Giáo Dục

Hướng dẫn làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau mỗi khóa học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hầu hết các học viên sẽ nhận được yêu cầu làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới đây, THPT Đông Thụy Anh xin gợi ý cách trình bày và thể hiện các nội dung trọng tâm cho bài thu hoạch này. Mời các bạn đọc tham khảo.

1. Cách làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn chung, các mẫu bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có các nội dung chính như sau:

1.1. Trình bày một cách chính xác, hiểu đúng và đủ về nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Để có nhận thức đúng đắn nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi mỗi người đảng viên và quần chúng nhân dân phải nắm được lịch sử hình thành, phát triển cũng như hiểu rõ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ta xây dựng tư tưởng, đường lối dựa trên việc vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng ta luôn hướng đến kế thừa, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc đồng thời kế thừa tinh hoa văn hóa, trí tuệ của nhân đại. Đồng thời, dựa trên các quy luật khách quan, lý luận và thực tiễn trong nước để đề ra đường lối, chính sách và cương lĩnh chính trị phù hợp nhất. Với Đảng, nhân dân là gốc, động lực của mọi cuộc cách mạng, sự phát triển của đất nước.

Đảng là một tổ chức chính trị duy nhất ở nước ta, thống nhất về ý chí, hành động, hoạt động trên nguyên tắc tổ chức cơ bản, kỷ luật, thực hiện phê bình và tự phê bình, hoạt động dựa trên hiến pháp và pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất của Việt Nam, là Đảng cầm quyền, do nhân dân làm chủ, hoạt động dưới sự giám sát của nhân dân và vì nhân dân mà hình thành, phát triển.

1.2. Điều lệ Đảng và nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên

Cách trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng
Cách trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định 4 nhiệm vụ cơ bản của người Đảng viên (Điều 2). Theo đó, mỗi đồng chí Đảng viên cần nhận thức rõ nhiệm vụ gồm:

Luôn kiên định, trung thành với quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác Lênin và hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng hoạt động; Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền duy nhất, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng; Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Nguyên tắc hoạt động tập trung dân chủ;…

Các đồng chí Đảng viên cần có nhận thức đúng đắn, nhìn nhận, nắm bắt nhanh chóng các cơ hội và thời cơ phát triển đất nước; cùng với đó là đẩy lùi và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ, mối đe dọa đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng tới nhân dân; mỗi đồng chí luôn phải phấn đấu, rèn luyện giữ vững lập trường cách mạng, chống mọi thủ đoạn của thế lực thù địch.

Luôn học hỏi, tìm tòi để phát triển, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay, đòi hỏi mỗi đồng chí phải trở thành tấm gương sáng trong nhiệm vụ học tập để quần chúng nhân dân noi theo.

Duy trì mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lao động,…

Tham gia hoạt động xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; thực hiện tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc,…

Bên cạnh đó, mỗi người Đảng viên cũng có những quyền lợi nhất định, được thể hiện trong Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí rèn luyện, phát triển cá nhân, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Những lưu ý quan trọng khi trình bày bài thu hoạch nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam

Để trình bày được một bài thu hoạch với nội dung nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam có chất lượng và chiều sâu, các đồng chí cần lưu ý một số vấn đề quan trọng như sau:

Thứ nhất, các kiến thức cơ bản về Đảng được đề cập trong bài viết phải đảm bảo chính xác về mốc thời gian, sự kiện, nội dung và ý nghĩa;

Thứ hai, cần có nhận thức đúng đắn, rõ ràng về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và nền tảng hệ thống tư tưởng của Đảng;

Thứ ba, thể hiện được cái tôi cá nhân cũng như cách nhìn nhận riêng về vai trò của Đảng cũng như nhiệm vụ, vai trò của bản thân là phải không ngừng tự phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thiện năng lực, đạo đức cá nhân.

Thứ tư, trình bày bài viết một cách khoa học, rõ ràng. Trường hợp viết tay cần đúng lỗi chính tả, sạch đẹp và không tẩy xóa.

Trên đây là hướng dẫn của THPT Đông Thụy Anh về cách làm bài thu hoạch trình bày nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm bài bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!