Tổng hợp

Quy định Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022

Quy định Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022như thế nào? Trong bài viết của THPT Đông Thụy Anh.vn sẽ cung cấp thông tin cho bạn đọc về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo Quy định số 22-QĐ/TW , Quy định 86-QĐ/TW giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau:

1. Quy định Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ. Kế hoạch kiểm tra, giám sát phải ghi rõ nội dung, đối tượng cần kiểm tra, ghi rõ thời gian cụ thể.

Căn cứ theo Điều 7 Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, những nhiệm vụ được quy định cho chi bộ như sau:

– Xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

– Giải quyết tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao; về phẩm chất, đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ cấp trên giao).

Như vậy, chi bộ phải tiến hành thực hiện 2 nhiệm vụ bao gồm: tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ và giải quyết những tố cáo, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm của đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ, hoặc vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Mời bạn đọc tham khảo chi tiết về các quy trình kiểm tra giám sát Đảng viên qua bài viết THPT Đông Thụy Anh.vn: Quy trình kiểm tra giám sát Đảng viên, chi bộ Đảng

Quy định Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022

2. Công tác kiểm tra của chi bộ

Một trong những nhiệm vụ của chi bộ là việc chi bộ xem xét, đánh giá, kết luận, về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công, trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm.

Theo Hướng dẫn 02-HD/TW về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCHTW Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng:

Các chi bộ phải thường xuyên tự kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát (xác định cụ thể về nội dung, đối tượng, mốc thời gian, thời gian tiến hành, phương pháp tiến hành, phân công thành viên tổ kiểm tra, giám sát) và tiến hành kiểm tra chấp hành, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Đảng.

Chi bộ tiến hành kiểm tra từng Đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ mà chi bộ giao phó. Trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng, chi bộ kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

3. Công tác giám sát của chi bộ

Công tác giám sát của chi bộ là việc theo dõi, xem xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

Quy định về việc những chi bộ chủ yếu giám sát đối với đảng viên là nơi công tác, sinh hoạt và nơi cư trú; chi bộ có chi ủy, chi bộ có trên 30 đảng viên và đảng viên hoạt động phân tán hoặc có nhiều tổ đảng trực thuộc thì thực hiện giám sát theo chuyên đề.

Theo quy định 86-QĐ/TW giám sát trong Đảng, có 2 hình thức giám sát:

 • Giám sát thường xuyên (có 2 hình thức: giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp)
 • Giám sát theo chuyên đề

3.1 Giám sát thường xuyên

Thông báo cho đối tượng giám sát biết về thành viên của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy hoặc cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát

Giám sát trực tiếp của chi bộ được hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW của Bộ chính trị về giám sát trong Đảng. Chi bộ thực hiện giám theo 3 nội dung sau:

– Theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Các đồng chí chi ủy viên gặp gỡ, trao đổi, góp ý với đảng viên.

– Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; bình xét, phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên.

3.2 Giám sát theo chuyên đề

Chi bộ thực hiện những nhiệm vụ thực hiện công tác giám sát đảng viên trong chi bộ mình:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm và thông báo cho đối tượng giám sát
 • Thành lập đoàn hoặc tổ giám sát (gọi chung là đoàn giám sát); ban hành kế hoạch giám sát cụ thể đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên
 • Đoàn giám sát nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tài liệu; làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; chuẩn bị dự thảo báo cáo kết quả giám sát
 • Thông báo kết quả giám sát bằng văn bản đến tổ chức đảng, đảng viên được giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là công tác có vai trò quan trọng trong việc chỉnh đốn, chấp hành mọi nhiệm vụ của từng Đảng viên, thực hiện đúng đắn mọi chủ trương đường lối của Đảng. Phát hiện kịp thời và xử lý những hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như những hành vi suy thoái về đạo đức và lối sống.

Trên đây, THPT Đông Thụy Anh.vn đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Quy định Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan mảng Hỏi đáp pháp luật của THPT Đông Thụy Anh:

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!