Giáo Dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án. Hiện nay để xây dựng nhà nước có dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh thì Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến việc rèn luyện Đảng viên, nhất là những đảng viên mới có nhiệt huyết, tinh thần và tuổi trẻ nên tại các cơ sở Đảng thì mọi đều có lớp Đảng viên mới nhằm đào tạo thêm những người trẻ có đủ sức, đủ tài đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một việc quan trọng trong quá trình phát huy sự vững mạnh của Đảng.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới

Cụ thể trong bộ câu hỏi này sẽ được chia thành hai mục lớn là công tác tuyên truyền, dân vận; công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác văn phòng cấp uỷ. Trong bộ câu hỏi này sẽ có khoảng 200 câu hỏi liên quan đến các nội dung cần thiết mà Đảng viên mới cần học hỏi và rèn luyện. Để Đảng viên mới nắm chắc được nội dung cốt yếu về Đảng và rèn luyện trở thành Đảng viên chính thức. Đảng viên mới là những Đảng viên được tham gia lớp chính trị nhằm rèn luyện bồi dưỡng những điều lệ của Đảng. Nghĩa là những Đảng viên này đã được tham gia vào hoạt động của Đảng nhưng chưa được học tập đầy đủ về Đảng nên cần học tập và kiểm tra kiến thức về Đảng.

Cụ thể bộ câu hỏi là:

I. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN
1. Chuyên đề nào sau đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018?
a. “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
b. “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”
c. “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.”
d. “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.”

2. Bộ Chính trị quyết định tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bắt đầu từ năm nào?
a. 2006
b. 2007Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 2008
d. 2009

3.Nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
b. Xây đi đôi với chống.
c. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
d. Cả 3 nội dung trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

4. Chủ thể chủ yếu tiến hành công tác tư tưởng ở chi bộ?
a. Toàn thể đảng viên mà nòng cốt là chi ủy và đồng chí được phân công phụ trách công tác
chính trị tư tưởng của chi bộ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Toàn bộ các tổ chức của hệ thống chính trị.
c. Toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
d. Các cơ quan làm công tác tư tưởng do Đảng thành lập.

5. Đối tượng của công tác tư tưởng ở chi bộ?
a. Đảng viên trong chi bộ.
b. Những tổ chức chính trị – xã hội thuộc sự lãnh đạo.
c. Quần chúng ngoài đảng đang làm việc tại cơ quan, đơn vị.
d. Tất cả các phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

6. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Nội dung này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ở đâu?
a. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc.
b. Di chúc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
d. Tác phẩm “Đường cách mệnh”.

7. Ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành chỉ thị nào về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?
a. Chỉ thị số 03-CT/TW.
b. Chỉ thị số 04-CT/TW.
c. Chỉ thị số 05-CT/TW.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Chỉ thị số 06-CT/TW.

8. Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định nào?
a. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
d. Nghị định số 04/2016/NĐ-CP
c. Nghị định số 71/1998/NĐ-CP.

9. Những nội dung nào là bộ phận cấu thành công tác tư tưởng? a. Công tác lý luận.
b. Công tác tuyên truyền.
c. Công tác cổ động.
d. Cả 3 phương án.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

10. Công tác tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?
a. Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nguyên tắc tính khoa học và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
c. Nguyên tắc tính Đảng và thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
d. Nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học.

11. Công tác tuyên truyền đòi hỏi phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản nào?
a. Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính khách quan.
b. Tính Đảng, tính khoa học thực tiễn, tính chân thực, tính chiến đấu, tính phổ thông đại chúng. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Tính Đảng, tính giai cấp; tính khoa học; tính thời đại.
d. Tất cả các phương án trên.

12. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm gì ?
a. Sát nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.
b. Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.
c. Sát chức năng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.
d. Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

13. Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nội dung về tư tưởng chính trị đó là:
a. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
b. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống.
c. Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.
d. Tất cả các phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

14. Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nội dung về tự phê bình và phê bình đó là:
a. Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
b. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.
c. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người
tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.
d. Tất cả các phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

15. Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nội dung về quan hệ với nhân dân đó là:
a. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.
b. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
c. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các
hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.
d. Tất cả các phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

16. Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Nội dung về ý thức tổ chức kỷ luật đó là:
a. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ
luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.
b. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức.
c. Đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức,
cơ quan, đơn vị.
d. Tất cả các phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

17. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới, Đảng ta khẳng định quan điểm nào sau đây ?
a. Công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể tham mưu và nòng cốt.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Công tác Dân vận là trách nhiệm của Ban Dân vận và Mặt trận, đoàn thể các cấp.
c. Công tác Dân vận do Đảng lãnh đạo; Dân vận tham mưu, Mặt trận và đoàn thể tổ chức thực
hiện.
d. Công tác Dân vận là trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể và tất cả đoàn viên, hội viên, các
đoàn thể nhân dân.

18. Mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới là mục tiêu nào sau đây ?
a. Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.
b. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật
của Nhà nước.
c. Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
d. Cả 03 phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

19. Chuyên đề nào sau đây là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017?
a. “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
b. “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.”Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ,
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.”
d. “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm.”

20. Theo Hồ Chí Minh, “tuyên truyền là…”
a. Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
b. Giới thiệu nghị quyết của Đảng trong nhân dân
c. Làm cho nhân dân hiểu và tin vào Đảng
d. Đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làmBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

21. Những nội dung nào dưới đây thuộc về công tác dân vận của chi bộ?
a. Vận động và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
b. Vận động quần chúng, các tổ chức chính tri xã hội tham gia góp ý, nhận xét, phê bình chi
ủy, chi bộ về sự lãnh đạo; phê bình cán bộ, đảng viên theo quy định
c. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, người lao
động trong phạm vi lãnh đạo
d. Tất cả các ý trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

22. Các nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Nhằm mục đích để giúp nhau tiến bộ nên động cơ phải trong sáng, dựa trên “tình đồng chí
thương yêu nhau”.
b. Phải có thái độ kiên quyết không khoan nhượng.
c. Tự phê bình và phê bình muốn có hiệu quả tốt cần có phương pháp tốt và phải có thái độ
chân tình cầu thị, nói đúng ưu điểm và khuyết điểm, phê bình phải đúng lúc, có hoàn cảnh thích hợp.
d. Cả 3 phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

23. Nguyên tắc nào dưới đây là nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội được quy định trong Quy chế giám sát và phản biện xã hội… (theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội)?
a. Thực hiện tốt vai trò dân chủ đại diện và phản biện xã hội;
b. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng;Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan;
d. Đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

24. Chủ thể công tác tư tưởng của Đảng là?
a. Các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở;
b. Cấp ủy là người lãnh đạo;
c. Cơ quan tuyên giáo các cấp là lực lượng tham mưu nòng cốt;
d. Cả 3 phương án đã nêu.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

25. Công tác tư tưởng được hợp thành bởi các bộ phận nào sau đây?
a. Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác cổ độngBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Công tác lý luận, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục.
c. Công tác nghiên cứu lịch sử, công tác tuyên truyền, công tác báo cáo viên.
d. Công tác lý luận, công tác khoa giáo, công tác tuyên truyền.

26. Quan điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là gì?
a. Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm cốt.
b. Đảng cộng sản Việt Nam là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và
phong trào yêu nước. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Đảng cộng sản phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.
d. Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

27. Theo quan điểm của Đảng trong Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” thì yếu tố nào dưới đây là động lực thúc đẩy phong trào quần chúng?
a. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật.
b. Quan tâm tới lợi ích nhóm tiến bộ.
c. Phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Phát triển kinh tế hàng hóa, nhiều thành phần.

28. Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?
a. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội.
b. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám
sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
c. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
d. Cả a, b và c.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

29. Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã quyết định ban hành nghị quyết nào?
a. Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
b. Nghị quyết số về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
c. Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
d. Cả 3 nghị quyết trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

30. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 về xây dựng Đảng chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái nào?
a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.
b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
c. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
d. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

31. “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?
a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
d. Cả 3 nhóm biểu hiện trên.

32. “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?
a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.
c. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
d. Cả 3 nhóm biểu hiện trên.

33. “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là mục tiêu được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội VI, năm 1986.
b. Đại hội VII, năm 1991.
c. Đại hội XI, năm 2011.
d. Đại hội XII, năm 2016.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

34. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát triển kinh tế có vị trí như thế nào?
a. Là nhiệm vụ trọng tâm.
b. Là nhiệm vụ xuyên suốt và then chốt.
c. Là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
d. Là nhiệm vụ trung tâm.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

35. Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?
a. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương.
c Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ
với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
d. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

36. Đại hội Đảng lần thứ mấy có chủ trương cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân?
a. Đại hội VIII.
b. Đại hội IX.
c. Đại hội X.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Đại Hội XI.

37. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng (khóa XII) ban hành văn bản nào quy định thi hành Điều lệ Đảng?
a. Quy định số 29-QĐ/TW.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Quy định số 30-QĐ/TW
c. Quy định số 45-QĐ/TW
d. Quy định số 102-QĐ/TW

38. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cụ thể?
a. 8.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 9
c. 10
d. 11

39. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về xếp loại đảng viên hàng năm là:
a. Hàng năm có trên 90% số đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b. Hàng năm có trên 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít
nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
c. Hàng năm có trên 75% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít
nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
d. Hàng năm 100% đảng viên được phân loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% đảng
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

40. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là:
a. Bình quân cả nhiệm kỳ có 50% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnhBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Bình quân cả nhiệm kỳ có từ 50% – 60% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
c. Hàng năm có trên 50% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
d. Hàng năm có từ 50% – 60% cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

41. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu về phát triển đảng viên là:
a. Trong nhiệm kỳ kết nạp 600 đảng viên mới trở lên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 – 700 đảng viên mới.
c. Hàng năm kết nạp 140 đảng viên mới trở lên.
d. Hàng năm kết nạp từ 120 – 140 đảng viên mới.

42. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu học tập, quán triệt nghị quyết là:
a. Có 100% đảng viên và trên 90% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.
b. Có 100% đảng viên và 95% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Có trên 95% đảng viên và 80% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.
d. Có trên 95% đảng viên và 90% quần chúng được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

43. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định có bao nhiêu nhiệm vụ có tính đột phá:
a. 1
b. 2Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 3
d. 4

44. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua quy định cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa 02 kỳ đại hội là cơ quan nào?
a. Ban chấp hành Trung ươngBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Bộ Chính trị
c. Ban Bí thư
d. Đại hội đại biểu toàn quốc.

45. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là cơ quan nào?
a. Ban chấp hành Trung ương
b. Bộ Chính trị
c. Ban Bí thư
d. Đại hội đại biểu toàn quốc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

46. Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng là:
a. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
b. Tự phê bình và phê bình
c. Đoàn kết trên cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng
d. Tập trung dân chủBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

47. Nhiệm vụ then chốt mà Đảng ta đang thực hiện là:
a. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Phát triển kinh tế – xã hội.
c. Cũng cố an ninh, quốc phòng.
d. Cả 3 đáp án trên.

48. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhận diện 27 biểu hiện suy thoái ở nội dung nào sau đây?
a. Suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức
b. Suy thoái về tư tưởng chính trị
c. Suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Suy thoái về tư tưởng chính trị; lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

49. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đưa ra 04 nhóm giải pháp đồng bộ để giải quyết 03 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Nhóm giải pháp nào có được đặt lên hàng đầu?
a. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng.
c. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.
d. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

50. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?
a. Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.
b. Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
c. Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không
còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.

51. Theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đâu là nguyên nhân sâu sa, chủ yếu của tình trạng sự suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên?
a. Bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện.
b.Lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên
ngoài.
c. Sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn
trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.
d. Cả 3 phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
52. Những yêu cầu cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ?
a. Tính lãnh đạo; tính giáo dục; tính chiến đấuBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Tính lãnh đạo; tính thuyết phục; tính chiến đấu
c. Tính chiến đấu; tính thuyết phục
d. Tính giáo dục; tính chiến đấu; tính thuyết phục

53. Theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chúc Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung nào sau đây đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ về công tác chính trị, tư tưởng?
a. Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, cơ quan,
đơn vị sát với tình hình và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi;
b. Thông báo kịp thời chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp cần phổ biến đến chi bộ;
c. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ;
những vấn đề chi bộ cần quan tâm. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.
d. Cả 3 nội dung trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

54. Theo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong loại hình đơn vị sự nghiệp nội dung nào sau đây là nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị?
a. Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
b.Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo đúng Luật Báo chí và tôn chỉ, mục đích của báo, đài, tạp chí, xứng đáng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước.

55. Theo quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong loại hình cơ quan hành chính, nội dung nào sau đây là nội dung lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ?
a. Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ.
b. Cấp ủy quyết định quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật … đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan.
c. Cấp ủy tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật … đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

56. Công tác xây dựng đảng ở chi bộ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gồm nội dung nào dưới đây?
a. Chính trị, tư tưởng
b. Chính trị, tổ chức
c. Chính trị, tư tưởng, tổ chức.
d. Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

57. Có bao nhiêu đảng viên thì thành lập được chi bộ?
a. 3 đảng viên.
b. Ít nhất 3 đảng viên chính thức.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 5 đảng viên.
d. 9 đảng viên.

58. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chúc Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có quy định việc sinh hoạt chuyên đề được thực hiện:
a. Mỗi quý 2 lần.
b. 2 quý 1 lần.
c. Mỗi quý ít nhất 1 lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Mỗi năm 3 lần.

59. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?
a. Mỗi tháng 1 lần.
b. Mỗi quý 1 lần.
c. Mỗi năm 1 lần.
d. Mỗi năm 2 lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

60. Tổ chức Đảng nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần:
a. Đảng bộ cơ sở.
b. Chi bộ, chi ủy, Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Đảng bộ huyện và tương đương.
d. Cả 3 phương án trên.

61. Đảng viên được xem xét, kết nạp lại bao nhiêu lần?
a. Chỉ kết nạp lại một lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Kết nạp lại tối đa hai lần.
c. Kết nạp lại tối đa ba lần.
d. Không giới hạn số lần kết nạp lại.

62. Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị sử dụng bao lâu?
a. Không quá 24 tháng
b. Không quá 36 tháng
c. Không quá 48 tháng
d. Không quá 60 thángBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

63. Nơi có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải được bao nhiêu đảng viên chính thức và tổ chức nào giới thiệu?
a. Một đảng viên chính thức và ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệuBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Hai đảng viên chính thức và ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu
c. Một đảng viên chính thức, ban chấp hành đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu
d. Một đảng viên chính thức và ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu

64. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Quy định thi hành Điều lệ Đảng hiện hành?
a. Đủ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng)Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Đủ 18 tuổi (tính theo năm)
c. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng)
d. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

65. Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, thẩm tra lý lịch người vào Đảng gồm:
a. Thẩm tra người vào Đảng; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng
bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng
bản thân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
c. Thẩm tra người vào Đảng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, cô, gì chú bác bên nội và bên ngoại của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
d. Thẩm tra người vào Đảng; cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng
bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng.

66. Theo hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ có giá trị khi?
a. Có trên một nửa đảng viên chính thức đồng ý.
b. Có ít nhất 2/3 đảng viên chính thức đồng ý.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Có 3/4 đảng viên chính thức đồng ý.
d. Có ít nhất 2/3 đảng viên đồng ý.

67. Theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 thì nguồn đưa vào quy hoạch cấp ủy có số lượng là:
a. Số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (không bao gồm số lượng dự kiến tái cử).Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Số lượng 1,5 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (bao gồm số lượng dự kiến tái cử).
c. Số lượng 1 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (không bao gồm số lượng dự kiến tái
cử).
d. Số lượng 1 – 2 lần so với số lượng cấp ủy đương nhiệm (bao gồm số lượng dự kiến tái cử).

68. Đảng ủy cơ sở họp xét kết nạp người vào Đảng, khi được bao nhiêu cấp ủy viên biểu quyết đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xét kết nạp?
a. Được 2/3 số cấp ủy viên trở lên đồng ý.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Được 3/4 số cấp ủy viên trở lên đồng ý.
c. Được 100% số cấp ủy viên đồng ý.
d. Được hơn một nửa số cấp ủy viên trở lên đồng ý.

69. Theo Quy định số-29 QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng phải là:
a. Đảng viên cùng công tác, lao động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng 12 tháng trở
lên.
b. Đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng 12 tháng trở lên.
c. Là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được
giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Đảng viên cùng công tác lao, động, học tập với người được giới thiệu vào Đảng 06 tháng trở
lên.

70. Trước khi xem xét đề nghị kết nạp người vào Đảng, chi ủy phải lấy ý kiến các tổ chức nào sau đây:
a. BCH các tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú.
b. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú.
c. BCH các tổ chức đoàn thể mà người vào Đảng là thành viên và ý kiến nhận xét của chi ủy
nơi cư trú.
d. BCH các tổ chức đoàn thể mà người vào Đảng là thành viên và ý kiến nhận xét của chi ủy
hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

71. Ngày vào Đảng của đảng viên là ngày nào?
a. Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.
b. Ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Ngày chi bộ ra nghị quyết kết nạp.
d. Ngày được cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức.

72. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, không xem xét kếp nạp lại vào Đảng những người đã ra khỏi Đảng vì lý do?
a. Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
b. Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọngBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ
d. Người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng
73. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên?
a. 30 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 30 ngày.
c. 60 ngày làm việc.
d. 60 ngày.

74. Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ thời điểm nào?
a. Ngày chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng.
b. Ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Ngày được cấp có thẩm quyền ký quyết định công nhận là đảng viên chính thức.
d. Đúng 01 năm sau của ngày chi bộ tổ chức kết nạp vào Đảng.

75. Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, khi thực hiện thủ tục xoá tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách, chi bộ họp xem xét, nếu được bao nhiêu đảng viên chính thức biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên xóa tên đảng viên dự bị?
a. Có 3/4 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.
b. Có 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Có trên 1/2 số đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý.
d. Có ít nhất 2/3 đảng viên đồng ý.

76. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây:
a. Quyền biểu quyết.
b. Quyền ứng cử.
c. Quyền bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.
d. Cả 3 phương án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

77. Trường hợp nào sau đây chi bộ xem xét, đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên:
a. Bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm không có lý do chính đáng.
b. Tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên.
c. 2 năm liền vi phạm tư cách đảng viên.
d. Cả a, b, c đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

78. Chi bộ họp xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức, được bao nhiêu đảng viên biểu quyết đồng ý thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên công nhận đảng viên chính thức?
a. Được 2/3 đảng viên chính thức trở lên đồng ý.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Được 1/2 đảng viên chính thức trở lên đồng ý.
c. Được 100% đảng viên đồng ý.
d. Được 2/3 đảng viên trở lên đồng ý.

79. Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, việc quản lý hồ sơ đảng viên, được cấp ủy có thẩm quyền giao cho tổ chức hay cá nhân nào?
a. Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
b. Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện và tương đương.
c. Bí thư chi bộ.
d. Cấp ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

80. Nội dung quản lý đảng viên ở chi bộ gồm những nội dung nào dưới đây?
a. Quản lý lịch sử chính trị đảng viên; quản lý vấn đề chính trị hiện nay
b. Quản lý tư tưởng đảng viên; quản lý công tác đảng viên; kê khai tài sản và thu nhập cá nhân
c. Quản lý quan hệ xã hội của đảng viên; quản lý sinh hoạt đảng của đảng viên
d. Tất cả các nội dung trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

81. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) đảng viên chuyển công tác phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức?
a. Trong vòng 15 ngày làm việc.
b. Trong vòng 30 ngày làm việc.
c. Trong vòng 45 ngày làm việc.
d. Trong vòng 60 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

82. Tổ chức cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:
a. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, ban cán sự đảng.
c. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng đoàn.
d. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận.

83. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?
a. Để biểu quyết trong sinh hoạt cấp ủy.
b. Để biểu quyết trong sinh hoạt chi, đảng bộ.
c. Để biểu quyết trong đại hội đảng các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).
d. Cả ba trường hợp trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

84. Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời có còn là cấp ủy viên hay không?
a. Không còn là cấp ủy viên.
b. Là cấp ủy viên nơi sinh hoạt tạm thời.
c. Vẫn là cấp ủy viên nơi sinh hoạt chính thức.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

85. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chi bộ có bao nhiêu đảng viên thì bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?
a. 08 đảng viên trở lên.
b. 09 đảng viên trở lên.
c. 09 đảng viên chính thức trở lên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 10 đảng viên chính thức trở lên.

86. Điều lệ Đảng hiện hành quy định Đảng ủy cơ sở có từ bao nhiêu ủy viên trở lên được bầu ban thường vụ?
a. 6 ủy viên.
b. 7 ủy viên.
c. 8 ủy viên.
d. 9 ủy viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

87. Nhiệm kỳ đại hội chi bộ cơ sở là bao nhiêu năm?
a. 5 năm 2 lần.
b. 5 năm 1 lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 2,5 năm.
d. Cả 3 câu trên đều sai.

88. Theo Điều lệ Đảng quy định chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bao nhiêu lâu thì phải tổ chức đại hội?
a. 5 năm 1 lần.
b. 5 năm 2 lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 10 năm 1 lần.
d. Cả 3 câu trên đều sai.

89. Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu vào cấp ủy cấp mình?
a. Đảng viên chính thức.
b. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị.
d. Đại biểu được mời dự đại hội.

90. Ở đại hội đảng viên, những ai có quyền đề cử đảng viên chính thức của chi, đảng bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên?
a. Đảng viên chính thức.
b. Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời, đảng viên dự bị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị.
d. Đại biểu được mời dự đại hội.

91. Tại đại hội Đảng các cấp, việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, có thể được áp dụng cho việc bầu cử nào?
a. Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Bầu nhân sự cấp ủy.
c. Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên.
d. Bầu đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.

92. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cùng cấp do cơ quan nào bầu cử?
a. Cấp ủy cùng cấp.
b. Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp.
c. Ủy ban kiểm tra cùng cấp.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp.

93. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bầu cử của cấp dưới, cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; các thành viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra?
a. 07 ngày.
b. 09 ngày.
c. 15 ngày.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 30 ngày.

94. Theo Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng), ở đại hội đảng viên, những đảng viên nào có thể tham gia ban kiểm phiếu?
a. Đảng viên chính thức.
b. Đảng viên sinh hoạt tạm thời.
c. Đảng viên chính thức không có tên trong danh sách bầu cử.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời.

95. Theo Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/06/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng), cấp ủy triệu tập đại hội có trách nhiệm chuẩn bị danh sách nhân sự để Đoàn chủ tịch đại hội đề cử với đại hội để xem xét bầu cử cấp ủy khóa mới có số dư như thế nào?
a. 10%.
b. Từ 10% đến 15%.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 15%.
d. 30%.

96. Theo Quy chế bầu cử trong Đảng (Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/06/2014) tại Đại hội, trường hợp danh sách gồm nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội đề cử, do đại biểu đại hội đề cử và người ứng cử nhiều hơn bao nhiêu % so với số lượng cần bầu thì xin ý kiến đại hội về những người được đại biểu đại hội đề cử và người ứng cử?
a. Nhiều hơn 30%.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nhiều hơn 15%.
c. Nhiều hơn 10%.
d. Từ 15% đến 30%.

97. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy khóa mới điều hành công việc từ khi nào?
a. Ngay sau khi được bầu.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Khi nhận được quyết định chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền.
c. Sau khi bàn giao cấp ủy mới và cấp ủy cũ.
d. Ngay sau khi kết thúc đại hội.

98. Cấp ủy nào có thẩm quyền quyết định việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi?
a. Cấp ủy cơ sở
b. Cấp ủy cấp huyện và tương đương
c. Cấp ủy trực thuộc Trung ươngBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả 3 đáp án trên

99. Đảng viên A, được cấp ủy có thẩm quyền quyết định kết nạp vào Đảng ngày 19/5/2012, Chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào ngày 30/5/2012. Vậy, sau khi được công nhận đảng viên chính thức, ngày tính tuổi đảng đối với đảng viên A là ngày nào?
a. Ngày 19/5/2012.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Ngày 19/5/2013.
c. Ngày 30/5/2012.
d. Ngày 30/5/2013.

100. Theo Điều lệ Đảng hiện hành đảng viên dự bị được quyền nào sau đây?
a. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách
của Đảng.
b. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ
chức.
c. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối
với mình.
d. Tất cả a, b và c đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

101. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định về thời hạn chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng trong vòng bao nhiêu ngày?
a. Trong vòng 15 ngày làm việc.
b. Trong vòng 30 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Trong vòng 45 ngày làm việc.
d. Trong vòng 60 ngày làm việc.

102. Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?
a. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.
b. Đảng bộ xem xét, quyết định.
c. Chi ủy xem xét, quyết định.
d. Chi bộ xem xét, quyết định.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

103. Trong những việc sau đây, việc nào đảng viên phải báo cáo và thực hiện theo ý kiến của cấp ủy trực tiếp quản lý, đồng thời báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt đảng?
a. Được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi nước ngoài; mời làm thành viên cho tổ chức của họ ngoài hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước; mời hoặc thuê làm việc dưới mọi hình thức.
b. Được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho, tặng tiền,
hàng, hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng Việt Nam trở lên.
c. Cho người nước ngoài thuê nhà, đất. Có nhu cầu ra nước ngoài về việc riêng.
d. Cả a, b, c đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

104. Việc phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào?
a. Các cấp ủy đảng.
b. Cơ quan tổ chức – cán bộ và các cơ quan có liên quan của Đảng và Nhà nước ở các cấp, các ngành.
c. Mọi các bộ, đảng viên và nhân dân.
d. Cả 3 phương án a,b,cBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

105. Theo quy định hiện hành của Ban Bí thư, thẻ đảng viên được kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ mấy năm một lần?
a. 3 năm một lần.
b. 5 năm 2 lần.
c. 5 năm một lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 2 năm một lần.

106. Chi bộ có đông đảng viên có bắt buộc chia thành nhiều tổ đảng không?
a. Không bắt buộc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Bắc buộc phải chia tổ đảng.
c. Bắt buộc chia thành 2 tổ đảng.
d. Bắt buộc chia ít nhất 2 tổ đảng.

107. Tổ chức nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần?
a. Chi bộ, đảng ủy cơ sởBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Đảng bộ cơ sở
c. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và tương đương
d. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

108. Những yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên là gì?
a. Về tư tưởng chính trị; về trình độ năng lực; về phẩm chất, đạo đức, lối sống.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Về thể chất; về trình độ văn hóa; về đạo đức.
c. Về tinh thần đấu tranh; về đức tính cần, kiệm, liêm, chính.
d. Cả 3 câu trên đều sai.

109. Theo Quy định hiện hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, đối với cấp cơ sở, số lượng cấp uỷ viên chỉ định tăng thêm không được quá bao nhiêu % so với số lượng cấp uỷ viên mà đại hội đã quyết định ?
a. 5%
b. 10%
c. 15%
d. 20%Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

110. Những đảng viên bị bệnh nặng, có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm trước thời hạn nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá bao lâu so với thời gian quy định?
a. 3 tháng
b. 6 tháng
c. 9 tháng
d. 12 thángBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

111. Theo quy định hiện hành về kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những trường hợp vi phạm (trừ trường hợp đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người) có thời gian phấn đấu bao lâu kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị vào Đảng?
a. 12 tháng.
b. 30 tháng.
c. 36 tháng.
d. 60 tháng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

112. Đảng uỷ cơ sở họp, xem xét việc xóa tên đảng viên dự bị, nếu có bao nhiêu đảng uỷ viên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền về xóa tên đảng viên dự bị?
a. Có 2/3 đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Có 3/4 số đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị.
c. Có 100% đảng uỷ viên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị.
d. Có trên một nửa số đảng uỷ viên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị.

113. Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý kết nạp đảng viên và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp)?
a. 60 ngày.
b. 60 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 45 ngày làm việc.
d. 30 ngày làm việc.

114. Cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét, quyết định đồng ý hoặc không đồng ý công nhận đảng viên chính thức và thông báo kết quả cho chi bộ trong thời hạn bao lâu (kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức)?
a. 60 ngày.
b. 60 ngày làm việc.
c. 45 ngày làm việc.
d. 30 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

115. Nội dung quản lý đảng viên bao gồm:
a. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên.
b. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.
c. Quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.
d. Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

116. Trong những việc sau đây, việc nào đảng viên phải báo cáo và thực hiện theo ý kiến của cấp ủy trực tiếp quản lý, đồng thời báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt đảng?
a. Được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi nước ngoài; mời làm thành viên cho tổ chức của họ ngoài hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước; mời hoặc thuê làm việc dưới mọi hình thức.
b. Được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho, tặng tiền,
hàng, hiện vật có giá trị từ 10 triệu đồng Việt Nam trở lên.
c. Cho người nước ngoài thuê nhà, đất. Có nhu cầu ra nước ngoài về việc riêng.
d. Cả a, b, c đều phải báo cáoBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

117. Tổ chức Đảng nào trong các tổ chức sau đây có quyền xoá tên đảng viên?
a. Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.
b. Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở.
c. Tổ chức đảng được giao thẩm quyền xem xét kết nạp đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả a, b, c, đều đúng

118. Thẩm quyền khen thưởng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:
a. Tặng cờ cho tổ chức đảng trong Đảng bộ.
b. Tặng Bằng khen cho tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ
c. Tặng Giấy khen cho tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả a và b đều đúng

119. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng?
a. Trong thời hạn 30 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Trong thời hạn 40 ngày làm việc.
c. Trong thời hạn 50 ngày làm việc.
d. Trong thời hạn 60 ngày làm việc.

120. Đảng viên còn trong độ tuổi Đoàn có phải sinh hoạt Đoàn không?
a. Phải sinh hoạt.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Không sinh hoạt.
c. Chỉ sinh hoạt trong thời gian đảng viên dự bị.
d. Chỉ sinh hoạt khi trở thành đảng viên chính thức.

121. Theo quy định hiện hành về kết nạp vào Đảng đối với quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những trường hợp vi phạm đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người có thời gian phấn đấu bao lâu kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị vào Đảng?
a. 12 tháng.
b. 30 tháng.
c. 36 tháng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 60 tháng.

122. Theo quy định hiện hành của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thẻ đảng viên được kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ mấy năm một lần?
a. 3 năm một lần.
b. 4 năm một lần.
c. 5 năm một lần.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 6 năm một lần.

123. Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được cấp có thẩm quyền khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở” là:
a. 3 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.
b. 4 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.
c. 5 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 6 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở”.

124. Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh” là:
a. 3 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.
b. 4 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.
c. 5 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 6 năm liền được khen thưởng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

125. Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, một trong những điều kiện để được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng “đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh” là:
a. 3 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.
b. 4 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.
c. 5 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 6 năm liền được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”.

126. Theo quy định hiện hành về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, đảng viên được khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cơ sở” mấy năm liên tục thì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khen thưởng “đảng viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trên cơ sở”?
a. 2 năm
b. 3 năm
c. 4 năm
d. 5 nămBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

127. Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm?
a. Trong sạch vững mạnh
b. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
d. Hoàn thành nhiệm vụ

128. Mức phân loại nào dưới đây không phải là mức đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm?
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
c. Hoàn thành nhiệm vụ
d. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

129. Thẩm quyền khen thưởng của đảng ủy cơ sở:
a. Biểu dương tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ.
b. Tặng giấy khen cho đảng viên trong đảng bộ.
c. Tặng giấy khen cho tổ chức đảng trong đảng bộ.
d. Cả a, b, c đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

130. Theo hướng dẫn hiện hành về đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỷ lệ đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá bao nhiêu % so với đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” của chi bộ?
a. 10%
b. 15%Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 20%
d. 30%

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
131. Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?
a. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên.
b. Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể.
d. Khiển trách, cảnh cáo.

132. Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là? a. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ.
b. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức.
c. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương.

133. Điều lệ Đảng hiện hành quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị là?
a. Khiển trách, cảnh cáo.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên.
c. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.
d. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

134. Điều lệ Đảng hiện hành thì các đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng là?
a. Tổ chức đảng.
b. Đảng viên.
c. Tổ chức đảng và đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

135. Hình thức nào dưới đây không phải là hình thức kỷ luật đảng viên?
a. Khiển trách
b. Cảnh cáo
c. Khai trừ
d. Xóa tên trong danh sách đảng viênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

136. Quyết định của chi bộ kỷ luật đảng viên có hiệu lực khi nào?
a. Sau 7 ngày công bố quyết định của chi bộ
b. Sau 10 ngày công bố quyết định của chi bộ
c. Ngay sau khi công bố quyết định của chi bộ
d. Ngay sau khi chi bộ công bố kết quả biểu quyết quyết định kỷ luật.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

137. Điều lệ Đảng hiện hành quy định cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí mà không có lý do chính đáng trong thời gian?
a. 3 tháng trong năm.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 6 tháng trong năm
c. 3 tháng liên tục trong năm.
d. Trên 3 tháng trong năm.

138. Trường hợp nào sau đây chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên:
a. Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm không có lý do
chính đáng.
b. Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên.
c. Đảng viên 2 năm liền vi phạm tư cách đảng viên.
d. Cả a, b, c đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

139. Quy định về công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện từ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội lần thứ VIII.
b. Đại hội lần thứ IX.
c. Đại hội lần thứ X.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Đại hội lần thứ XI.

140. Những nội dung nào dưới đây thuộc nội dung chi bộ kiểm tra đảng viên?
a. Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ
b. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công
c. Kiểm tra việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
d. Tất cả các ý trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

141. Chi bộ có 3 kỳ liên tiếp không sinh hoạt mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào dưới đây?
a. Khiển trách
b. Cảnh cáo
c. Giải tánBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Giải thể

142. Chi bộ có thẩm quyền ra quyết định khai trừ đảng viên của chi bộ hay không?
a. Có
b. KhôngBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

143. Đảng viên vi phạm đang trong thời kỳ mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị ốm đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận thì:
a. Xem xét, xử lý kỷ luật
b. Không xem xét, xử lý kỷ luật.
c. Chưa xem xét, xử lý kỷ luật.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

144. Theo Quy định số 30 QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCHTW (khóa XII) Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, đảng viên bị kỷ luật cách chức trong thời hạn bao lâu kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn?
a. 12 thángBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 18 tháng
c. 24 tháng
d. 36 tháng

145. Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên phải đạt tỷ lệ số phiếu nào sau đây là đúng quy định?
a. Một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.
b. Trên một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó có mặt tại hội
nghị xem xét kỷ luật.
c. Trên một nửa số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Một phần ba số đảng viên chính thức hoặc thành viên của tổ chức đảng đó.

146. Trường hợp chi bộ cơ sở chỉ có bí thư chi bộ, nếu bí thư chi bộ bị xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ thì ai chủ trì hội nghị chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật?
a. Đồng chí bí thư chi bộ chủ trì hội nghị.
b. Chi bộ cử một đảng viên trong chi bộ chủ trì hội nghị.
c. Đảng ủy cơ sở chỉ định bí thư chi bộ mới để chủ trì hội nghị chi bộ.
d. Đồng chí đảng ủy viên được đảng ủy cơ sở cử đại diện chủ trì hội nghị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

147. Trường hợp nào sau đây phải đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên?
a. Đảng viên vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật khởi tố bị can để điều tra.
b. Đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng.
c. Đảng viên vi phạm từ chối kiểm điểm trước tổ chức đảng có thẩm quyền.
d. Đảng viên vi phạm bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

148. Đảng viên sau khi bị thi hành kỷ luật về đảng, trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi công bố quyết định kỷ luật thì cấp ủy phải chỉ đạo tiến hành xem xét kỷ luật về hành chính và đoàn thể (nếu có)?
a. 30 ngàyBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 50 ngày
c. 60 ngày
d. 70 ngày

149. Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo thi hành kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng.
a. 30 ngày
b. 30 ngày làm việcBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 60 ngày
d. 60 ngày làm việc

150. Tổ chức nào sau đây không có thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới?
a. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Ban chấp hành đảng bộ cơ sở.
c. Cấp ủy cấp trên cơ sở.
d. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở.

151. Chủ thể kiểm tra, giám sát từ đảng ủy cơ sở trở xuống bao gồm?
a. Đảng ủy cơ sở và chi bộ.
b. Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở và chi ủy.
c. Đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ.
d. Chi bộ, đảng ủy bộ phận, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở, UBKT đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

152. Tổ chức đảng nào sau đây không thuộc đối tượng kiểm tra của đảng ủy cơ sở?
a. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Chi ủy.
c. Chi bộ.
d. Đảng ủy bộ phận.

153. Trong công tác kiểm tra, chi ủy là:
a. Chi ủy chỉ là chủ thể kiểm tra.
b. Chi ủy chỉ là đối tượng kiểm tra.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Chi ủy vừa là chủ thể, vừa là đối tượng kiểm tra.
d. Cả 3 đáp án trên đều sai.

154. Đối tượng kiểm tra, giám sát của chi bộ bao gồm?
a. Chi ủy và đảng viên.
b. Tổ đảng và đảng viên.
c. Đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Chi ủy và tổ đảng.

155. Thời gian giám sát theo chuyên đề của cấp cơ sở được quy định bao nhiêu ngày làm việc?
a. Không quá 10 ngày.
b. Không quá 15 ngày.
c. Không quá 20 ngày.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Không quá 25 ngày.

156. Các hình thức giám sát của Đảng?
a. Giám sát trực tiếp.
b. Giám sát gián tiếp.
c. Giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

157. Những tổ chức đảng nào sau đây được lập ủy ban kiểm tra?
a. Chi bộ.
b. Đảng ủy bộ phận.
c. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.
d. Đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

158. Những tổ chức đảng nào sau đây có thẩm quyền kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm?
a. Ủy ban kiểm tra.
b. Chi bộ.
c. Đảng ủy cơ sở.
d. Cả 3 đáp án trên đều đúng.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

159. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với những đối tượng nào sau đây?
a. Bí thư đảng ủy cơ sở.
b. Phó bí thư đảng ủy cơ sở.
c. Cấp ủy viên cùng cấp (trừ cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý).Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Tất cả những đối tượng trên.

160. Thời gian giải quyết tố cáo của UBKT đảng ủy cơ sở đối với tổ chức đảng và đảng viên được quy định không quá bao nhiêu ngày làm việc?
a. 30 ngày làm việc.
b. 60 ngày làm việc.
c. 90 ngày làm việc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 180 ngày làm việc.

161. Đơn tố cáo nào sau đây thuộc trường hợp không xem xét, giải quyết?
a. Đơn tố cáo giấu tên, mạo tên.
b. Đơn tố cáo có tên, do 2 người cùng ký.
c. Đơn tố cáo không phải bản do người tố cáo trực tiếp ký.
d. Tất cả các đáp án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

162. Đảng viên thực hiện quyền tố cáo thì trường hợp nào sau đây không bị coi là tố cáo bịa đặt, vu khống khi cơ quan có thầm quyền kết luận?
a. Tố cáo sự việc mà mình biết là không có.
b. Tố cáo sự việc mà mình tự bịa chuyện.
c. Tố cáo có nội dung đúng, nội dung sai.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Tố cáo nội dung hoàn toàn sai.

163. Chi bộ có chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ vi phạm kỷ luật bị cách chức chi ủy viên thì còn chức vụ nào không?
a. Còn chức bí thư chi bộ.
b. Còn chức phó bí thư chi bộ.
c. Chỉ là đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Tất cả đáp án trên đều sai.

164. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm?
a. Khiển trách.
b. Cảnh cáo.
c. Giáng chức.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cách chức.

165. Các hình thức nào không phải là hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị?
a. Khiển trách.
b. Cảnh cáo.
c. Khai trừ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả a, b và c.

166. Chi bộ được thi hành kỷ luật đảng đối với?
a. Chi ủy.
b. Tổ đảng.
c. Đảng viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Tất cả các đối tượng trên.

167. Hình thức kỷ luật nào sau đây không thuộc thẩm quyền của đảng ủy cơ sở?
a. Khiển trách.
b. Cảnh cáo.
c. Cách chức.
d. Khai trừ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

168. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở:
a. Khiển trách.
b. Cảnh cáo.
c. Xóa tên.
d. Tất cả đều sai.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

169. Quyết định kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên vi phạm ở chi bộ phải được biểu quyết với sự đồng ý của?
a. 1/2 đảng viên chính thức.
b. 1/2 đảng viên chính thức và dự bị
c. Trên 1/2 đảng viên chính thứcBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 2/3 đảng viên chính thức.

170. Khi đảng ủy cơ sở biểu quyết đề nghị kỷ luật khai trừ đối với đảng viên thì phải được sự đồng ý của bao nhiêu đồng chí đảng ủy viên?
a. 1/2.
b. Trên 1/2.
c. 2/3
d. Trên 2/3.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

171. Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì có quyền khiếu nại trong vòng bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định.
a. 10 ngày.
b. 15 ngày.
c. 20 ngày.
d. 30 ngày.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

172. Tổ chức đảng nào sau đây có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi, xóa bỏ hình thức kỷ luật đảng viên?
a. Đảng ủy bộ phận.
b. UBKT đảng ủy cơ sở.
c. Ban thường vụ đảng ủy cơ sở.
d. Đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

173. Đối tượng nào sau đây thuộc thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của đảng ủy cơ sở.
a. Đảng viên.
b. Đảng ủy viên đảng ủy cơ sở.
c. Chi ủy viên chi bộ trực thuộc.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Bí thư chi bộ trực thuộc là đảng ủy viên đảng ủy cơ sở.

174. Thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách?
a. 3 năm.
b. 5 năm.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 7 năm.
d. 10 năm.

175. Thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên có những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức?
a. 10 năm.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. 15 năm.
c. 20 năm.
d. 25 năm.

176. Những hành vi vi phạm nào sau đây không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật của Đảng?
a. Vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ.
b. Vi phạm về chính trị nội bộ.
c. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.
d. Tất cả các đáp án trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

177. Theo quy định của Đảng, trường hợp nào sau đây được xem là không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình?
a. Sinh con thứ 3.
b. Sinh con thứ 4.
c. Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Sinh con thứ 5.

178. Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?
a. Chi ủy viên chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Tập thể cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
c. Tỉnh ủy viên sinh hoạt tại đảng bộ.
d. Tất cả a, b và c đều đúng.

179. Chi bộ có thẩm quyền kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đối tượng nào sau đây?
a. Cấp ủy viên các cấp sinh hoạt đảng tại chi bộ.
b. Đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý sinh hoạt tại chi bộ.
c. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
d. Tất cả các đối tượng trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

180. Hình thức kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bao gồm?
a. Kiểm tra thường xuyên.
b. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.
c. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất.

181.Đảng viên vi phạm bị chi bộ trong đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo có khiếu nại thì tổ chức đảng nào có thẩm quyền giải quyết?
a. Đảng bộ bộ phận
b. Ban Tổ chức Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.
c. Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ sở.
d. Đảng uỷ cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

182. Chi bộ xem xét đề nghị kỷ luật hoặc quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện bằng cách nào sau đây?
a. Chi bộ thảo luận kết luận thống nhất giơ tay
b. Chi bộ lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay
c. Chi bộ lấy biểu quyết bằng phiếu kínBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Cả 3 phương án trên

183. Tổ chức Đảng nào không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm:
a. Chi bộ.
b. Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương.
d. Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương.

184. Thi hành kỷ luật đảng không nhằm mục đích nào sau đây?
a. Nâng cao tính đảng, tính giai cấp của Đảng.
b. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng.
c. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
d. Xử lý thật nặng để tổ chức đảng hoặc đảng viên không còn vi phạm kỷ luật.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

185. UBKT đảng uỷ cơ sở được bầu bao nhiêu uỷ viên?
a. Từ 3 đến 5 uỷ viên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Từ 4 đến 6 uỷ viên.
c. Từ 5 đến 7 ủy viên.
d. Từ 7 đến 9 uỷ viên.

IV. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY
186. Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, ban thường vụ đảng ủy cơ sở không được quyền ban hành loại văn bản nào?
a. Quy chế.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nghị quyết.
c. Kết luận.
d. Phương án.

187. Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ không được ban hành loại văn bản nào dưới đây?
a. Quyết định
b. Nghị quyết
c. Chỉ thịBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Quy chế

188. Theo Công văn số 141-CV/VPTW/nb của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 quy định về chế độ đảng phí thì những thu nhập nào dưới đây được tính đóng đảng phí của đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội?
a. Tiền lương theo ngạch bậc.
b. Tiền lương tăng thêm theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền.
c. Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội.
d. Tất cả các ý trênBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

189. Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được giữ lại bao nhiêu % từ nguồn thu đảng phí của đảng viên trong chi bộ?
a. 10%
b. 20%
c. 30%Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 40%

190. Theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng thì thể thức đề ký văn bản của chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) như thế nào là đúng?
a. T.M CHI ỦY
b. T/M CHI BỘBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. T.M BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ
d. T.M CẤP ỦY

191. Cách trình bày kỹ thuật văn bản của Đảng mặt trước trên khổ giấy có kích thước 210 x 297 (tiêu chuẩn A4) theo Hướng đẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng?
a. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 15mm, cách mép trái trang giấy
35mm, cách mép phải trang giấy 15 mm
b. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy
30mm, cách mép phải trang giấy 15 mmBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. Cách mép trên trang giấy 25 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy
25mm, cách mép phải trang giấy 25 mm
d. Cách mép trên trang giấy 20 mm, cách mép dưới trang giấy 20mm, cách mép trái trang giấy 25mm, cách mép phải trang giấy 15 mm.

192. Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng về quy định chế độ đóng đảng phí, quy định đảng viên trong các cơ quan hành chính đóng đảng phí hằng tháng bằng?
a. 1% tiền lương;
b. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp;
c. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công;
d. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

193. Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng, các khoản chi nào dùng để chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng:
a. Chi mua báo, tạp chí, tài liệu; chi tổ chức đại hội.
b. Chi khen thưởng.
c. Chi tiếp khách, thăm hỏi.
d. Tất cả các câu trên.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

194. Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì số và ký hiệu văn bản được thể hiện như thế nào là đúng?
a. Số: 01 – BC/CB
b. Số 01/BC-CB
c. Số 01 – BC/CBBộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Số: 01/BC-CB

195. Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì địa điểm và ngày, tháng năm ban hành văn bản ở các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận như thế nào là đúng?
a. Phan Thiết, ngày 03/2/2014
b. Phan Thiết, ngày 03 tháng 02 năm 2014
c. Bình Thuận, ngày 3 tháng 2 năm 2014
d. Bình Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2014Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

196. Theo quy định hiện hành, chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cấp ủy viên cơ sở là bao nhiêu?
a. Hưởng hệ số 0,5 mức lương cơ sở.
b. Hưởng hệ số 0,4 mức lương cơ sở.
c. Hưởng hệ số 0,3 mức lương cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. Hưởng hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

197. Theo quy định hiện hành, tổ chức cơ sở đảng tặng giấy khen kèm theo mức tiền thưởng cho đảng viên “xuất sắc, tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm là:
a. 200.000 đồng.
b. 0,2 lần mức lương cơ sở.
c. 0,3 lần mức lương cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
d. 0,4 lần mức lương cơ sở.

198. Theo quy định hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở” trong năm, kèm theo tiền thưởng là:
a. 0,4 lần mức mức lương cơ sở.
b. 0,6 lần mức mức lương cơ sở.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
c. 0,8 lần mức mức lương cơ sở.
d. 1,0 lần mức mức lương cơ sở.

199. Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, chi bộ được quyền ban hành loại văn bản nào?
a. Chỉ thị.
b. Thông tư.
c. Kết luận.
d. Nghị quyết.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án

200. Theo quy định hiện hành về thẩm quyền và thể thức ban hành văn bản của Đảng, đảng ủy cơ sở không được quyền ban hành loại văn bản nào?
a. Chỉ thị.Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho lớp Đảng viên mới có đáp án
b. Nghị quyết.
c. Kết luận.
d. Phương án.

Trong quá trình hoạt động thì Đảng viên cần nắm chắc được những thông tin, điều lệ Đảng để tuân thủ và rèn luyện sao cho đúng với cương vị là một Đảng viên mẫu mực, thực hiện những lý tưởng của Đảng về nhân dân tin tưởng và làm theo.

Bộ câu hỏi trên đây được hoatieu.vn tổng hợp và đánh dấu đáp án chính xác nhất gửi đến bạn đọc.

Trên đây là những tìm hiểu của THPT Đông Thụy Anh về vấn đề Bộ câu hỏi trắc nghiệm dành cho Đảng viên mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu liên quan.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!