Tổng hợp

Đảng và nhà nước ta đã làm gì trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Đảng và nhà nước ta đã làm gì trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay thì nước ta đã nhận thấy được tầm quan trọng của truyền thống dân tộc. Khi mà tất cả các nước đều mở cửa hội nhập, giao thoa văn hoá thì việc những văn hoá truyền thống Việt Nam bị mai một dần là điều rất dễ xảy ra. Vì thế Đảng và nhà nước ta luôn chủ trương xây dựng những đường lối chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Đảng và nhà nước ta đã làm gì?

Trong việc gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì Đảng và nhà nước ta đã và đang làm những việc như sau:

 • Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc;
 • Phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước;
 • Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia – dân tộc
 • Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, môi trường văn hoá, đời sống văn hoá: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hoá mới.
 • Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hoá là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hoá, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hoá sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.
 • Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hoá, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
 • Xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Xây dựng môi trường văn hoá số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, làm cho văn hoá thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng thị trường văn hoá lành mạnh.
Đảng và nhà nước ta đã làm gì trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Đảng và nhà nước ta đã làm gì trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Để cụ thể hoá những nhiệm vụ trên thì Đảng và nhà nước ta cũng đã và đang thực hiện những công việc cụ thể là:

 • Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, nghĩa là tiếp tục đổi mới các phương thức lãnh đạo của Đảng và nhà nước nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, phát triển văn hoá từ trung ương đến địa phương.
 • Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhà nước ta đang củng cố hơn nữa những cán bộ làm nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam, tránh tình trạng chắp vá tuỳ tiện trong việc bố trí cán bộ văn hoá. Vì cán bộ văn hoá là cỗt lõi của văn hoá, để xây dựng và gìn giữ những nét văn hoá Việt Nam.
 • Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền. Vì hiện nay nước ta đã và đang có nhiều nét văn hoá được thế giới công nhận. Những văn hoá này sẽ tạo ra những nét đặc biệt mang bản sắc Việt Nam sâu sắc. Hơn nữa còn giúp cho Việt Nam có được nguồn lợi kinh tế từ du lịch văn hoá.
 • Chú trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội. Những văn hoá ứng xử trong xã hội, thuần phong mỹ tục của gia đình và xã hội đang có chiều hướng thay đổi, vì thế cần nhà nước và Đảng quan tâm định hướng và bảo vệ những giá trị tốt đẹp trong nhân dân. Những giá trị văn hoá đó là những văn hoá đời thường nhưng cũng cần được gìn giữ trước khi chúng bị thay thế và mai một.

Như vậy có thể thấy nước ta đã và đang thực hiện theo đúng chủ trường là “Hội nhập nhưng không hoà tan”, vì chỉ khi làm được như vậy thì những văn hoá Việt mới được thế giới biết đến và khám phá nhiều hơn. Điều này cũng giúp cho đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa khi mà những nước bạn bè biết đến văn hoá Việt và mong muốn được tìm hiểu và chiêm nghiệm nó.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Đảng và nhà nước ta đã làm gì trong việc giữ gìn phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!