Giáo Dục

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 27/12/2022 đến ngày 5/1/2023. Mời bạn đọc tham khảo đáp án được THPT Đông Thụy Anh.vn tìm hiểu dưới đây.

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đây là đáp án do THPT Đông Thụy Anh tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

Câu 01 Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng tỉnh Đắk Lắk được thành lập tại kỳ Đại hội nào?

A. Đại hội Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Miền Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 1969 – 1977Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

B. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 1977 – 1979

C. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 1979 – 1982

D. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 1982 – 1987

Câu 02 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra bao nhiêu đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII?

A. 10 đồng chí

B. 07 đồng chí

C. 04 đồng chí

D. 03 đồng chí

Câu 03 Trong chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, giải quyết việc làm cho bao nhiêu đoàn viên thanh niên.

A. 5000

B. 7000

C. 9000

D. 10000

Câu 04 Đâu không phải là chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. Trong nhiệm kỳ, phát triển được 95.000 đoàn viên mới. Giới thiệu 25.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

B. Hàng năm có trên 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 70%.

C. Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 100.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

D. Hàng năm phấn đấu xây dựng được ít nhất 01 nhà nhân ái.

Câu 05 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đặt ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, hằng năm hỗ trợ bao nhiêu dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên?

A. 02 dự án

B. 03 dự án

C. 04 dự án

D. 05 dự án

Câu 06 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk đặt ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao nhiêu % thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện?

A. 60%

B. 70%

C. 40%

D. 50%

Câu 07 Đồng chí H’ Kim Hoa Byă được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh đoàn tại Đại hội nào?

A. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 1997 – 2002.

B. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

C. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

D. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2007 – 2012. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Câu 08 Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 1977 – 1979, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã phát động phong trào gì?

A. Thanh niên bốn xung kích

B. Thanh niên tình nguyện xung kích

C. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

D. Thanh niên xung kích trên mọi mặt trận

Câu 09 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm mấy phiên làm việc?

A. 02 phiên

B. 03 phiên

C. 04 phiên

D. 05 phiên

Câu 10 Trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động nào?

A. Học sinh 3 tốt

B. Con nuôi đồn biên phòng

C. Vì đàn em thân yêu

D. Kỳ nghỉ hồng

Câu 11 Mục tiêu của việc thông qua các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027 là gì?

A. Bồi dưỡng thế hệ thanh niên Đắk Lắk có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giàu lòng yêu nước, thực hiện lý tưởng của chế độ chủ nghĩa xã hội;

B. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk vững mạnh toàn diện

C. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đắk Lắk có trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, văn hóa; có ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại.

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 12 Điểm mới trong việc điểm danh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 là gì?

A. Sử dụng robot đếm người

B. Sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt

C. Sử dụng app Đại hội

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 13 Đâu không phải là đề án, công trình trọng điểm thực hiện giai đoạn 2022 – 2027?

A. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2023 – 2027

B. Nâng cao năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023 – 2027

C. Đề án phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số

D. Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 – 2027

Câu 14 Chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai thực hiện trong nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027 là gì?

A. Đồng hành với thanh niên trong học tập

B. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

C. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 15 Trong chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 -2027, kết nạp được bao nhiêu đảng viên mới cho cả nhiệm kỳ?

A. 4000 đảng viên

B. 5000 đảng viên

C. 6000 đảng viên

D. 7000 đảng viên

Câu 16 Trong nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027, 03 phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai là gì?

A. Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ hội nhập; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

B. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

C. Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Tuổi trẻ hội nhập; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

D. Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

Câu 17 Những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 là gì?

A. Các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi một số nơi còn chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn và tình hình thanh thiếu nhi

B. Chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa cao

C. Công tác quản lý đoàn viên, phát triển đoàn viên tại một số cơ sở Đoàn chưa tốt; nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của một số chi đoàn, đoàn cơ sở, nhất là trên địa bàn dân cư chậm được đổi mới, thiếu hấp dẫn.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 18 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 1977 – 1979 được tổ chức ở đâu?

A. Câu Lạc bộ Lao động tỉnh (nay là Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh)

B. Hội trường Tỉnh uỷ Đắk Lắk

C. Hội trường Tỉnh đoàn Đắk Lắk

D. Trung tâm hội nghỉ tỉnh Đắk Lắk

Câu 19 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu diễn đàn thảo luận?

A. 02 diễn đàn

B. 03 diễn đàn

C. 04 diễn đàn

D. 05 diễn đàn

Câu 20 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 1979 – 1982 diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. 25/12/1979

B. 12/10/1979

C. 23/11/1979

D. 28/12/1979

2. Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027

Cuộc thi được tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia và tìm hiểu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiện kỳ 2022 đến 2027.

– Thời gian cuộc thi diễn ra từ ngày 27/12/2022 đến hết ngày 5/1/2023.

– Những thành viên tham gia cuộc thi bằng hình thức thi trắc nghiện trực tuyến trên nền tảng Myaloha.vn: https://myaloha.vn/ct/D2Z6ZZ

– Cách thức tham gia là thí sinh truy cập website của Tỉnh đoàn http://tinhdoandaklak.gov.vn/ hoặc Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk rồi quét mã QR. Để dự thi thì thí sinh cần đăng ký thông tin đẩy đủ và điền các trường được yêu cầu trên trang web.

– Trong quá trình thi thí sinh sẽ được trả lời 20 câu hỏi và thời gian làm bài tối đa 5 phút. Mỗi thí sinh được làm tối đa 2 lần thi.

– Kết quả thi sẽ lựa chọn ra người thắng cuộc bằng điểm số đúng nhất và nhanh nhất được ghi nhận trên hệ thống.

– Giải thưởng bao gồm: 01 Giải nhất; 02 Giải nhì; 03 Giải Ba; 05 Giải Khuyến khích.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài Liệu liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!