Tổng hợp

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa hoàn thiện và phát triển những quan điểm của triết học Mac Lênin

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa hoàn thiện và phát triển những quan điểm của triết học Mac Lênin. Mác Lênin là những quan điểm lý luận dẫn dắt nước ta xây dựng nên Đảng và xây dựng đất nước như hiện nay. Vậy nước ta đã vận dụng, kế thừa và phát triển những quan điểm đó như thế nào? Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Lấy một ví dụ để chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa hoàn thiện và phát triển những quan điểm của triết học Mac Lênin

Trong thời kỳ đổi mới hiện nay thì Đảng và nhà nước tã vẫn luôn quán triệt áp dụng những tư tưởng của Mác Lênin như một nguyên lý phương pháp luận khoa học và cách mạng của Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua những phương diện như sau:

Thứ nhất, tư tưởng của V.I. Lê-nin là cơ sở lý luận, được vận dụng kiên định và sáng tạo, từng bước định hình con đường và bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới thì Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lêning cho phù hợp với điều kiện của nước ta và đã đúc kết những luận điểm lý luận phù hợp với mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Nước ta đã đúc kết những luận điểm lý luận về mục tiêu và đặc trưng của xã hội chủ nghĩa Việt Nam về con đường lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Ví dụ: Trong bước chuyển đổi từ “Chính sách cộng sản thời chiến” sang “Chính sách kinh tế mới” vào mùa xuân năm 1921, V.I. Lê-nin đã tự phê phán về những sai lầm nghiêm trọng khi coi thường quy luật khách quan và yêu cầu cần thay đổi căn bản những quan niệm, tư duy trước đây về chủ nghĩa xã hội. Lĩnh hội tinh thần đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) đã tạo ra bước ngoặt trong đổi mới tư duy về con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phương châm “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan là khởi nguồn cho những sáng tạo của Đảng khi xác định mô hình và bước đi trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội thừa nhận sự tồn tại khách quan của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong buổi đầu thời kỳ quá độ.

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa hoàn thiện và phát triển những quan điểm của triết học Mac Lênin

Thứ hai, tư tưởng của V.I. Lê-nin về NEP là cơ sở nền tảng để Đảng ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ví dụ: Lênin đã bổ sung và cụ thể hoá lý luận Mác về thời kỳ quá độ bằng thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, tập trung phân tích về quá độ trong kinh tế Lênin đã chỉ ra năm thành phần kinh tế nước Nga đương thời, đồng thời chủ trương thực hiện những bước quá độ nhỏ bắc những chiếc cầu nhỏ lên chủ nghĩa xã hội. Nước Nga đã áp dụng Chính sách kinh tế mới nhờ đó đã khôi phục được nền kinh tế quốc dân.

Đảng và nhà nước ta đã vận dụng được tinh thần đó, trong đại hội VI đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó có đường lối đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm tạo động lực thúc đẩy các đơn vị kinh tế và quần chúng lao động hăng hái, phát triển sản xuất. Nhưng phải đến khoảng 15 năm sau thì khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” với được xác định.

Thứ ba, các nguyên lý của chủ nghĩa Mác, đặc biệt là tư tưởng của V.I. Lê-nin được Đảng ta vận dụng, phát triển vào xây dựng, củng cố liên minh giai cấp và đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ví dụ: Trong cuộc Cách mạng tháng Mười của Nga thì Lênin đã vận dụng sáng tạo những quan điểm của Mác và Ph. Ăng-ghen về liên minh giai cấp vào thực tiễn cách mang nước Nga và xây dựng liên minh công nông bền vững, góp phần to lớn vào thắng lợi của Nga và xây dựng lên chủ nghĩa xã hội.

Đảng và nhà nước ta đã thấy được kinh nghiệm đó nên xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp ở nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa đã hội và đặc biệt là từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong Cương lĩnh năm 1991 rất coi trọng việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do giai cấp công nhân lãnh đạo với ý nghĩa là nền tảng chính trị – xã hội của Nhà nước của dân, do dân, vì dân, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những hướng vận dụng trên đây được nhà nước ta học tập và vận dụng từ triết học Mác – Lênin, được áp dụng linh hoạt đến thời nay.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Hãy lấy một ví dụ để chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa hoàn thiện và phát triển những quan điểm của triết học Mac Lênin Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!