Tổng hợp

Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty?

Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty? Chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị là vị trí cao nhất của một công ty. Nhưng câu hỏi được nhiều người quan tâm là một người có thể làm chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiều công ty hay không? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây nhé.

  1. Hội đồng quản trị là gì?

  Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định trong điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Như vậy hội đồng quản trị chính là cơ quan cao nhất trong một công ty, đại diện cho công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, Hội đồng quản trị chính là cơ quan điều hành mọi hoạt động của một công ty. Mọi công việc quan trọng đều được đưa ra trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.

  2.Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

  Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty?
  Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty?

  Chủ tịch HĐQT của một công ty được quy định cụ thể trong điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 là:

  1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

  2. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

  b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

  d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

  đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

  e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

  5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

  b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

  c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

  d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

  đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Như vậy có thể thấy rằng chủ tịch Hội đồng quản trị chính là người nằm trong những thành viên của Hội đồng quản trị và được những thành viên khác bầu lên thành người đứng đầu hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT chính là người chủ trì các cuộc họp và đại diện các thành viên trong ban hội đồng quản trị để ra quyết định của công ty.

  Bởi vậy đây được coi là chức vụ lớn nhất trong công ty.

  3. Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty?

  Như vậy có thể thấy rằng trong quy định của pháp luật, không có quy định nào cấm một người đồng thời làm chủ tịch Hội đồng quản trị cho hai công ty cổ phần.

  Tuy nhiên trong điều lệ công ty có thể quy định không cho phép điều này. Bởi vì chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị chính là người đại diện cho công ty cũng như vị trí điều hành mọi hoạt động của công ty. Và hơn hết là bảo vệ mọi công bằng cũng như bảo mật cho một công ty thì sẽ có điều lệ công ty không chấp thuận điều này.

  Không những thế chủ tịch hội đồng quản trị là chức vụ lớn trong công ty cổ phần nên hầu như mọi công việc đều phải kiểm soát. Chính vì vậy việc làm chủ tịch Hội đồng quản trị cho hai công ty có thể là điều khó khăn trong quá trình sắp xếp công việc.

  Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Một người có được làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiều công ty? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!