Biểu Mẫu

Mẫu kế hoạch năm học 2021-2022

Tải về Bản in

Mẫu kế hoạch năm học là gì? Mẫu kế hoạch năm học mới 2021-2022 được xây dựng với những nội dung gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của THPT Đông Thụy Anh.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kế hoạch năm học 2021-2022 là gì?

Kế hoạch năm học trường được xem là yếu tố bắt buộc và cần thiết đối với tất cả trường phổ thông trong và ngoài công lập. Lập kế hoạch năm học của trường có tác dụng định hướng hoạt động, tạo cơ hội phát triển bền vững cho nhà trường, từ đó chuẩn bị kĩ càng kế hoạch cần thực hiện cho năm học mới.

Mẫu kế hoạch năm học mới là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch trong năm học sắp tới, nắm rõ tình hình thực tế của nhà trường cũng như các chỉ tiêu đặt ra cần đạt được trong năm học mới về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh, các hoạt động Đoàn Đội, phong trào kế hoạch nhỏ,…

Mẫu kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học mới, do ai hay bộ phận nào thực hiện, sẽ được ban lãnh đạo Nhà trường xem xét và phê duyệt.

2. Mẫu kế hoạch năm học mới, mẫu kế hoạch năm học 2021-2022

PHÒNG GD & ĐT …………

TRƯỜNG TH …………….

SỐ: …/ KH – TH&THCSQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày 15 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021 2022

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH, ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Công văn số 3566/BGDĐT-GDTH, ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh …………. về Kế hoạch triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ vào kết quả đạt được từ năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2021 – 2022.

Trường TH&THCS Quang Trung xây dựng Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022 như sau:

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2021 – 2022

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa địa phương

Trị trấn ….. là đơn vị đóng trên địa bàn trung tâm huyện …. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân huyện, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của Nhân dân, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm qua tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của thị ttrấn vẫn tăng tưởng cao:

– Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,39% so với năm trước, trong đó: Khu vực Nông nghiệp tăng 4,32%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 15,56%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,68%;

– Giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thị trấn tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ và không bị khan hiếm về số lượng, không tăng giá đột biến

Đối với Giáo dục và Đào tạo Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số …./…./NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; tuyển dụng giáo viên bậc mầm non, tiểu học; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học …., kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học ….., kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 an toàn và đúng quy chế; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc, Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 2.

2. Đặc điểm tình hình nhà trường.

2.1. Đặc điểm học sinh nhà trường.

  • Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo …………; Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn ………… và Ban đại diện Cha mẹ học
  • Tổng số học sinh trường có … lớp với … học sinh, trong đó nữ … học sinh; học sinh dân tộc ….em. Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% .

2.2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường

– Về số lượng: Tổng số cán bộ, viên chức: …đ/c Trong đó :

+ Cán bộ quản lý : 03 đ/c,

+ Giáo viên có …đ/c; trong đó có …. hợp đồng.

+ Viên chức phục vụ có …. đ/c

– Về chất lượng :

– Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm, trong đó: trên chuẩn ……, đạt …….% (Thông tư 41/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010). nên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lượng. Hàng năm được bồi dưỡng, học tập thường xuyên, để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

– Số lượng đảng viên là …..đ/c đạt tỷ lệ …..%.

2.3. Về cơ sở vật chất.

Tổng số phòng học có ….. phòng học trong đó: kiên cố ….. phòng; cấp 4 là ….. phòng. Đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Tất cả các phòng học đã được tu sửa nên đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường.

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 – 2022

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đảm bảo môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn, tạo điều kiện để mỗi học sinh có cơ hội bình đẳng trong học tập và phát triển những năng lực sẵn có của từng cá nhân, giúp học sinh hình thành và phát triển những nhân tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

1.2. Mục tiêu cụ thể

  1. Năm học 2021-2022là năm học toàn ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; Nhà trường căn cứ các hướng dẫn của Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa phương. Là năm học đầu tiên triển khai CTGDPT 2018 cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018) đối với lớp 1và 2; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình.
  2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện CTGDPT đối với lớp 1và 2; thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng CSVC lớp học phù hợp, thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định để thực hiện CTGDPT 2018 đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
  3. Triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1và 2đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp tục thực hiện hiệu quả CTGDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) từ lớp 3 đến lớp 5.
  4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai CTGDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 3về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 3cho năm học 2022-2023.
  5. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình – nhà trường – xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.
  6. Chỉ tiêu:

– 100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh khối lớp 1, 2 được học môn Tiếng Anh.

– 100% học sinh có phẩm chất tốt, biết kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp và có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.

– 100% học sinh lớp 1 được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

– 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

– 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống.

III. TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục

TT

Hoạt động giáo dục

Số tiết lớp 1

Số tiết lớp 2

Số tiết lớp 3

Số tiết lớp 4

Số tiết lớp 5

Tổng

HKI

HKII

Tổng

HKI

HKII

Tổng

HKI

HKII

Tổng

HKI

HKII

Tổng

HKI

HKII

1. Môn học bắt buộc

1

Tiếng Việt

420

216

204

350

180

170

280

144

136

280

144

136

280

144

136

2

Toán

105

54

51

175

90

85

175

90

85

175

90

85

175

90

85

3

Đạo đức

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

4

Tự nhiên và xã hội

70

36

34

70

36

34

70

36

34

5

Giáo dục thể chất

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

6

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

7

Hoạt động trải nghiệm

105

54

51

105

54

51

8

Thủ công

35

18

17

9

Kĩ thuật

35

18

17

35

18

17

10

Lịch sử Địa Lí

70

36

34

70

36

34

11

Khoa học

70

36

34

70

36

34

2. Môn học tự chọn

12

Tiếng Anh (Tự chọn)

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

13

Tin học

70

36

34

70

36

34

70

36

34

3. Hoạt động củng cố, tăng cường

14

Tăng cường Tiếng Việt

105

54

51

105

54

51

15

Tăng cường Toán

105

54

51

105

54

51

16

Tăng cường giáo dục KNS

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

Tổng

1190

612

578

1190

612

578

910

468

442

980

504

476

980

504

476

Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học.

Tháng

Chủ điểm

Nội dung trọng tâm

Hình thức tổ chức

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Lực lượng cùng tham gia

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Yêu quý thầy cô giáo

Hội thi văn nghệ Chào mừng ngày 20/11

Tập trung

Từ 10/11-15/11

Học sinh

Toàn trường

Tháng 12

Tháng 01

Tháng 02

Tháng 03

Tháng 04

3. Mẫu kế hoạch năm học mới, mẫu kế hoạch năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2020 – 2021

________________

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 3308/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 3253/KH-GDĐT-TrH ngày13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

Trường ……………. xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1/. Bối cảnh giáo dục của quốc gia, địa phương và nhà trường

1.1. Bối cảnh bên ngoài

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại và hội nhập, tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự cho việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới.

– Xác định nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; nội dung, tài liệu giáo dục địa phương… để triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quận 6 theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

1.1.1. Thời cơ

– Cơ chế phân cấp, dân chủ, tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

– Sự hoàn thiện của các văn bản pháp quy về công tác giáo dục.

– Chủ trương xã hội hoá giáo dục cũng góp phần tạo nên nhà trường được phát triển toàn diện.

– Phòng giáo dục và đào tạo Quận 6 thường xuyên tổ chức các chuyên đề, thao giảng; hội thi giáo viên dạy tốt. Đây cũng là cơ hội tốt cho giáo viên được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao tay nghề của bản thân.

– Ban đại diện CMHS luôn sát cánh và ủng hộ nhiệt tình về mặt tinh thần đối với các phong trào của nhà trường.

– Công nghệ thông tin và các công nghệ khác không ngừng phát triển với các phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý và dạy học ngày càng tốt hơn.

1.1.2. Thách thức

– Giáo dục đối mặt với những thách thức về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, trong khi nguồn lực quốc gia và khả năng đầu tư cho giáo dục của Nhà nước và phần đông gia đình còn hạn chế.

– Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đặt ra nhiệm vụ nặng nề và thách thức lớn đối với sự phát triển Giáo dục và Đào tạo; khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, sự phát triển không đều giữa các địa phương vẫn tiếp tục là nguyên nhân dẫn đến thiếu bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục và khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các đối tượng người học và địa phương.

1.2. Bối cảnh bên trong

1.2.1. Điểm mạnh của nhà trường

– Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6 cùng với sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm của Quận ủy và Uỷ ban nhân dân Quận 6 về cơ sở vật chất, hiện nay Trường ……………. là một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, an toàn, thoáng mát, đáp ứng yêu cầu của hoạt động dạy và học theo hướng hiện đại. Ngoài ra nhà trường được sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.

– Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, ý thức được trọng trách của mình đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học.

– Phát huy những thành quả đạt được trong năm học qua, tiếp tục vươn lên trong công tác, học tập và giảng dạy.

– Chất lượng giảng dạy của nhà trường dần được nâng cao qua từng năm, tạo niềm tin trong tập thể sư phạm và sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh.

1.2.2. Điểm yếu

– Sĩ số học sinh vượt quá quy định 35 học sinh/lớp.

– Giáo viên trẻ về trường công tác từ 1 đến 2 năm chưa chủ động tham gia các phong trào, hoạt động chuyên môn.

– Giáo viên tiếng Anh của trường chưa có đầy đủ chứng chỉ B2 để đáp ứng yêu cầu của ngành.

– Diện tích sân chơi, bãi tập chưa đúng quy định 6m2/học sinh.

– Một số phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, lo kinh tế gia đình nên chưa quan tâm sâu sát đến việc học của học sinh.

– Đội ngũ giáo viên, nhân viên lớn tuổi nhiều nên ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm tiện ích hỗ trợ cho việc quản lý và dạy học chưa đạt hiệu quả cao.

1.3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

– Xây dựng trường trở thành một trường đạt chất lượng giáo dục. Đào tạo những con người phát triển theo hướng toàn diện, mạnh về thể chất, phát triển về trí lực, đáp ứng được sự tiến bộ và phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

– Tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, tích cực, có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực cá nhân, có khả năng thích ứng với cộng đồng. Đào tạo học sinh có tri thức, có sức khoẻ, có óc sáng tạo, luôn có những kì vọng, tự tin hội nhập là những giá trị mà trường vươn tới.

– Bằng các hình thức giáo dục hữu hiệu theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chú trọng tìm hiểu, nắm vững đặc điểm tâm lý của từng học sinh nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để mọi học sinh phát huy hết năng lực cá nhân, tư duy sáng tạo của mình. Tạo một môi trường học tập thân thiện để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày hạnh phúc.

2/. Mục tiêu giáo dục của nhà trường

2.1. Mục tiêu chung

– Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Giáo dục nhà trường tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá; tiếp tục đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên.

2.2. Mục tiêu cụ thể

– Chương trình giáo dục phổ thông đặt ra 3 yêu cầu cơ bản cần đạt về phẩm chất và năng lực, đó là:

+ Hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu như yêu đất nước, yêu con người; chăm học, chăm làm, trung thực, trách nhiệm.

+ Hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi (năng lực chung cho tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo…) và năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

+ Là căn cứ để xây dựng chương trình môn học, soạn bài dạy và tổ chức dạy học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh, … phải dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi.

– Bảo đảm tất cả giáo viên của trường được triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo khi bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 tuần tự đối với từng cấp học, từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 cấp tiểu học.

3/. Nội dung cụ thể

3.1. Thực hiện chương trình môn học

3.1.1. Kế hoạch chung

– Căn cứ Khung phân phối chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các Tổ chuyên môn, Trường ……………. ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch Sử-Địa lý, Thể dục, Thủ công, Kĩ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học.

– Đảm bảo việc rà soát, điều chỉnh phân phối chương trình trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dụctheo hướng tinh giản, tăng cường phát triển các kĩ năng trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần).

– Các tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiêu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp tổ và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

3.1.2. Quy định thời gian học

Học kì I bắt đầu từ ngày 01/09/2020, kết thúc trước ngày 25/12/2020.

– Học kì II bắt đầu từ ngày 04/01/2021, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2021.

3.1.3. Quy định số tiết dạy

TT

Môn học

Số tiết học của từng môn Lớp 1

Số tiết học của từng môn Lớp 2

Số tiết học của từng môn Lớp 3

Số tiết học của từng môn Lớp 4

Số tiết học của từng môn Lớp 5

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

HK1

HK2

CN

I/.

Môn học bắt buộc

1

TV

216

204

420

180

170

350

126

119

245

126

119

245

126

119

245

2

T

54

51

105

90

85

175

90

85

175

90

85

175

90

85

175

3

TN-XH

36

34

70

18

17

35

36

34

70

4

KH

36

34

70

36

34

70

5

LS & ĐL

36

34

70

36

34

70

6

T.Anh

144

136

280

144

136

280

72

68

140

72

68

140

7

ĐĐ

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

8

ÂN

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

9

MT

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

18

17

35

10

TC

18

17

35

18

17

35

11

KT

18

17

35

18

17

35

12

TiH /THCN

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

13

TD

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

36

34

70

II/.

Hoạt động giáo dục bắt buộc

14

HĐTNg

GDTT

54

51

105

54

51

105

54

51

105

54

51

105

54

51

105

III/.

Môn học tự chọn

15

Tiếng Anh

144

136

280

Tổng số tiết

630

595

1225

630

595

1225

594

561

1155

558

527

1085

558

527

1085

Số tiết/ tuần Cả năm học

1225 tiết/ 35 tuần 35 tiết/ tuần

1225 tiết/ 35 tuần 35 tiết/ tuần

1155 tiết/ 35 tuần 33 tiết/ tuần

1085 tiết/ 35 tuần 31 tiết/ tuần

1085 tiết/ 35 tuần 31 tiết/ tuần

Số buổi dạy/ ngày

2 buổi/ ngày

2 buổi/ ngày

2 buổi/ ngày

2 buổi/ ngày

2 buổi/ ngày

3.2. Các hoạt động giáo dục

3.2.1. Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu

Nhà trường giao cho giáo viên bộ môn lựa chọn học sinh ở từng bộ môn nhận thức tốt có năng khiếu ở tất cả các khối lớp thành lập các câu lạc bộ gồm các môn: Thể dục, Khoa học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật và phân công giáo viên phụ trách như sau:

Khối

Thể dục

Khoa học

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

1

2

3

4

5

– Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu:

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phân công giáo viên dạy, lên thời khóa biểu, kiểm tra giáo án của giáo viên.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, giáo viên dạy.

+ Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh.

– Tổ chuyên môn:

+ Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

+ Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

Giáo viên bồi dưỡng học sinh:

+ Lập danh sách câu lạc bộ học sinh năng khiếu theo các môn.

+ Thực hiện đúng theo thời khoá biểu đã phân công.

+ Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh phải có giáo án, kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần. Giáo viên cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng học sinh đạt kết quả cao nhất.

Thời gian thực hiện: Dạy vào buổi chiều theo lịch của nhà trường.

3.2.2. Phụ đạo học sinh nhận thức chậm

Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh nhận thức chậm đối với môn Tiếng Việt, Toán. Phó Hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng sư phạm, trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, kiên trì để phụ đạo học sinh nhận thức chậm.

Cụ thể như sau:

Khối

Nội dung bồi dưỡng

Giáo viên bồi dưỡng

1

Môn Toán, Tiếng Việt

2

Môn Toán, Tiếng Việt

3

Môn Toán, Tiếng Việt

4

Môn Toán, Tiếng Việt

5

Môn Toán, Tiếng Việt

Các môn học khác có học sinh nhận thức chậm giáo viên dạy có trách nhiệm phụ đạo học sinh ngay trong giờ học, giờ truy bài.

– Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phụ đạo học sinh nhận thức chậm, cụ thể:

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch phụ đạo, phân công giáo viên dạy.

+ Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu.

– Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh yếu ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ gv phụ đạo học sinh yếu.

– Giáo viên phụ đạo:

+ Lập danh sách học sinh yếu do mình phụ trách , theo dõi sự tiến bội của các em từ ý thức và qua kết quả học tập trong các giờ học.

+ Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh thường xuyên động viên, khuyến khích các em học sinh tạo sự cố gắng thực sự trong học tập và rèn luyện ý thức đạo đức, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém.

– Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập.

Thời gian thực hiện: Trong các tiết học, các giờ truy bài. Có thể bố trí phụ đạo vào buổi chiều (3 buổi/tuần, theo lịch nhà trường)

3.2.3. Tham gia các hội thi chuyên môn

a) Đối với giáo viên

– Cấp Thành phố:

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” (Giai đoạn 1 – Tháng 01/2021).

+ Các hội thi khác (nếu có).

– Cấp Quận:

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” (Tháng 12/2020).

+ Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” (Tháng 04/2021).

+ Các hội thi khác (nếu có).

– Cấp Trường:

+ Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” (Tháng 9/2020).

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” (Tháng 11/2020).

+ Hội thi “Giáo viên viết chữ đẹp” (Tháng 11/2020).

+ Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp” (Tháng 11/2020).

+ Ngày hội “Âm nhạc dân tộc” (Tháng 12/2020).

+ Ngày hội mùa xuân (Tháng 01/2021).

+ Các hội thi qua Internet (nếu có).

+ Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” (Tháng 3/2021).

+ Các ngày hội theo chủ điểm.

b) Đối với học sinh

Cấp Thành phố:

+ Hội khoẻ Phù Đổng.

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” .

+ Hội thi Nét vẽ xanh.

+ Các hội thi khác (nếu có).

– Cấp Quận:

+ Hội khoẻ Phù Đổng.

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” .

+ Hội thi Nét vẽ xanh.

+ Các hội thi khác (nếu có).

– Cấp Trường:

+ Cuộc thi “Sáng tác truyện bằng tiếng Anh” (Tháng 11/2020).

+ Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp” (Tháng 11/2020).

+ Ngày hội “Âm nhạc dân tộc” (Tháng 12/2020).

+ Ngày hội mùa xuân (Tháng 01/2021).

+ Các hội thi qua Internet (nếu có).

+ Các ngày hội theo chủ điểm.

3.2.4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm

– Tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

– Tổ chức các loại hình hoạt động trải nghiệm gồm:

+ Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

+ Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt lớp sinh hoạt lớp theo chủ đề (theo chương trình nhà trường) sinh hoạt lớp hàng tuần, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh…). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào của nhà trường.

+ Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên và hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ.

* Hình thức tổ chức sinh hoạt thường xuyên được thực hiện đều đặn từng tuần, thực hiện ở trường và cả ở nhà với nhiệm vụ trải nghiệm được giao như nhau đến từng học sinh.

* Hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ: Giáo dục thông qua các hoạt động văn hoá – thể thao và vui chơi: Các hội thao, hội thi, sân chơi, ngày hội của học sinh.

– Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông,… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

– Tổ chức tốt việc cho học sinh trải nghiệm ngay trong nhà trường và tại địa phương, học sinh có bài thu hoạch sau khi được trải nghiệm.

Tổ chức thực hiện:

– Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường.

– Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ĐDCMHS về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho tất cả học sinh toàn trường theo kế hoạch thời gian năm học của trường.

– Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động phong trào phối hợp với Tổng phụ trách Đội của trường xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động trải nghiệm, trình Ban giám hiệu và BĐDCMHS trường phê duyệt kế hoạch thực hiện.

– Giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm các khối lớp phối hợp với Ban ĐDCMHS lớp, giáo viên bộ môn thực hiện các hoạt động trải nghiệm.

2.5. Hoạt động ngoại khóa

– Tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, âm nhạc dân tộc, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.

– Tạo điều kiện giúp đỡ để học sinh tham gia thi viết bài tuyên truyền, thi sáng tạo. Tổ chức các chương trình giao lưu các hội thi để học sinh học tập như: Giao lưu đố vui học giỏi, hội thi vẽ tranh, văn nghệ …

Thời gian

Nội dung

Phân công thực hiện

Tháng 9/

2020

Chủ đề: Mái trường thân yêu của em

– Ổn định tổ chức

– Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

– Tổ chức lễ khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

– Tuyên truyền giáo dục truyền thống của nhà trường

– Triển khai chuyên đề ATGT

– Thành lập đội nghi thức

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– GVCN

– GVCN

– Toàn trường

– TPT, GVCN

– TPT

– TPT, GVCN

– GVCN

– GVCN

Tháng 10/2020

Chủ đề: Vòng tay bè bạn

– Tổ chức đăng ký thi đua lớp

– Tổ chức sinh hoạt ngày 20/10

– Tôn vinh phụ nữ Việt Nam

– Đại hội Liên-Chi đội TNTP Hồ Chí Minh

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– GVCN

– GVCN

– Ban văn thể, TPT

– GVCN, TPT

– TPT, GVCN

– GVCN

Tháng

11/2020

Chủ đề: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

– Tổ chức lễ 20/11: Đăng ký “Tháng học tốt, tuần học tốt”

– Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11.

– Phát động phong trào “Xanh lớp học”

– Sinh hoạt ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam

– Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp”

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– TPT, GVCN

– TPT, GVCN

– GVCN

– TPT

– Tổ Chuyên môn

– GVCN

– GVCN

Tháng

12/2020

Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

– Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp

– Tổ chức trò chơi dân gian

– Tổ chức sinh hoạt 22/12, sinh hoạt truyền thống về anh bộ đội Cụ Hồ

– Giao lưu đố vui học giỏi

– Tổ chức lễ hội “Vui giáng sinh”

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– TPT, GVCN

– TPT

– TPT, GVCN

– Tổ Chuyên môn

– TPT

– GVCN

– GVCN

– GVCN

Tháng

01-02/2021

Chủ đề: Ngày tết quê em-Em yêu Tổ quốc Việt Nam

– Sinh hoạt tập thể, thi nghi thức đội, ca múa hát và các kỹ năng hoạt động Đội

– Tìm hiểu nét đẹp truyền thống quê hương.

– Sơ kết học kỳ I

– Hội trại Mừng Xuân

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet (nếu có)

– TPT

– TPT, GVCN

– Tổ Chuyên môn

– TPT, GVCN

– GVCN

– GVCN

Tháng

3/2021

Chủ đề: Yêu quý mẹ và cô giáo

– Ca hát về mẹ và cô giáo

– Sinh hoạt ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

– Tìm hiểu về tình cảm gia đình, tình cảm thầy cô

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– TPT

– TPT, GVCN

– TPT, GVCN

– GVCN

– GVCN

Tháng

4/2021

Chủ đề: Hòa bình – hữu nghị

– Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và mừng ngày chiến thắng 30/4

– Về với cội nguồn

– Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng

– Hội thi trên Internet – nếu có

– TPT

– TPT, GVCN

– GVCN

– GVCN

Tháng

5/2021

Chủ đề: Bác Hồ kính yêu

– Sinh hoạt kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5

– Ngày hội “Vui đón mùa hè”

– Các lớp tự chọn nội dung sinh hoạt theo chủ đề Bác hồ kính yêu

– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 15/5 và 19/5

– Tổ chức Lễ Tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 5

– Tổng kết năm học

– Giới thiệu Ngôi trường tiểu học của em

– GVCN

– GVCN

– TPT, GVCN

– Bí thư CĐ

– Tổ Chuyên môn

– Toàn trường

– TPT, GVCN K1

2.6. Câu lạc bộ

– Thành lập các nhóm sinh hoạt học tập trên cơ sở rèn luyện theo các chương trình hoạt động Đội.

Các câu lạc bộ Thể dục thể thao như bóng đá, bóng rổ, võ Wushu, Aerobic… theo sở thích học sinh tham gia tập luyện.

– Nhà trường từng bước đưa giáo dục STEM vào chương trình thông qua các hình thức câu lạc bộ Robotic, câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học, …

– Thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, … Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của học sinh. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục trong trường, lớp và ngoài giờ lên lớp.

4/. Tổ chức thực hiện

4.1. Công tác quản lý, chỉ đạo

4.1.1. Đối với Hiệu trưởng

– Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động giáo dục và điều hành chung mọi công việc.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy các môn tự chọn, ký hợp đồng liên kết với các công ty trong việc giảng dạy Tiếng Anh, kĩ năng sống.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động giáo dục.

– Tổ chức các hoạt động hội thi, phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong năm học.

– Xây dựng tiêu chí thi đua trong nhà trường.

– Ra các Quyết định thành lập tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

– Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và các hoạt động giáo dục.

4.1.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

– Quản lý chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, thư viện, thiết bị, quản lý các phần mềm liên quan đến các hoạt động giáo dục.

– Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh nhận thức chậm và các hoạt động khác có liên quan đến giáo dục.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường Tiểu học.

– Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

– Hàng tháng họp thống nhất các nội dung chuyên môn với các tổ.

– Duyệt tất các các hoạt động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cuộc Hội thảo, chuyên đề cấp trường, cấp tổ tổ chức trong năm học.

4.1.3. Đối với Tổng phụ trách Đội

– Kết hợp với Phó hiệu trưởng và các bộ phận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Tổ chức tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tại nhà trường.

– Thành lập các ban của Liên đội để thức đẩy mọi hoạt động của nhà trường.

– Xây dựng tiêu chí thi đua của Liên đội.

4.1.4. Đối với nhân viên Thư viện

– Quản lý mọi hoạt động của thư viện, thiết bị.

– Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

– Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

– Tổ chức Ngày hội đọc sách.

4.1.5. Đối với giáo viên

– Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Thực hiện nghiêm túc mội quy chế chuyên môn.

– Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy.

– Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.

– Tích cực tự trau rồi chuyên môn, nghiệp vụ.

– Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.

4.2. Công tác kiểm tra

4.2.1. Yêu cầu

– Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, điều chỉnh những việc chưa hợp lý và tuyên dương những cá nhân, tổ khối tích cực, sáng tạo.

– Thông qua công tác kiểm tra để rút kinh nghiệm, hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời cho tất cả cá nhân, tổ khối về việc thực hiện nhiệm vụ.

4.2.2. Biện pháp thực hiện

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập ban kiểm tra nội bộ nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra theo kế hoạch kết hợp kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế nhằm giúp các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

4.2.3. Chỉ tiêu phấn đấu

– 100% các bộ phận được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm.

4.3. Chế độ thông tin, báo cáo

– Để việc quản lí học sinh được chặt chẽ, giáo viên cần cập nhật danh sách học sinh theo lớp trên hệ thống thông tin quản lí giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo vào đầu năm học.

– Cập nhật kịp thời các hoạt động, thông tin của nhà trường trên trang Web.

– Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2020-2021 của trường …………….. Đề nghị hiệu trưởng triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị các bộ phận chủ động báo cáo Hiệu trưởng để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– BGH;

– TTCM;

– Các bộ phận;

– Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là Mẫu kế hoạch năm học 2021-2022 dành cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham khảo nhằm lên kế hoạch và chuẩn bị tốt nhất cho cả năm học mới. Mẫu bao gồm Quy định thời gian học, quy định số tiết dạy, Công tác quản lý, chỉ đạo……….

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các mẫu đơn hữu ích khác tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!