Giáo Dục

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La. Cuộc thi tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La mới được phát động từ ngày 30/1/2023 nhằm khích lệ cán bộ tìm hiểu kỹ hơn về Công đoàn Sơn La và cũng nhằm kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Sơn La vào ngày 25/2 tới đây.

1. Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Đây là đáp án do THPT Đông Thụy Anh tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

Câu 01
Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Sơn La phấn đấu nhiệm kỳ 2018-2023 có bao nhiêu CNVCLĐ trong đơn vị có tổ chức công đoàn được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp?

A. Phấn đấu 70% trở lên.

B. Phấn đấu 60% trở lên

C. Phấn đấu 55% trở lên

D. Phấn đấu 65% trở lên.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 02
Theo Kế hoạch số 290/KH-LĐLĐ ngày 9/12/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, HTX tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thành lập mới bao nhiêu CĐCS trong các doanh nghiệp, HTX?

A. Thành lập mới 60 CĐCS

B. Thành lập mới 30 CĐCS

C. Thành lập mới 40 CĐCS

D. Thành lập mới 50 CĐCS

Câu 03
Đến tháng 12 năm 2022 Công đoàn tỉnh Sơn La đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội ?

A. 14Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

B. 12

C. 13

D. 15

Câu 04
Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ mấy chức danh Thư ký Công đoàn chuyển sang chức danh Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh?

A. Đại hội lần thứ VI

B. Đại hội lần thứ VII

C. Đại hội lần thứ IX

D. Đại hội lần thứ VIII

Câu 05
“Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La” là khẩu hiệu hành động tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ mấy?

A. Đại hội XIV.

B. Đại hội XI.

C. Đại hội XIII.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. Đại hội XII.

Câu 06
Phấn đấu hàng năm bao nhiêu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 75% trở lên

B. 80% trở lên

C. 90%Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. 85% trở lên

Câu 07
Theo Kế hoạch số 290/KH-LĐLĐ ngày 9/12/2021 của BTV LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, HTX tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu mỗi năm kết nạp mới từ bao nhiêu đoàn viên trở lên?

A. 100 đoàn viên trở lên.

B. 400 đoàn viên trở lên.

C. 200 đoàn viên trở.

D. 300 đoàn viên trở lên.

Câu 08
Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra chỉ tiêu, tổ chức Công đoàn phối hợp ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt bao nhiêu % tại các cơ quan, đơn vị?

A. Phấn đấu 95% trở lên

B. Phấn đấu 90%

C. Phấn đấu 100%Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. Phấn đấu 99% trở lên

Câu 09
Phấn đấu hàng năm có bao nhiêu doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 75% trở lên

B. 60% trở lên

C. 70% trở lên

D. 65% trở lên

Câu 10
Phấn đấu đến năm 2023 có ít nhất bao nhiêu số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 55%

B. 60%

C. 65%

D. 70%

Câu 11
Phấn đấu đến năm 2023 bao nhiêu đoàn viên, CNVCLĐ được học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 70% trở lên

B. 100%

C. 90% trở lên

D. 80% trở lên

Câu 12
Hệ thống tổ chức Công đoàn Sơn La được chia làm mấy cấp?

A. 2 cấp: cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở.

B. 4 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp cơ sở.

C. 3 cấp: cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp cơ sở.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. 5 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp trên trực tiếp cơ sở, cấp cơ sở, cấp tổ.

Câu 13
Khen thưởng chuyên đề nào dưới đây là của tổ chức công đoàn?

A. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

B. Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

C. Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

D. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Câu 14
Đại hội X Công đoàn tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu là gì?

A. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Sơn La, quyết tâm thực hiện các mục tiêu

phát triển kinh tế- xã hội.

B. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

C. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ Sơn La ngày càng lớn mạnh.

D. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, vì sự nghiệp đổi mới đất nước.

Câu 15
Tính đến tháng 12/2022 tỉnh Sơn La có bao nhiêu công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, HTX?

A. 120

B. 125

C. 127

D. 123

Câu 16
Đến năm 2023 phấn đấu bao nhiêu cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn không chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 100% cán bộ chuyên trách và 90% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách.

B. 100% cán bộ chuyên trách và 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

C. 100% cán bộ chuyên trách và 85% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách.

D. 90% trở lên cán bộ chuyên trách và 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách

Câu 17
Khẩu hiệu hành động Đại hội lần thứ XIII công đoàn tỉnh Sơn La là gì?

A. Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn.

B. Đổi mới sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

C. Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La

Câu 18
Đến năm 2025 phấn đấu ít nhất bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được Thoả ước lao động tập thể? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 85% trở lên

B. 70% trở lên

C. 75% trở lên

D. 80% trở lên Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 19
Tháng công nhân là tháng mấy hàng năm?

A. Tháng 6.

B. Tháng 4.

C. Tháng 7.

D. Tháng 5.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 20
“Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực” là chủ đề Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ mấy?

A. Đại hội XI.

B. Đại hội XII.

C. Đại hội XIV.

D. Đại hội XIII.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 21
Công đoàn tỉnh Sơn La thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 25/02/1964

B. 25/02/1963Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

C. 25/02/1965

D. 25/02/1966

Câu 22
Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các huyện của tỉnh Sơn La quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 là bao nhiêu/1 tháng?

A. 4.160.000đ

B. 4.680.000đ

C. 3.640.000đ

D. 3.250.000đĐáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 23
Trong 60 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn tỉnh Sơn La đã có bao nhiêu lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động các hạng?

A. 04 lần.

B. 03 lần.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

C. 02 lần.

D. 05 lần.

Câu 24
Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La phấn đấu nhiệm kỳ 2018-2023 có bao nhiêu CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng?

A. Phấn đấu 95% trở lên

B. Phấn đấu 90 % trở lên

C. Phấn đấu 85 % trở lên

D. 100%Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

Câu 25
Hàng năm có bao nhiêu đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có nhà ở… được các cấp công đoàn tỉnh Sơn La quan tâm, hỗ trợ?

A. Từ 7.000 – 8.000

B. Từ 4.000 – 5.000

C. Từ 5.000 – 7.000

D. Từ 3.000 – 4.000

Câu 26
Năm 2018 Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Sơn La ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về công đoàn, là Nghị quyết nào dưới đây?

A. Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

B. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình mới.

C. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La giai đoạn 2018-2022.Đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

D. Xây dựng đội ngũ công nhân, lao động Sơn La thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Câu 27
Phấn đấu đến năm 2030 bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết được Thoả ước lao động tập thể? (Chương trình hành động số 21/CTr-BCH ngày 15/12/2021 của BCH LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới)

A. 90% trở lên

B. 70% trở lên

C. 80% trở lên

D. 85% trở lênĐáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

2. Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 60 năm Công đoàn Sơn La

– Đối tượng dự thi là đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trong tỉnh Sơn La.

– Thời gian dự thi là từ từ ngày 30/1 – 19/2/2023, cuộc thi diễn ra trong 3 tuần.

– Phương thức dự thi: Thí sinh dự thi truy cập đường link (https://myaloha.vn/cuoc-thi/cong-doan-son-la-60-nam-xay-dung-va-phat-trien-32807?gidzl=JzVxMA1ua1f2p_vTesEH6KNB-rkzDyP9NSgkMkrhnXmCng0Fw6-RHWd1_GBhQyP6MPEhL67McLzngtYG6W)

Sau khi truy cập thì các thí sinh tiến hành đăng ký tài khoản thi và thực hiện điền đầy đủ thông tin trước khi vào thi.

Bộ câu hỏi dự thi sẽ gồm 20 câu, các thí sinh lựa chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.

– Giải thưởng sẽ bao gồm những giải như sau:

* Giải cá nhân

  • 01 Giải nhất: 2.000.000đ –
  • 02 giải nhì: 1.500.000đ/giải
  • 03 giải ba:1.000.000đ/giải
  • 10 giải khuyến khích: 500.000đ/giải
  • 03 giải nhất tuần: 500.000đ/giải

* Giải tập thể Ban Tổ chức trao giải cho 02 tập thể có thành tích như sau: – Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng, đạt thứ hạng cao (top 20 bài thi có số điểm cao nhất)

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!