Biểu Mẫu

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Tải về Bản in

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mới nhất là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch cho việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trong năm học. Mẫu kế hoạch nêu rõ mục đích và yêu cầu bồi dưỡng, nội dung cụ thể của bản kế hoạch, đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tại đây.

1. Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên số 1

TRƯỜNG…………………

TỔ ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ………tháng ……năm ……..

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020

Họ và tên:…………………………………….

Chức vụ: Giáo viên

Công việc được giao:………………………..

I. Nội dung, thời gian bồi dưỡng và báo cáo kết quả học tập

1. Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng thường xuyên và phát triển nghề nghiệp (Triển khai tại địa phương nội dung tập huấn của Bộ GDĐT cho CBQL và GV cốt cán theo tinh thần Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT)

– Thời lượng: 30 tiết.

– Thời gian học tập: Từ 25/9/2019 đến 30/10/2019.

– Thời gian báo cáo kết quả: 02/11/2019

2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của cấp học.

– Thời lượng: 30 tiết.

– Thời gian học tập: Từ 15/11/2019 đến 20/12/2019.

– Thời gian báo cáo kết quả: 27/12/2019

3. Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết)

– Thời lượng: 60 tiết.

– Thời gian học tập: Từ 01/01/2020 đến 10/4/2020.

THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở (THCS)

– Thời gian báo cáo kết quả: 13/01/2020

THCS 2: Hoạt động học tập của học sinh THCS

– Thời gian báo cáo kết quả: 09/2/2020

THCS 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt

– Thời gian báo cáo kết quả: 17/3/2020

THCS 4: Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS

– Thời gian báo cáo kết quả: 11/4/2020

II. Hình thức BDTX

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,…), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

IV. Tài liệu bồi dưỡng

– Nguồn tài liệu trên website Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://moet.gov.vn, Chuyên đề giáo dục và đào tạo – Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

– Các tài liệu khác có liên quan: sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

1. Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm của giáo viên

Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2019-2020 nộp về tổ chuyên môn trước 25/10/2019 để tổng hợp ký duyệt và hiệu trưởng ký duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường.

Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thời gian quy định.

V. Hồ sơ BDTX

Đối với cá nhân: Sổ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch BDTX; các báo cáo theo từng modul.

– Mỗi báo cáo gồm 2 phần:

Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.

Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.

– Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự nhận xét và đánh giá.

Trên đây là Kế hoạch BDTX của cá nhân thực hiện trong năm học 2019 – 2020.

Duyệt của BGH

HIỆU TRƯỞNG

TT CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP

2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên số 2

SỞ GD&ĐT …………..
TRƯỜNG ………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc
——————–
Số: ….. /KHBDTX- THPT………… ………, ngày….tháng….năm….

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THPT

Năm học……………

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT;

Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015;

Thực hiện Hướng dẫn số: ………../SGD&ĐT-GDTX ngày….tháng……năm……. của Sở Giáo dục và đào tạo ………. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016-2017;

Căn cứ tình hình đội ngũ và cơ sở vật chất nhà trường;

Trường THPT …………… xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Đảm bảo cho cán bộ quản lí và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng và luôn đạt chuẩn theo quy định.

4. Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng yêu cầu hiện nay.

II. Đối tượng bồi dưỡng

04 Cán bộ quản lý và 101 Giáo viên trong nhà trường.

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

– Bồi dưỡng về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: Thực hiện chương trình về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo…

– Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

– Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD & ĐT và Sở GD & ĐT về nhiệm vụ năm học 2015-2016.

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

– Bồi dưỡng chuyên đề theo cấp học và môn học:

1) Chuyên đề công tác y tế trường học

2) Chuyên đề Bảo vệ môi trường

3) Xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề liên môn cấp THPT

4) Biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp và phân hóa

5) Bồi dưỡng công nghệ thông tin(các phần mềm quản lý, phần mềm ứng dụng trong giảng dạy).

6) Biên soạn câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh

7) Đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm, dạy các môn KHTN bằng tiếng Anh.

– Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập học đường

2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên)

Đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục…theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

2.1. Nội dung bồi dưỡng: GV tự chọn các mô dun trong các mô đun sau để bồi dưỡng theo hình thức tự học:

 • 01 mođun giáo viên đề xuất để nhà trường lựa chọn bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên và cán bộ quản lý (giáo viên có thể lựa chọn trong các mođun sau để đề xuất: 22,28, 36,41)
 • 01 mođun giáo viên đề xuất để tổ chuyên môn lựa chọn bồi dưỡng chung cho tất cả giáo viên và cán bộ quản lý(giáo viên có thể lựa chọn trong các mođun sau để đề xuất: 17,18, 19)
 • 02 mođun do mỗi giáo viên tự lựa chọn để tự bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân(giáo viên có thể lựa chọn trong các mođun sau để tự bồi dưỡng: 2, 4, 8,14, , 15, 17, 20,24, 35,39, 40)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!