Tổng hợp

Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là tài liệu được hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đây là nội dung chi tiết. 15/06/21

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 14/6, lần đầu tiên tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

  • Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện./.

Lời nói đầu

USAID Việt Nam triển khai Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), gọi tắt là Dự án USAID LinkSME, nhằm hỗ trợ DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua tăng cường năng lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, và các đơn vị xúc tiến DNNVV, để nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV.

Bên cạnh đó, đứng trước những biến động từ đại dịch thế giới COVID-19, các doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là DNNVV đã phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Với xu thế chuyển đổi số đang dần trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, dự án mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi để thích ứng với những điều kiện mới.

Hợp phần 3, một trong bốn hợp phần của dự án, được phối hợp triển khai cùng Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) với tên gọi “Nâng cao năng lực cung ứng của DNNVV, và tăng cường liên kết kinh doanh giữa các DNNVV và chuỗi cung ứng toàn cầu”. Sau quá trình đánh giá và tham vấn các bên liên quan, ưu tiên chính của dự án được xác định là hỗ trợ các DNNVV tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số để khôi phục và tạo đà tăng trưởng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Để hỗ trợ DNNVV, nhóm dự án xác định cần bắt đầu bằng việc xây dựng Lộ trình chuyển đổi số (CĐS) cho DNNVV trong các năm tới, tập trung vào xác định phạm vi và mức độ ưu tiên trong khung thời gian của dự án. Kế hoạch triển khai hàng năm/ định kỳ sẽ được xây dựng nhằm hỗ trợ triển khai Lộ trình đã thống nhất.

Tài liệu này là một sản phẩm nằm trong khuôn khổ của Dự án, được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV các kiến thức cơ bản, cô đọng nhất về Chuyển đổi số (CĐS). Tài liệu sẽ cung cấp các khái niệm, lộ trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về CĐS là gì; CĐS được thực hiện ở đâu trong mô hình kinh doanh, quản trị; các bước thực hiện; cách thức đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để doanh nghiệp nhận thức được mình đang ở bước nào của lộ trình (*). Đi kèm với các bước trong lộ trình CĐS, tài liệu cũng cung cấp thông tin chỉ dẫn về các giải pháp công nghệ, nhà cung cấp trên thị trường và có một số thông tin phân tích sơ bộ để giúp doanh nghiệp có các phân tích/đánh giá ban đầu. Ngoài ra, chỉ dẫn công nghệ cho ngành Công nghiệp chế tạo cũng được phân tích với mục đích cung cấp thông tin sâu hơn cho các DNNVV trong lĩnh vực này.

Cuối cùng, một số các câu hỏi cho các vấn đề thường gặp trong CĐS của doanh nghiệp cũng được liệt kê để giúp DNNVV xem xét, cân nhắc cho lộ trình CĐS của doanh nghiệp.

(*) Công cụ Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số sẽ đi kèm với Tài liêu và doanh nghiệp có thể tự thực hiện đánh giá qua website.

………………………………

Nội dung chi tiết tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp mời các bạn xem trên file PDF.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

HƯỚNG DẪN
CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tài liệu này được thực hiện với sự hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ doanh nghip chuyn
đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch Đầu , quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thc đy ci cch v nâng cao ng lực kết nối của
doanh nghip nh v vừa (USAID LinkSME). Nội dung của tài liệu này kng phn nh
quan đim ca Bộ Kế hoạch Đầu , USAID hay Chnh ph Hoa Kỳ.
Miễn trừ trách nhiệm
Trang 2
Hướng dẫn Chuyển đổi số | Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
giai đoạn 2021 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp Dự án USAID LinkSME thực hiện

USAID Việt Nam triển khai Dự án Thúc đẩy cải cách nâng cao năng lực kết nối của
doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV), gọi tắt Dự án USAID LinkSME, nhằm hỗ trợ
DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua tăng cường năng
lực cho các tổ chức trung gian tại Việt Nam, như các hiệp hội doanh nghiệp, trung
tâm hỗ trợ xuất khẩu, các đơn vị xúc tiến DNNVV, để nâng cao khả năng tham gia
vào chuỗi cung ứng sản xuất của DNNVV. Bên cạnh đó, đứng trước những biến động
từ đại dịch thế giới COVID-19, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt DNNVV đã
phải trải qua nhiều khó khăn thách thức. Với xu thế chuyển đổi số đang dần trở
nên cần thiết hơn bao giờ hết, dự án mong muốn thúc đẩy các doanh nghiệp thay đổi
để thích ứng với những điều kiện mới.
Hợp phần 3, một trong bốn hợp phần của dự án, được phối hợp triển khai cùng Cục
Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch Đầu (MPI) với tên gọi ng cao
năng lực cung ứng của DNNVV, tăng cường liên kết kinh doanh giữa các DNNVV
chuỗi cung ứng toàn cầu”. Sau quá trình đánh giá tham vấn các bên liên quan,
ưu tiên chính của dự án được xác định hỗ trợ các DNNVV tại Việt Nam thực hiện
chuyển đổi số để khôi phục tạo đà tăng trưởng sau ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19. Để hỗ trợ DNNVV, nhóm dự án xác định cần bắt đầu bằng việc xây dựng
Lộ trình chuyển đổi số (CĐS) cho DNNVV trong các năm tới, tập trung vào xác định
phạm vi mức độ ưu tiên trong khung thời gian của dự án. Kế hoạch triển khai hàng
năm/ định kỳ sẽ được xây dựng nhằm hỗ trợ triển khai Lộ trình đã thống nhất.
Tài liệu này một sản phẩm nằm trong khuôn khổ của Dự án, được xây dựng nhằm
mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho doanh nghiệp, đặc biệt DNNVV các
kiến thức cơ bản, đọng nhất về Chuyển đổi số (CĐS). Tài liệu sẽ cung cấp các
khái niệm, lộ trình CĐS phổ biến để giúp doanh nghiệp hiểu về CĐS ; CĐS
được thực hiện đâu trong hình kinh doanh, quản trị; các bước thực hiện; cách
thức đánh giá mức độ sẵn sàng CĐS để doanh nghiệp nhận thức được mình đang
bước nào của lộ trình (*). Đi kèm với các bước trong lộ trình CĐS, tài liệu cũng cung
cấp thông tin chỉ dẫn về các giải pháp công nghệ, nhà cung cấp trên th trường
một số thông tin phân tích sơ bộ để giúp doanh nghiệp các phân tích/đánh giá ban
đầu. Ngoài ra, chỉ dẫn công nghệ cho ngành Công nghiệp chế tạo cũng được phân
tích với mục đích cung cấp thông tin sâu hơn cho các DNNVV trong lĩnh vực này.
Cuối cùng, một số các câu hỏi cho các vấn đề thường gặp trong CĐS của doanh
nghiệp cũng được liệt để giúp DNNVV xem xét, cân nhắc cho lộ trình CĐS của
doanh nghiệp.
(*) Công cụ Hỗ trợ doanh nghiệp đnh giá mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi số sẽ đi m
với Tài liêu và doanh nghiệp thể tự thực hiện đnh giá qua website.
Lời nói đầu
Trang 3
Hướng dẫn Chuyển đổi số | Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu , phối hợp Dự án USAID LinkSME thực hiện

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!