Giáo Dục

Đáp án trắc nghiệm module 9 THCS (40 câu)

Đáp án trắc nghiệm module 9 THCS (40 câu) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Trung học cơ sở” là một trong các mô đun bồi dưỡng giáo viên theo quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT (kí ngày 04 tháng 12 năm 2019) về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 trung học cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

1. Nhiệm vụ học tập của học viên học tập module 9

Mô đun 9 được thiết kế theo hình thức học kết hợp: trực tiếp và trực tuyến, với các hoạt động tự học/học cộng tác qua mạng là chủ yếu. Vì vậy, nhiệm vụ học tập cụ thể của học viên ở khóa học này là:

  • Nhiệm vụ 1: Tự nghiên cứu 4 nội dung chính của tài liệu text và tài liệu bổ trợ (không bắt buộc);
  • Nhiệm vụ 2: Tự học qua mạng với 14 hoạt động học tập tương ứng với 4 nội dung chính của tài liệu text). Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tập yêu cầu;
  • Nhiệm vụ 3: Hoàn thành bài tập thực hành cuối khoá “Xây dựng học liệu cho các hoạt động trong Kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;
  • Nhiệm vụ 4: Hoàn thành “Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp” và nộp sản phẩm thực hiện trên hệ thống LMS;
  • Nhiệm vụ 5: Trao đổi, thảo luận, chia sẻ phản hồi, thực hiện các khảo sát theo yêu cầu của khóa học.

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 THCS

Câu hỏi ôn tập module 9

Câu hỏi ôn tập

”1. Chọn đáp án đúng nhất

Khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018 là

là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên là hình thành và phát triển ở HS

Năng lực khoa học tự nhiên, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát triển thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của năng lực khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh

đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực quan hay phương pháp dạy học trực quan trong môn Khoa học tự nhiên sẽ có ưu thế phát triển thành phần nào của năng lực khoa học tự nhiên?

nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn khoa học tự nhiên là

mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học môn Khoa học tự nhiên được cấu trúc trong bao nhiêu chủ đề khoa học?

4

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt trong môn Khoa học tự nhiên có:

Tính mở hoặc tính giới hạn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình tổ chức thực hiện trong mỗi hoạt động học gồm có các bước

(1) Báo cáo, thảo luận

(2) Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(3) Kết luận, nhận định, định hướng

(4)Thực hiện nhiệm vụ học tập

Trình tự các hoạt động đó là:

(2) →(4) →(1)→(3)

9. Chọn đáp án đúng nhất

Với hai mô hình đánh giá sau đây

Theo mô hình bên phải

10. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt cơ bản giữa 3 công cụ thang đo, bảng kiểm, rubric là

Số lượng các tiêu chí cần đánh giá và số lượng các mức độ đạt được của từng tiêu chí

Câu hỏi cuối nội dung 1 module 9

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các đặc điểm của ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục có thể là

A. Tính phổ biến, tính thông minh, tính đa dạng

B. Tính hiện đại, tính thông minh, tính đa dạng

C. Tính đồng bộ, tính thông minh, tính hiệu quả

D. Tính đồng bộ, tính phổ biến, tính đa dạng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số trong dạy học, giáo dục học sinh trung học cơ sở có thể bao gồm

A. Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm thí nghiệm ảo

B. Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

C. Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử

D. Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học học sinh THCS đã tác động đến

A. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh giá

B. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học

C. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh

D. Hình thức dạy học, mục tiêu dạy học, hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình HS

4. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ … trong câu sau đây:

“Dạy học có ứng dụng CNTT bậc phổ thông sẽ góp phần phát triển ở HS …”

A. Năng lực cốt lõi, năng lực CNTT, năng lực tiếng nước ngoài, 3 năng lực chung; phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất chăm chỉ

B. Năng lực đặc thù, năng lực tin học, năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm

C. Năng lực đặc thù, năng lực CNTT, 3 năng lực chung; 5 phẩm chất chủ yếu

D. Năng lực cốt lõi, năng lực tin học, năng lực tiếng nước ngoài, ba năng lực chung; phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất trung thực, phẩm chất yêu nước

5. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục HS trung học cơ sở cần đảm bảo:

A. tính khách quan, tính sư phạm, tính vừa sức

B. tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính pháp lí

C. tính khoa học, tính sư phạm, tính pháp lí, tính vừa sức

D. tính khách quan, tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn, tính pháp lí

Câu hỏi cuối nội dung 2 module 9

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết bị công nghệ và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục ở các trường trung học?

Điện thoại được xem là một thiết bị công nghệ. Theo quy định mới nhất, HS được phép sử dụng điện thoại trong giờ học

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguồn học liệu số, loại học liệu số trong dạy học THCS?
Nguồn tranh ảnh trên là nguồn học liệu số miễn phí cho GV dạy học các môn khoa học tự nhiên

Câu 3: Dạng học liệu số nên ưu tiên sử dụng để giúp HS phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên của năng lực khoa học tự nhiên là:

video, thí nghiệm ảo, bài trình chiếu đa phương tiện.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng chính của một số phần mềm?

Ưu thế của Google Forms là thiết kế các loại bài tập tự luận.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm triển khai nội dung dạy học, lưu trữ và đánh giá kết quả học tập?

Phần mềm Google Drive cũng có ưu thế trong trình chiếu nội dung dạy học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm MS PowerPoint?

Phần mềm MS PowerPoint có thể giúp HS và GV cùng tổ chức các trò chơi tương tác.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về PhET?

Tất cả các thí nghiệm ảo trên PhET đều có hỗ trợ tiếng Việt.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ hoạt động thiết kế, biên tập học liệu số?

Có thể dùng phần mềm Mindomo để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

Câu 9: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học trực tiếp?

HS có thể sử dụng phần mềm Yenka để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 10: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Câu hỏi cuối nội dung 3 module 9

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông Việt Nam?

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Với mô hình lớp học đảo ngược thì CNTT đóng vai trò quan trọng ở bước nào trong 4 bước tổ chức một hoạt động học?

Bước 1 và bước 2

3. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập học liệu số cho hoạt động học?

Phần mềm Paint có thể dùng để chỉnh sửa học liệu số, phần mềm Yenka dùng để biên tập dạng học liệu số hình ảnh.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Với hoạt động học trực tuyến có sử dụng thí nghiệm ảo trong môn Khoa học tự nhiên thì phát biểu nào sau đây là phù hợp?

Các phần mềm nên sử dụng là PhET và Google Classroom

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không phù hợp khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học theo hình thức trực tuyến hỗ trợ trực tiếp?

Phần mềm Zalo, Facebook, Youtube không có tác dụng trong triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp ở cấp THCS.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lựa chọn, sử dụng phần mềm, thiết bị công nghệ triển khai tổ chức dạy học có ứng dụng CNTT?

Phần mềm Zoom có thể thay thế cho phần mềm Google Classroom trong tổ chức dạy học trực tuyến, không ràng buộc về yếu tố trả phí.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT?

Hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp có thể được áp dụng cho một phần của nội dung bài học hoặc chủ đề.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai về thiết bị dạy học và học liệu trong kế hoạch bài dạy?

Thiết bị công nghệ và học liệu số không phải là thành phần của thiết bị dạy học và học liệu.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc sử dụng thiết bị công nghệ và học liệu số cho mỗi hoạt động học phải phù hợp với:

sản phẩm học tập của HS, hoạt động của HS, PPDH/KTDH mà GV sử dụng.

Câu hỏi cuối nội dung 4 module 9

Câu 1: Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Phát triển chuyên môn bản thân

Câu 2: Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học

Câu 3: Với mỗi hoạt động trong kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin theo chương trình ETEP thì cần có một số thông tin. Các thông tin cần phải có, bao gồm:

Loại hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp

Câu 4: Bên cạnh hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực CNTT theo quy định chương trình ETEP, GVPT cốt cán còn có thể hỗ trợ thường xuyên cho đồng nghiệp. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về hỗ trợ thường xuyên về ứng dụng CNTT cho đồng nghiệp:

Cần theo kế hoạch được phê duyệt bởi tổ trưởng chuyên môn

Câu 5: Để xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lí học sinh ở trường trung học cơ sở, GVPTCC cần hoàn thành:

5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

3. Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS – Tất cả các môn

Xem chi tiết tại: Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS

4. Đáp án tự luận module 9 THCS

Xem chi tiết tại: Đáp án tự luận module 9 THCS đầy đủ 2022

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!