Giáo Dục

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng đội hình tiểu đội 2 hàng dọc?

Trắc nghiệm: Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng đội hình tiểu đội 2 hàng dọc?

A. Các chiến sĩ mang số hiệu lẻ (1; 3; 5; 7) đứng hàng dọc bên phải.

B. Các chiến sĩ mang số hiệu chẵn (2; 4; 6) đứng hàng dọc bên trái.

C. Cự li giãn cách giữa hai hàng dọc là khoảng 70 cm.

D. Các chiến sĩ đứng thành 2 hàng dọc phía trước tiểu đoàn trưởng.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Các chiến sĩ đứng thành 2 hàng dọc phía trước tiểu đoàn trưởng.

Tìm hiểu về đội ngũ đơn vị cùng THPT Đông Thụy Anh nhé! 

1. Đội hình tiểu đội

a. Đội hình tiểu đội hàng ngang

Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: Đội hình tiểu đội hàng ngang và đội hình tiểu đội 2 hàng ngang. Thứ tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội hàng ngang gồm: Tập hợp: Điểm số, Chính đốn hàng ngũ; Giải tán (đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số).

Bước 1: Tập hợp

– Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – TẬP HỢP”.

– Nghe dứt động lệnh “TẬP HỢP”, các chiến sĩ im lặng, nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng dũng gián cách 70cm (tính từ giữa hai gót chân của hai người đứng canh nhanh hoặc cách nhau 20 cm

Bước 2: Điểm số .

Khẩu lệnh: “Điểm số”

Tiểu đôi đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình, đồng thời quay mặt sang bên trái 45 , khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ 1 cho đến hết tiểu đội, người đứng cuối cùng của hàng khi điểm số không phải quay mặt, sau khi điểm số xong hô “Hết” .

Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng đội hình tiểu đội 2 hàng dọc?

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, các chiến còn lại phải quay mặt hết cỡ sang bên phải(trái), xê dịch lên, xuống để gióng hàng cho thẳng và điều chỉnh gián cách. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại nhin thẳng về phía trước, đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 hàng ngang, các chiến sĩ hàng 2 điều chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về phía người làm chuẩn và cách người làm chuẩn từ 2-3 bước dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội dùng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng có thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sửa cho 3- 4 chiến sĩ. Chiến sĩ khi nghe tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng và làm theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên (hoặc lùi xuống). Khi tiến lên hoặc lùi xuống phải gióng hàng cho thẳng. Khi thấy các chiến sĩ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe dứt động lệnh “Được”, chiến sĩ quay mặt trở lại, nhìn thẳng. Sau đó tiểu đội trưởng đi về vị trí chỉ huy.

Đội hình 2 hàng ngang phải kiểm tra cả cự ly giữa hàng trên và hàng dưới.

Bước 4: Giải tán.

– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”.

– Dứt động lệnh “GIẢI TÁN”, các chiến sĩ trong hàng nhanh chóng tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rói mới tần ra.

2. Đối hình tiểu đội hàng dọc

Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: Tiểu đội 1 hàng dọc và 2 hàng dọc, có các bước: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.

– Bước 1: Tập hợp đội hình

Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – Tập hợp” .

Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng quay về hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Khi nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, các chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Gióng hàng xong đứng nghỉ. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải ,số chẳn đứng hàng bên trái. Khi thấy có từ 2- 3 chiến sĩ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, cách đội hình từ 3 -5 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp .

– Bước 2: Điểm số

Khẩu lệnh: “Điểm số”.

Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đòng thời quay mặt hết cở sang bên trái, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng, khi điểm số không phải đánh mặt, sau khi điểm số của mình xong , hô “Hết”.

Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

– Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”.

Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuốngđể điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các chiến sĩ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

Tiểu đội trưởng đi đều về chính giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì dừng lại, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng.

– Bước 4: Giải tán .

3. Tiến, lùi, qua phải, qua trái

a) Động tác tiến, lùi

Khẩu lệnh: Tiến lùi X bước = BƯỚC”.

Dứt động lệnh “BƯỚC”, toàn tiểu đội đóng loạt tiến (lùi) X bước như phần đội ngũ từng người không có súng, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm.

b) Động tác qua phải, qua trái

– Khẩu lệnh: “Qua phải (trái) X hước BƯỚC”, Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh, “Qua phải (trái) X bước” là dự lệnh, “BƯỚC” là động lệnh.

– Dứt động lệnh “BƯỚC”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (trái) X bước như động tác đội ngũ từng người, bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó đứng nghiêm.

4. Giãn đội hình, thu đội hình

a) Giãn đội hình hàng ngang

– Khẩu lệnh: “Gián cách X Bước nhìn bên phải (trái) –-THẲNG”.

– Khi nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển, đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hộ “XONG”.

b) Thu đội hình hàng ngang

– Khẩu lệnh: “Về vị trí, nhìn bên phải (trán) THẲNG”

– Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuan ding nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều vé vị trí cũ, Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “XONG”. Dứt động lệnh “XONG”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng.

c) Giãn đội hình hàng dọc

– Khẩu lệnh: “Cự li X bước, nhìn trước THẲNG”.

– Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình từ đi 1 rối nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đâu về vị trí mới. Khi đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hồ “XONG”

d) Thu đội hình hàng dọc

– Khẩu lệnh: “Về vị trí, nhìn trước – THẲNG”.

– Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đểu về vị Trí cũ, nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Khi thấy các chiến sĩ đã đi đều về vị trí cũ, đã gióng hàng thắng, tiểu đội trưởng hô THÔI”

5. Ra khỏi hàng về vị trí

– Khẩu lệnh: RA KHỎI HÀNG” “VỀ VỊ TRÍ.

– Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lài “CÓ” Nghe lệnh Khẩu lệnh: “Đóng chf (so) RA KHỎI HÀNG” ; “VỀ VỊ TRÍ”.

Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “CÓ. Nghe lệnh “RA KHỎI HÀNG”, hỗ “RÕ” rồi đi đều hoặc chuy đều đến trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng 2-3 bước thì dừng lại, chào và báo cáo “TÔI CÓ MẶT”.  Khi nhận lệnh “VỀ VỊ TRÍ”, thực hiện động tác chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng.

2. Đội hình trung đội

a. Đội hình trung đội hàng ngang

Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng ngang – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số.

Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” .

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong toàn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số).

Trung đội 2 hàng ngang không điểm số.

Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

Bước 4: Giải tán

2. Đội hình trung đội hàng dọc

Bước 1: Tập hợp

– Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2; 3) hàng dọc – TẬP HỢP”.

– Dứt động lệnh “TẬP HỢP”. phó trung đội trưởng nhanh chóng chạy vào dọc, đứng sau trung đội trưởng. Đội hình trung đội 1 hàng dọc, đứng sau phó trung đội trưởng lần lượt là tiểu đội 1; 2; 3, mỗi tiểu đội 1 hàng dọc.

Bước 2: Điểm số

– Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số”

– Trung đội 1 hàng dọc: Nghe dứt khẩu lẹnh “ĐIỂM SỐ”, toàn trung đội điểm số từ 1 đến hết.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ Khẩu lệnh “Nhìn trước – THẲNG”.

Đội hình trung đội 2 hàng dọc, khi nghe dứt động lệnh “THẲNG”, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1/2 bước, đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội của mình. Đội hình trung đội 3 hàng dọc, phó trung đội trưởng qua trái 1 bước, đứng trước chính giữa đội hình trung đội.

Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng đi về phía đầu đội hình, cách người đứng đầu từ 3-5 bước để kiểm tra hàng

Bước 4: Giải tán

Như đội hình tiểu đội.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!