Giáo Dục

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết số 11 và số 28 BCHĐB tỉnh Hà Giang

Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết số 11 và số 28 BCHĐB tỉnh Hà Giang. Cuộc thi nhằm phổ biến những mục tiêu và chương trình đã được Tỉnh uỷ và Ban chấp hành Đảng bộ ban hành. Từ đó đưa những nội dung này sâu và rộng vào nhân dân, để nhân dân nắm bắt và cùng thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Đây là hình thức tuyên truyền và phố biến hiệu quả.

  1. Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết số 11 và số 28 BCHĐB tỉnh Hà Giang

  Đây là đáp án do THPT Đông Thụy Anh tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.Đáp án Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết số 11 và số 28 BCHĐB tỉnh Hà Giang

  Đáp án đang được cập nhật!

  Phần 1. Nghị quyết 11-NQ/TU

  Câu 1 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng đến năm 2030 Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là khu du lịch cấp nào?

  Khu du lịch cấp khu vực.

  Khu du lịch quốc gia.

  Khu du lịch cấp tỉnh.

  Câu 2 Nội dung phát triển du lịch là khâu đột phá trong phát triển kinh tế trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là gì?

  Cả hai đáp án.

  Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, nhất là quản lý tốt các quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá

  Đồng Văn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  Theo hướng bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc.

  Câu 3 Thực hiện đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid”, mặc dù chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của đại dịch Covid – 19, năm 2020 Hà Giang đã thu hút khách du lịch với con số ấn tượng. Tổng số khách du lịch đến Hà Giang trong năm 2020 là?

  1,4 triệu lượt khách.

  1,5 triệu lượt khách.

  1,6 triệu lượt khách.

  Câu 4 Trong Mục tiêu chung của Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng thương hiệu du lịch là gì?

  Là điểm đến an toàn trong khu vực miền Bắc.

  Là điểm đến an toàn, hấp dẫn, đặc sắc trong khu vực miền núi phía Bắc.

  Là điểm đến an toàn, đặc sắc trong khu vực miền Bắc

  Câu 5 Đến đầu năm 2021, Hà Giang nằm trong tốp bao nhiêu điểm đến tuyệt vời nên khám phá ở Việt Nam do Hãng truyền thông quốc tế CNN bình chọn?

  Tốp 11.

  Tốp 10.

  Tốp 13.

  Câu 6 Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao nhận thức về phát triển du lịch gồm các nội dung gì?

  Hình thành lối ứng xử văn minh thân thiện, bảo vệ hình ảnh, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Hà Giang.

  Cả bốn đáp án.

  Nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và cộng đồng về phát triển du lịch của Hà Giang.

  Du lịch phát triển sẽ đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác…

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao giúp giảm nghèo nhanh và bền vững.

  Câu 7 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng đến năm 2030 phát triển du lịch sẽ tạo việc làm cho người lao động trực tiếp là bao nhiêu?

  Trên 25.000 người.

  Trên 20.000 người.

  Trên 15.000 người

  Câu 8 Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng xúc tiến, quảng bá du lịch trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là gì?

  Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá du lịch Hà Giang.

  Phát huy hiệu quả của truyền thông và mạng xã hội để tăng cường quảng bá của tỉnh.

  Huy động nguồn lực xã hội kết hợp nguồn lực nhà nước trong xúc tiến đầu tư hình thành sản phẩm du lịch số.

  Cả bốn đáp án.

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xúc tiến đầu tư và quảng bá tiềm năng du lịch, ưu tiên chuyển đổi số cho ngành du lịch.

  Câu 9 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh định hướng đến năm 2030 tổng thu từ khách du lịch ước đạt là bao nhiêu?

  20.600 tỷ đồng.

  20.000 tỷ đồng.

  30.000 tỷ đồng.

  Câu 10 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 Hà Giang có mấy khu du lịch được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh?

  03 khu du lịch.

  01 khu du lịch.

  02 khu du lịch.

  Câu 11 Nhiệm vụ và giải pháp về thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch trong liên kết vùng là gì?

  Kết nối thành phố Hà Giang với các huyện, các khu du lịch, khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp thân thiện với môi trường để đa dạng hóa dịch vụ du lịch.

  Xây dựng chương trình hợp tác với tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

  Kết nối các tỉnh trong khu vực và các thành phố lớn có tiềm năng du lịch.

  Cả ba đáp án.

  Câu 12 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 du lịch Hà Giang là gì?

  Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

  Du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

  Du lịch trở thành ngành kinh tế phát triển của tỉnh

  Câu 13 Nhiệm vụ phát triển sản phẩm du lịch, xây dựng, phát triển thương hiệu riêng có của du lịch Hà Giang dựa trên những nội dung gì?

  Dựa trên giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 19 dân tộc, các di tích lịch sử, di sản, danh thắng, văn hóa.

  Dựa trên giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 19 dân tộc, các di tích lịch sử, di sản, danh thắng, nhất là Công viên địa chất toàn cầu

  Cao nguyên đá Đồng Văn, di tích cấp quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, các di tích lịch sử, văn hóa…

  Dựa trên giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 19 dân tộc

  Câu 14 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025 Hà Giang thu hút được bao nhiêu triệu lượt khách du lịch?

  3,2 triệu lượt khách.

  03 triệu lượt khách.

  2,5 triệu lượt khách.

  Câu 15 Quan điểm chỉ đạo về phát triển du lịch trong Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 02/08/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là gì?

  Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

  Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

  Phát triển du lịch là nhiệm vụ đột phá của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

  Phần 2. Nghị quyết 28-NQ/TU

  Câu 16 Có mấy nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang?

  05 nhóm nhiệm vụ

  06 nhóm nhiệm vụ.

  04 nhóm nhiệm vụ.

  Câu 17 Đến hết năm 2021, tỉnh Hà Giang có bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

  50/175 xã.

  45/175 xã.

  47/175 xã.

  Câu 18 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2025 Hà Giang có các huyện nào đạt chuẩn huyện nông thôn mới?

  Huyện Quang Bình, huyện Bắc Quang.

  Huyện Quang Bình, Huyện Đồng Văn.

  Huyện Bắc Quang, huyện Vị Xuyên

  Câu 19 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2025 Hà Giang có thêm bao nhiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới?

  35 xã.

  40 xã.

  25 xã.

  30 xã

  Câu 20 Đến hết năm 2021, tỉnh Hà Giang có bao nhiêu thôn được công nhận thôn nông thôn mới?

  69 thôn.

  65 thôn.

  60 thôn

  Câu 21 Đến hết năm 2021 có huyện, thành phố nào của tỉnh Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới?

  Huyện Bắc Quang.

  Huyện Vị Xuyên.

  Huyện Quang Bình.

  Thành phố Hà Giang.

  Câu 22 Phương châm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới?

  Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

  Dân biết, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng.

  Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng

  Câu 23 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ % thôn biên giới có điện và đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu?

  95%

  100%

  90%

  Câu 24 Mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ số thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là bao nhiêu?

  65% số thôn bản.

  60% số thôn bản.

  70% số thôn bản

  Câu 25 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện từ năm nào?

  Năm 2010.

  Năm 2011.

  Năm 2012.

  Câu 26 Cho biết tên 03 chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới?

  Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

  Cả ba đáp án.

  Câu 27 Nội dung nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, quán triệt triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới là gì?

  Tăng cường trao đổi và học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương có mô hình, cách làm hay để nhân rộng triển khai áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

  Cả bốn đáp án.

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện từng địa phương nhằm thực hiện sâu rộng phong trào” Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, cộng đồng dân cư và mỗi người dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

  Tập trung công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ xã và thôn.

  Câu 28 Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra các tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là gì?

  Cả ba đáp án.

  Năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại cơ sở còn hạn chế, nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình còn thấp so với nhu cầu.

  Nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động của một số địa phương, đơn vị chưa quyết liệt và thường xuyên.

  Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, cùng với biến động của thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn.

  Câu 29 Quan điểm chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới trong Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là gì?

  Xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện.

  Xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển thường xuyên liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc.

  Xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện, thường xuyên liên tục, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc.

  Câu 30 Những nội dung trong nhóm nhiệm vụ nền tảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang?

  Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn.

  Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn.

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

  Cả bốn đáp án.

  Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch- đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn.

  2. Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết số 11 và số 28 BCHĐB tỉnh Hà Giang

  – Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,…; đoàn viên, nhân dân sinh sống cả trong và ngoài tỉnh tham gia.

  – Nội dung dự thi: liên quan đến Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh Uỷ về phát triển du dịch Hà Giang giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ về lãnh đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới đến năm 2023 tỉnh Hà Giang.

  – Hình thức dự thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trong vòng 15 ngày. Người tham gia thi vào đường link dự thi và điền đầy đủ thông tin dự thi.

  – Đường link dự thi: https://tracnghiem.hagiang.gov.vn/

  – Cuộc thi diễn ra từ ngày 25/3/2023 đến 22h ngày 10/4/2023.

  Người dự thi khi tham gia điền đúng và đầy đủ thông tin để được liên hệ khi đoạt giải, hơn nữa khi vào thì thời gian thi không giới hạn. Người thi sẽ làm 30 câu hỏi với hai phần thi liên quan đến hai Nghị quyết trọng tâm và 1 câu hỏi dự đoán người trả lời đúng tất cả câu hỏi.

  Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

  Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

  Chuyên mục: Giáo Dục

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

  Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!