Giáo Dục

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? Sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp vào những năm nửa cuối thế kỷ XIX. Cùng THPT Đông Thụy Anh đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam nhé.

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

1. Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam là:

  • Ra đời muộn, số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp chưa bằng giai cấp công nhân thế giới.
  • Tuy nhiên giai cấp công nhân vẫn ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam.
  • Xuất phát từ giai cấp nông dân
  • Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp vào những năm nửa cuối thế kỷ XIX
  • Sự mở rộng quy mô khai thác thuộc địa, phát triển công nghiệp của thực dân Pháp đã làm cho đội ngũ công nhân Việt Nam ngày càng đông đảo hình thành nên một giai cấp.
  • Ra đời trong hoàn cảnh nửa phong kiến nửa thuộc địa nên giai cấp công nhân Việt Nam phát triển chậm.

2. Đặc điểm chung của giai cấp công nhân

Giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội.

Giai cấp công nhân là giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản, góp phần xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để và được xem là “giai cấp dân tộc” – vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình.

Giai cấp công nhân còn là giai cấp có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình. Hệ tư tưởng đó là chủ nghĩa Mác-Lênin vừa phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vừa dẫn dắt giai cấp công nhân trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người.

3. Đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng nào?

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ

B. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung

C. Có tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm

D. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc

Đáp án: D

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng là bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc, mặc dù ra đời muộn nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã nhanh chóng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là giải phóng dân tộc để giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Học tập của THPT Đông Thụy Anh nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!