất ngờ khi biết rằng năm 1944, vào thời điểm mới thành lập, quân đội ta chỉ vỏn vẹn có 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, điều đó không thể làm nản lòng ý chí quyết tâm đánh bại kẻ thù của những người lính cụ Hồ. Để rồi 10 năm sau ngày thành lập, đội quân ấy chiến đấu vô cùng bền bỉ và đánh sập “pháo đài bất khả xâm phạm” Điện Biên Phủ do Pháp xây dựng dưới sự hậu thuẫn Mỹ.

– Truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam: Đang trong lúc làm nhiệm vụ trực gác tại Vọng gác Tỉnh ủy An Giang, chiến sỹ Bùi Minh Đức đã kịp thời dùng bình chữa cháy dập tắt khi chiếc xe vừa bốc cháy, đồng thời truy hô. Ngay lúc này, 02 chiến sỹ trẻ Dương Trọng Hữu và Võ Quốc Thái không quản ngại hiểm nguy đã nhanh chóng nhảy xuống dòng nước đang chảy mạnh cứu vớt nạn nhân. Đoạn sông này ngày thường rất nguy hiểm và khi mùa lũ về lại càng nguy hiểm hơn với những con nước xoáy sâu, tuy nhiên không chút do dự, chiến sỹ Dương Trọng Hữu và Võ Quốc Thái đã nhanh chóng vượt qua những con sóng mạnh và sự kháng cự của nạn nhân, đưa nạn nhân vào bờ trước sự cảm phục của đông đảo người dân. “Hai chú Công an lao xuống sông, rồi nhờ chị Thủy đưa đò ném phao xuống, nhưng cô gái đó vùng vẫy, đạp phao ra. Chúng tôi thì đâu biết lội, mà giả sử biết lội cũng không dám nhảy xuống. Vì nước sông chảy mạnh lắm. Hôm đó nếu không có mấy chú Công an thì không biết làm sao nữa” – một người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ.

– Truyền thống của Dân quân tự vệ: Nhân dịp Hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc diễn ra tại Việt Bắc ngày 27 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi nam nữ dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc”. Trong thư Người khen ngợi và đánh giá cao vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ và du kích. Người viết: “Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân quân tự vệ và du kích là một lực lượng trong chiến tranh Nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nòng cốt cho toàn dân đánh giặc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ địa phương.

Câu 11: Biết ơn các anh hùng, chiến sĩ đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 300 từ để nói lên tình cảm và lòng biết ơn của mình với các thế hệ cha anh đi trước.

Trả lời:

Lắng nghe bao tấm gương hào hùng mà các bậc cha anh đã tận tụy và cống hiến quên cả bản thân mình cho Tổ quốc, chúng ta thật xót xa trước hình ảnh những thanh niên, những người thiếu nữ tuổi đôi mươi với đôi mắt xa xăm hiện lên ngọn lửa cháy rực tình yêu quê hương đất nước, với một trái tim ấm nồng nhưng cháy bỏng tinh thần dũng cảm, kiên cường bước đi theo tiếng gọi thiêng liêng vinh quang. Những hình ảnh xông pha ra trần, vác trên mình súng đạn ngày đêm vận chuyển cho chiến trường miền Nam, là hình ảnh người chiến sỹ đưa tin liên lạc, cả con đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trải đầy bom đạn…tất cả đã hình thành nên khí thế hào hùng vì độc lập của dân tộc, quyết chiến, quyết thắng, quyết hy sinh. Máu của các anh đã nhuộm màu lòng tin sắt son cho thế hệ trẻ sau này, hồn thiêng của các bậc cha anh vẫn luôn dõi theo trên những bước chân, đường đi tiến bước của quê hương dân tộc Việt Nam anh hùng.

Là tương lai của đất nước, thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay có quyền tự hào về thế hệ các vị anh hùng, các bậc cha anh đi trước. Trên tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân quên mình”, mỗi chúng ta hãy noi gương các vị anh hùng liệt sỹ bằng những hành động cụ thể thiết thực, cống hiến hết khả năng mình cho đất nước, làm rạng danh đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Riêng chúng ta, là tuổi trẻ mang trong mình lòng nhiệt huyết dưới mái trường Đại học An ninh nhân dân, xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói riêng, mỗi học viên trường Đại học An ninh nhân dân cần ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện hơn nữa. Kiên định mục tiêu và lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần sức lực, tài mọn, trí tuệ cho sự phát triền bền vững của đất nước. Năng động, chủ động và sáng tạo, luôn là lực lượng chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích trong mọi hoạt động phong trào, có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cùng nhau tiến bộ. Tích cực huấn luyện và trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ, sẵn sàng là lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chi viện và hỗ trợ. Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 hiện nay, với nhiều lần là đơn vị tiên phong xuất quân hỗ trợ địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, tuổi trẻ trường Đai học An ninh nhân dân sẽ tiếp bước truyền thống anh hùng ấy, xứng đáng là những người chiến sỹ Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phụng sự Đảng và Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!