Giáo Dục

Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được đặt ra từ đối tượng nghiên cứu đồng thời cụ thể hóa chức năng của khoa học lịch sử Đảng. Dưới đây, THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho các bạn tham khảo.

1. Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Nhiệm vụ đầu tiên của khoa học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Khoa học lịch sử Đảng có nhiệm vụ hàng đầu là khẳng định, chứng minh giá trị khoa học và hiện thực của những mục tiêu chiến lược và sách lược cách mạng mà Đảng đề ra trong Cương lĩnh, đường lối từ khi Đảng ra đời và suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Mục tiêu và con đường đó là sự kết hợp, thống nhất giữa thực tiễn lịch sử với nền tảng lý luận nhằm thúc đẩy tiến trình cách mạng, nhận thức và cải biến đất nước, xã hội theo con đường đúng đắn. Sự lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, đã và đang được hiện thực hóa.
  • Nhiệm vụ thứ hai của khoa học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng. Từ hiện thực lịch sử và các nguồn tư liệu thành văn và không thành văn, khoa học lịch sử Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng và làm rõ những sự kiện lịch sử, làm nổi bật các thời kỳ, giai đoạn và dấu mốc phát triển căn bản của tiến trình lịch sử, nghĩa là tái hiện quá trình lịch sử lãnh đạo và đấu tranh của Đảng. Những kiến thức, tri thức lịch sử Đảng được làm sáng tỏ từ vai trò lãnh đạo, hoạt động thực tiễn của Đảng, vai trò, sức mạng của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của Đảng không biệt lập mà thống nhất và khơi dậy mạnh mẽ nguồn sức mạnh từ giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc.
  • Nhiệm vụ thứ ba của khoa học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là tổng kết lịch sử của Đảng. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam không dừng lại mô tả, tái hiện sự kiện và tiến trình lịch sử, mà còn có nhiệm vụ tổng kết từng chặng đường và suốt tiến trình lịch sử, làm rõ kinh nghiệm, bài học, quy luật và những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam. Kinh nghiệm lịch sử gắn liền với những sự kiện hoặc một giai đoạn lịch sử nhất định. Bài học lịch sử khái quát cao hơn gắn liền với một thời kỳ dài, một vấn đề của chiến lược cách mạng hoặc khái quát toàn bộ tiến trình lịch sử của Đảng. Quy luật và những vấn đề lý luận ở tầm tổng kết cao hơn.
  • Nhiệm vụ thứ tư của khoa học Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là làm rõ vai trò, sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức thực tiễn. Những truyền thống nổi bật của Đảng. Trí tuệ, tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo, những chiến sĩ cộng sản tiêu biểu trong các thời kỳ cách mạng. Những giá trị truyền thống, đức hy sinh và tấm gương tiêu biểu luôn luôn là động lực cho sự phát triển và bản chất cách mạng của Đảng.
Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Nhiệm vụ khi nghiên cứu lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương

Lịch sử đảng bộ địa phương là một bộ phận của lịch sử toàn đảng. Vì vậy nó có nhiệm vụ chung là làm rõ quá trình ra đời, hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương của mỗi đảng bộ, quá trình thành lập và hoạt động của mỗi ban ngành, mặt trận và các đoàn thể. Tái hiện lại sinh động, khách quan, chân thực về sự đấu tranh cách mạng của nhân dân các địa phương, những chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xây dựng cơ quan, đơn vị, ban ngành, mặt trận, đoàn thể. Từ thành công và chưa thành công và những kết quả của qúa trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng địa phương, quá trình xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, quá trình vận dụng đường lối của Đảng, những chủ trương, chính sách của đảng bộ tỉnh để rút ra những bài học lịch sử trong từng giai đoạn, từng thời kì cách mạng.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Văn hóa nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!