Giáo Dục

Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 9 giảm tải theo công văn 4040

Tải về

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. THPT Đông Thụy Anh.vn mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Toán lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu điện tử lớp 2 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện sau khi nghỉ dịch Covid 19.

Nội dung điều chỉnh Toán lớp 9 theo công văn 4040

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN ……….

TRƯỜNG THCS………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN LỚP 9

NĂM HỌC 2021 – 2022

I. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC:

Cả năm 35 tuần: 140 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

II. CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM:

ĐIỂM

HỌC KÌ

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

KIỂM TRA GIỮA KỲ

KIỂM TRA CUỐI KỲ

Học kì I

4

1

1

Học kì II

4

1

1

Cả năm

8

2

2

III. CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM HỌC:

TT

Tên chủ đề

Tên các tiết/bài học trong chủ đề

Số tiết dạy chủ đề

01

Chủ đề 1 : Hàm số bậc nhất

+ Tiết 20; 21; 22/ Bài 2; 3.

04

02

Chủ đề 2: Vị trí tương đối của hai đường tròn

+ Tiết 31; 32; 33/ Bài 7; 8

03

03

Chủ đề 3 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình

+ Tiết 41,42,43/Bài 5,6.

03

04

Chủ đề 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

+ Tiết 51; 52; 53; 54/ Bài. 4, 5.

03

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

PHẦN ĐẠI SỐ HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài học

Thiết bị dạy học

Điều chỉnh/Ghi chú

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc ba.

01

1

Chương I §1. Căn bậc hai

Bảng phụ, NC, thước

?2, ?5 ; Bài tập 5 không y/c HS làm

2

§2. Căn thức bậc hai và HĐT = |A|

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức = |A|

Bài tập 13; 16 HS tự làm

3

02

4

§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương”

Bài tập 21; 22; 24 HS tự làm

5

6

§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương”

Bài tập 34; 36; 37 HS tự làm

03

7

§5. Bảng căn bậc hai – HS tự học

04

8

Luyện tập – Các phép tính về CBH

05

9

§6; §7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.

Bảng phụ, NC, thước

Cả 02 bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai” gồm:

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Trục căn thức ở mẫu số

Bài tập 51; 56; 57 HS tự làm

10

06

11

12

§8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”

07

13

Bài tập 63 HS tự làm

14

§9. Căn bậc ba

Bảng phụ, NC, thước

08

15

Ôn tập chương I

Bảng phụ, NC, thước

16

Ôn tập chương I (tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

09

17

Ôn tập chương I (tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

18

Chương II §1. Nhắc lại, bổ sung các kn về h.số

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số”.

Bài tập 4 HS tự làm

10

19

20

§2; §3: Hàm số bậc nhất.

Bảng phụ, NC, thước

Cả 2 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số bậc nhất” gồm:

1. Khái niệm hàm số bậc nhất

2. Tính chất

3. Đồ thị của hàm số bậc nhất

– Không yêu cầu HS vẽ đồ thị hàm số hàm số y

= ax + b với a, b là số vô tỉ.

Bài tập 19 HS tự làm

11

21

22

12

23

§4. Đường thẳng song song và đ.thẳng cắt nhau

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.”.

Bài tập 25; 26 HS tự làm

24

13

25

§5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b(a # 0)

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hệ số góc của đường thẳng”

VD2 – HS tự đọc

BT31 không y/c HS làm

26

14

27

Ôn tập chương II

Bảng phụ, NC, thước

Bài tập 37d; 38c không y/c HS làm

28

Chương III.§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bảng phụ, NC, thước

15

29

§2. Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn”.

Bài tập 31 không y/c HS làm

30

16

31

Ôn tập với sự trợ giúp của MT

Bảng phụ, NC, thước

32

Ôn tập học kỳ I

Bảng phụ, NC, thước

17

33

Ôn tập học kỳ I ( tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

18

34

Kiểm tra cuối học kì I (2 tiết)

(cả đại số và hình học)

Bài kiểm tra

35

36

Trả bài kiểm tra cuối học kì I

TT, GA, Bài kiểm tra

ĐẠI SỐ HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài học

Thiết bị dạy học

Điều chỉnh/Ghi chú

19

37

§3: Giải hệ phương trình bằng PP thế

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế”

Bài tập 10; 11 HS tự làm

38

20

39

§4. Giải hệ phương trình bằng PP cộng Đại số

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài“Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng”.

Bài tập 21; 23 HS tự làm

40

21

Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

41

§5 Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài : “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” gồm:

1. Các bước giải bài toán bằng 2.cách lập hệ phương trình.

?7; bài tập 35; 38 HS tự làm

42

22

43

44

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của MT

Bảng phụ, NC, thước

?2; Kết quả của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10 và được sử dụng để làm các bài tập khác.

23

45

Ôn tập chương III

Bảng phụ, NC, thước

46

Chương IV :

§1; §2 Đồ thị của hàm số y = ax2(a ≠ 0)

Bảng phụ, NC, thước

Cả 2 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)” gồm:

1. Ví dụ mở đầu

2. Tính chất của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

3. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

– Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a ¹ 0) với a là số hữu tỉ.

Bài tập 5; 6c,d; 10 HS tự làm

24

47

48

25

49

§3. Phương trình bậc hai một ẩn số

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài : “Phương trình bậc hai một ẩn

?5; ?6; ?7 không y/c HS làm

50

26

51

§4; §5.Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bảng phụ, NC, thước

Cả 2 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài : “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai” gồm:

1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

2. Công thức nghiệm thu gọn. của phương trình bậc hai

Bài tập 18; 19; 21 HS tự làm

52

27

53

54

28

55

§6. Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài : “Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.”.

Bài tập 33 HS tự làm

56

29

57

Luyện tập

Bảng phụ, NC, thước

58

§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài : “Phương trình quy về phương trình bậc hai”.

Bài tập 38; 39 HS tự làm

30

59

60

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bảng phụ, NC, thước

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”.

Bài tập 44; 45; 52; 53 không yêu cầu HS làm

31

61

62

Ôn tập chương IV với sự trợ giúp của MT

Bảng phụ, NC, thước

Bài tập 63; 64; 65; 66 HS tự làm

32

63

Ôn tập chương IV ( tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

64

Ôn tập chương IV ( tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

33

65

Ôn tập cuối năm

Bảng phụ, NC, thước

66

Ôn tập cuối năm (tiếp)

Bảng phụ, NC, thước

34

67

Ôn tập cuối năm (tiếp)

Bphụ, NC, máy chiếu

35

68

Kiểm tra cuối học kì II (2 tiết)

(cả đại số và hình học)

Bài kiểm tra

69

70

Trả bài kiểm tra cuối học kì II (phần đại số)

TT, GA, Bài kiểm tra

PHẦN HÌNH HỌC HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài học

Thiết bị dạy học

Ghi chú

01

1

Chương I. §1. Một số hệ thức về cạnh và đc trong tgv

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông”.

Phần chứng minh định lí 1 và 4 HS tự học có HD

02

2

03

3

Luyện tập

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

4

Luyện tập (tiếp)

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

5

§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”.

Sửa lại kí hiệu tang của góc 𝛼 là 𝑡𝑎𝑛 𝛼, cotang của góc 𝛼 là 𝑐𝑜𝑡 𝛼.

Ví dụ 3; Ví dụ 4; ?3 không y/c HS làm

§3. Bảng lượng giác – HS tự đọc

04

6

7

8

Hướng dẫn HS tìm tỉ số lượng giác và góc bằng MT

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

BT 13 không y/c HS làm

05

9

10

§4 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông”.

Ví dụ 4; Ví dụ 5 HS tự học có HD

Bài tập 41; 43 – HS tự làm

06

11

12

07

13

14

§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lg, thực hành ngoài trời

,

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

08

15

16

Ôn tập chương I với sự trợ giúp của MT

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Bài tập 41; 43– HS tự làm

09

17

18

10

19

Kiểm tra giữa học kì I (2 tiết)

Bài kiểm tra

20

11

21

Chương II. §1.

Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài:“Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn”.

Mục 1 HS tự học có HD

22

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Bài tập 5; 9 – HS tự làm

12

23

§2. Đường kính và dây của đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây”.

24

13

25

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm ….

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

26

§4. Vị trí tương đối của đ. thẳng và đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Phần chứng minh định lí trong mục 1 – HS tự học có hướng dẫn

14

27

§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài:“Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn”.

Mục 2 – HS tự học có hướng dẫn

Bài tập 22 – HS tự làm

28

15

29

§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau”.

Mục 3 – Không y/c HS làm

Bài tập 29 – HS tự làm

30

16

31

§7; §8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả 02 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Vị trí tương đối của hai đường tròn

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

2. Tính chất đường nối tâm

32

17

33

34

Ôn tập chương II

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

35

Ôn tập học kì I

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

18

36

Trả bài kiểm tra cuối học kì I (phần HH)

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

HÌNH HỌC HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài học

Thiết bị dạy học

Ghi chú

19

37

Chương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cung

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Góc ở tâm. Số đo cung”.

Bài tập 3; 7 – HS tự làm

38

20

39

§2. Liên hệ giữa cung và dây

40

§3. Góc nội tiếp

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Góc nội tiếp”.

Định lí – Không yêu cầu HS chứng minh.

Bài tập 17; 25; 26 – Không y/c HS làm

21

41

42

§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung”.

Cminh định lí – HS tự học có HD

Bài tập 30 – HS tự học có HD

22

43

44

§5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài:“Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn”.

?1; ?2 – HS tự học có HD

Bài tập 42; 43 – Không y/c HS làm

23

45

46

§6. Cung chứa góc

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Cung chứa góc”.

Chminh Bài toán Quỹ tích cung chứa góc – Không y/c HS làm

Bài tập 46; 47; 49; 52– Không y/c HS làm

24

47

48

§7. Tứ giác nội tiếp

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Tứ giác nội tiếp”.

Định lí đảo- Không yêu cầu HS chminh

Bài tập 59; 60 – Không y/c HS làm

25

49

50

§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

26

51

§9. Độ dài đường tròn, cung tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Độ dài đường tròn, cung tròn”.

?1 – Không y/c HS làm

Bài tập 71; 75; 76 – Không y/c HS làm

52

27

53

Kiểm tra giữa học kì II (2 tiết)

Bài kiểm tra

54

28

55

§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Diện tích hình tròn, hình quạt tròn”.

Mục 1. Công thức tính ditích hình tròn HS tự học có HD

Bài tập 84; 87 – Không y/c HS làm

56

29

57

Ôn tập chương III với sự trợ giúp của MT

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Bài tập 93; 98; 99 – Không y/c HS làm

58

30

59

Chương IV. §1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ”.

Mục 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng; ?3 HS tự đọc

Bài tập 8; 13; 14- Không y/c HS làm

60

31

61

§2. Hình nón – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hình nón – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón”.

Mục 4. Hình nón cụt; Mục 5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt

Chỉ yêu cầu HS nhận dạng được khối hình và sử dụng công thức về diện tích và thể tích để tính toán

Bài tập 23; 24; 25; 29 – Không y/c HS làm

62

32

63

§3. Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích h.cầu

Giáo án; Bảng phụ,TT, êke, compa,…

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.”.

Bài tập 34; 36,37 – Không y/c HS làm

64

33

65

Ôn tập chương IV

Bài tập 41; 44, 45 – Không y/c HS làm

66

34

67

Ôn tập cuối năm

Bài tập 13; 14; 17 (HH) – Không y/c HS làm

68

69

35

70

Trả bài kiểm tra cuối học kì II (phần hình học)

GA,bài kiểm tra ,TT, êke, compa,…

IV. NHIỆM VỤ KHÁC (NẾU CÓ): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Duyệt của tổ chuyên môn

Tổ trưởng

…., ngày ….tháng 9 năm 2021

Người thực hiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!