Biểu Mẫu

Mẫu quyết định công nhận hiệu trưởng

Tải về

Mẫu quyết định về việc công nhận hiệu trưởng

Mẫu quyết định về việc công nhận hiệu trưởng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận hiệu trưởng. Mẫu quyết định nêu rõ người được công nhận làm hiệu trưởng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết định công nhận hội đồng quản trị trường học

Mẫu quyết định thành lập hội đồng trường

Mẫu quyết định công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc công nhận hiệu trưởng như sau:

UBND TỈNH ………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …………../QĐ-SGD&ĐT

……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Hiệu trưởng

Trường ………………(1)………………..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ông (bà) …………(3)…………, sinh ngày ……(4)…….., ……….(5)…….., làm Hiệu trưởng Trường ……….(1)…….., nhiệm kỳ ……..(6)…..

Điều 2 Ông (bà) …………(3)…………có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ………(1)…..và ông (bà) ………(3)……..chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– …(7)…;

– Lưu: VT, TCCB, (8)

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên Trường được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Tên người được bổ nhiệm.

(4) Ngày sinh.

(5) Trình độ.

(6) Nhiệm kỳ được công nhận Hiệu trưởng.

(7) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết..

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc công nhận hiệu trưởng

Mẫu quyết định về việc công nhận hiệu trưởng

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!