Tổng hợp

Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với nhiều quy định về các môn thể thao, đối tượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng.

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh được Bộ GD&ĐT ban hành, đưa ra mục đích, yêu cầu, đối tượng, các môn thể thao, cách tính điểm, xếp hạng… Mời các bạn tham khảo.

  Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2020

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  ĐIỀU LỆ
  HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo
  dục Đào tạo)
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
  Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) Đại hội Thể dục thể thao (TD,TT) học sinh phổ thông nhằm
  duy trì đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ đại”, thường
  xuyên tập luyện thi đấu c môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển
  thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;
  Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành
  Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới n bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội ch nghĩa hội nhập
  quốc tế”;
  Phát hiện bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước; tổng kết, đánh giá công tác giáo
  dục thể chất hoạt động thể thao trong trường phổ thông;
  2. Yêu cầu
  Giám đốc các sở giáo dục đào tạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của
  HKPĐ đến toàn thể n bộ, giáo viên học sinh trong toàn tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)
  ch đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ, nhằm khuyến khích động viên học sinh
  tham gia rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập giáo dục toàn diện;
  Tăng cường sở vật chất, sân tập, nhà tập các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy
  học môn thể dục; tổ chức các hoạt động TD,TT thi đấu thể thao trong trường học;
  Tổ chức HKPĐ cấp trường theo chu kỳ 1 năm/lần; cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
  tỉnh (gọi chung cấp huyện) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung cấp tỉnh) theo chu
  kỳ 2 năm/lần. Trên sở các môn thi của HKPĐ toàn quốc, tăng cường các môn thi thể thao dân tộc
  các nội dung thi đơn giản phù hợp với đặc thù của từng trường, từng địa phương với mục đích ch yếu là
  nâng cao sức khoẻ, rèn luyện thể chất cho học sinh;
  HKPĐ các cấp phải dược t chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình
  thức, lãng phí;
  Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 củaThủ tướng Chính phủ về
  chống tiêu cực trong các hoạt động TD,TT;
  Điều 2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO
  1. HKPĐ cấp trường: Hiệu trưởng thành lập Ban Tổ chức HKPĐ cấp trường, trong đó Hiệu
  trưởng làm Trưởng Ban Tổ chức các ủy viên gồm: Các giáo viên bộ môn thể dục, các giáo viên chủ
  nhiệm cán bộ phụ trách đoàn, đội…
  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
  —————–
  CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập Tự do Hạnh phúc
  —————–

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  2. HKPĐ cấp huyện: Ch tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện (quận) thành lập Ban Chỉ đạo
  Ban Tổ chức HKPĐ cấp huyện, gồm:
  Trưởng ban Chỉ dạo lãnh đạo UBND huyện (quận);
  Trưởng ban Tổ chức lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện (quận);
  Các ủy viên lãnh đạo, chuyên viên của phòng giáo dục đào tạo cấp huyện (quận), các
  quan ban ngành liên quan.
  3. HKPĐ cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ
  đạo Ban Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh, gồm:
  Trưởng ban Chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Trưởng ban Tổ chức lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương;
  Các ủy viên lãnh đạo, chuyên viên của sở giáo dục đào tạo, sở văn hóa, thể thao, du lịch
  các quan ban ngành liên quan.
  4. HKPĐ cấp khu vực
  Sau khi được Ban Chỉ đạo HKPD toàn quốc ủy nhiệm đăng cai tổ chức khu vực, UBND tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo Ban Tổ chức HKPĐ cấp khu vực, gồm:
  Trưởng ban Chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  Trưởng ban Tố chức lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Các ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lãnh đạo chuyên viên của sở giáo dục đào tạo; sở
  văn hóa, thể thao, du lịch các quan, ban ngành liên quan của tỉnh, thành phố. Ngoài ra còn sự
  tham gia của lãnh đạo chuyên viên Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Tổng
  cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.
  5. HKPĐ cấp toàn quốc
  Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo Ban Tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm
  2020, gồm:
  Trưởng ban Chỉ đạo: Thứ trưởng Bộ GDĐT;
  Phó trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban Tổ chức: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định;
  Các ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: lãnh đạo chuyên viên các đơn vị chức năng thuộc
  Bộ GDĐT, Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, sở giáo dục đào tạo; sở văn hóa, thể
  thao, du lịch các quan, ban ngành liên quan đến HKPĐ.
  Bộ GDĐT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo trực tiếp
  toàn diện công tác tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020.
  Điều 3. CÁC MÔN THỂ THAO THI ĐẤU KHU VỰC, TOÀN QUỐC
  1. Các môn thể thao thi đấu khu vục, gồm: 11 môn thể thao
  1.1. Môn Điền kinh: Tiểu học (TH), Trung học sở (THCS), (nam, nữ)
  1.2. Môn Bơi: TH, THCS (nam, nữ)
  1.3. Môn Bóng bàn: TH, THCS (nam, nữ)
  1.4. Môn Bóng đá, vòng loại TH, THCS, Trung học phổ thông (THPT)
  TH: 5 người (nam);
  THCS: 7 người (nam);
  THPT: Nữ (5 người) Nam (11 người)
  1.5. Môn Bóng chuyền: THCS (nam, nữ)
  1.6. Môn Bóng rổ: THCS (nam, nữ)

  Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
  Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
  1.7. Môn Cầu Lông: THCS (nam, nữ)
  1.8. Môn Đá cầu: TH, THCS (nam, nữ)
  1.9. Môn Thể dục Aerobic: TH, THCS
  1.10. Môn Đẩy gậy: THCS (nam, nữ)
  1.11. Môn Kéo co: THCS (nam, nữ)
  2. Các môn thể thao thi toàn quốc: Gồm 15 môn thể thao
  2.1. Môn Điền kinh: THPT (nam, nữ)
  2.2. Môn Bơi: THPT (nam, nữ)
  2.3. Môn Bóng chuyền: THPT (nam, nữ)
  2.4. Môn Bóng đá: chung kết TH (nam), THCS (nam), THPT (nam, nữ)
  2.5. Môn Bóng bàn: THPT (nam, nữ)
  2.6. Môn Bóng rổ: THPT (nam, nữ)
  2.7. Môn Cầu lông: THPT (nam, nữ)
  2.8. Môn Cờ vua: TH, THCS THPT, theo các lứa tuổi (nam, nữ)
  2.9. Môn Đá cầu: THPT (nam, nữ)
  2.10. Môn Karatedo: THCS, THPT (nam, nữ)
  2.11. Môn Kéo co: THPT (nam, nữ)
  2.12. Môn Taekwondo: THCS, THPT (nam, nữ)
  2.13. Môn Thể dục: THPT (nam, nữ)
  2.14. Môn Vovinam: THCS, THPT (nam, nữ)
  2.15. Môn cổ truyền: THCS, THPT (nam, nữ)
  3. Các môn thể thao thi đấu cấp trường, huyện, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
  Căn cứ số môn thể thao quy định tại HKPĐ toàn quốc phong trào thể thao, điều kiện cụ thể
  của địa phương, Điều lệ, để quy định các môn thi đấu tại HKPĐ cấp trường, huyện, tỉnh cho phù hợp
  nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện thi đấu.
  Điều 4. ĐƠN VỊ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  1. Đơn vị tham gia: Mỗi sở giáo dục đào tạo một đơn vị tham gia
  2. Đối tượng
  2.1. Đối tượng được tham gia HKPĐ
  a) Những học sinh (năm học 2019 2020) đang học tại các loại nh trường theo chương trình
  phổ thông, bao gồm: trường TH, THCS THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, học sinh học tại
  trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hóa các loại hình học tập khác;
  b) Học sinh đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao học sinh đó đăng tham gia;
  c) Học sinh THCS, THPT kết quả xếp loại học lực từ trung nh trở lên hạnh kiểm từ khá
  trở lên (không áp dụng đối với học sinh học TH).
  2.2. Đối tượng không được tham gia HKPĐ
  Học sinh vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh,
  thành phố, quốc gia trường năng khiếu TD,TT, trường phổ thông năng khiếu TD,TT; học sinh đã
  tham gia các giải địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đoạt Huy chương Vàng, Huy
  chương Bạc Huy chương Đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở n) của các môn thể thao do Tổng
  cục TDTT các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!