Biểu Mẫu

Biên bản đại hội liên đội 2021-2022

Tải về

THPT Đông Thụy Anh.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản đại hội liên đội năm học 2021-2022. Đây là mẫu biên bản rất hữu ích dành cho các bạn đang hoạt động công tác liên đội tại các trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Để chọn ra những cá nhân xuất sắc để hoạt động trong ban chỉ huy Liên đội, thì các Liên đội tổ chức đại hội Liên đội và tiến hành bỏ phiếu. Biên bản đại hội liên đội là biên bản ghi chép lại việc kiểm phiếu bầu cử ban chấp hành liên đội mới tại các trường Tiểu học hoặc Trường Trung học cơ sở. Biên bản nêu rõ thời gian địa điểm kiểm phiếu, nội dung kiểm phiếu, số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên,….

  • Biên bản họp Hội đồng trường
  • Mẫu biên bản kiểm tra công tác phổ cập giáo dục
  • Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

1. Ý nghĩa của đại hội liên đội

– Đại hội Liên Đội là dịp để củng cố công tác tổ chức của Đội tại các nhà trường trong năm học. Qua đó, đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học; thảo luận xây dựng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác Đội trong năm học tới.

– Đại hội là dịp biểu dương lực lượng của tổ chức Đội; thông qua các hoạt động của Đại hội, nhằm phát huy tính tự quản, tính tự giác của Đội viên, giúp các em tiếp cận với nguyên tắc tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Biên bản đại hội liên đội số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI THCS ……..

………, ngày ….tháng …năm …

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Năm học ……………

Đại hội khai mạc lúc……….giờ…….ngày…….tháng…….năm 2020. Tại trường THCS Nghi Sơn

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời gồm có:

1:……………………………………………………………………………

2:……………………………………………………………………………

3:……………………………………………………………………………

4. ……………………………………………………………………………

5. ……………………………………………………………………………

* Đại biểu chính thức dự Đại hội có: 36 , trong đó:

(Vắng: Lý do:……………………………………..)

* Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. Bạn: …………….– Chi đội …………….

2. Bạn: ………….- Chi đội ……….

3. Bạn: ………………. – Chi đội …………

* Thư ký đại hội:

1. Bạn: …………….. – Chi đội……..

2. Bạn: ………….. – Chi đội ……

* Diễn biến Đại hội:

1. Bạn …………….thay mặt đoàn chủ tịch đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phương hướng năm học mới.

2. Đại hội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo tổng kết:

3. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

4. Bầu ban chỉ huy Liên đội mới:

Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội năm học ………….

– Bạn: ………………- Chi đội ………- Liên đội trưởng

– Bạn: ……………….. – Chi đội: ….– Liên đội phó

– Bạn: ………………….. – Chi đội ….– Liên đội phó

Và 14 bạn phụ trách các chi đội (Danh sách kèm theo)

5. Thông qua Nghị quyết và Đại hội biểu quyết Nghị quyết.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đại hội kết thúc vào lúc…….giờ…….phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

…………….

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

…………………

3. Biên bản đại hội liên đội số 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN………

LIÊN ĐỘI …………………………………….

***

………………., ngày tháng năm

BIÊN BẢN

Đại hội Liên đội, năm học ………………………

Hôm nay, ngày tháng năm tại …………………………………………………

khai mạc Đại hội ………………….. Liên đội TNTP Hồ Chí Minh …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần Đại biểu gồm:

* Đại biểu khách mời:

1………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………………………………

.5………………………………………………………………………………………………………….

* Đại biểu chính thức Đại hội

có: ……………………….. đội viên/tổng số…………

(Vắng ………………………., có lý do …………………, không có lý do ……………………..)

* Nội dung Đại hội:

1. Bạn ………………………………………………… điều hành thực hiện nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, sinh hoạt truyền thống, văn nghệ chào mừng.

2. Bạn ……………………………………………… tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. ……………………………………………………

6. …………………………………………………….

7. …………………………………………………….

8. …………………………………………………

Thư ký Đại hội:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. ……………………………………………………

4. …………………………………………………….

3. Bạn ………………………………….. thay mặt Đoàn Chủ tịch Phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Bạn ………………………………….. thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ………………………………và phương hướng hoạt động năm học …………………………………. (có văn bản kèm theo).

5. Thảo luận, góp ý và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Bạn …………………………. điều hành biểu quyết và đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Phát biểu của đại biểu hoặc phụ trách Chi đội:

– Ý kiến phát biểu của anh (chị)…………………………….đại diện Hội đồng Đội huyện.

– Ý kiến phát biểu của thầy (cô)………………………………… đại diện BGH nhà trường.

– Ý kiến phát biểu của anh (chị)…………………………………………. Tổng phụ trách Đội.

8. Bạn …………………………………… điều hành bầu Ban Chỉ huy Liên đội mới:

– Đoàn Chủ tịch giới thiệu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Ban Chỉ huy Liên đội năm học mới (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).

– Giới thiệu ứng cử, đề cử các bạn tham gia vào Ban Chỉ huy Liên đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).

– Bầu ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay (có danh sách kèm theo).

– Ban Kiểm phiếu làm việc: Thông qua thể lệ bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử: Các bạn có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Chỉ huy Liên đội năm học …………………………… (có biên bản bầu cử kèm theo)

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

4. …………………………………………….

5. ……………………………………………

6. …………………………………………………….

7. …………………………………………………….

8. …………………………………………………….

9. …………………………………………………….

10. …………………………………………………..

– Mời Ban Chỉ huy Liên đội mới ra mắt và Liên đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Mời Ban Chỉ huy Liên đội năm học ……………………. lên nhận quà lưu niệm.

9. Mời bạn …………………………………………. lên đọc Nghị quyết của Đại hội.

10. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội Liên đội kết thúc tốt đẹp vào lúc …………………h …….. cùng ngày.

THƯ

(ký ghi rõ họ tên)

……………………………………….

TỔNG PHỤ TRÁCH

(ký ghi rõ họ tên)

……………………………………..

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(ký ghi rõ họ tên)

………………………………….

XÁC NHẬN CỦA HĐĐ XÃ (THỊ TRẤN)

(ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

(ký tên, đóng dấu)

4. Biên bản đại hội liên đội số 3

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 20… – 20…..

Đại hội khai mạc lúc: ……….. giờ…….phút , ngày ………. tháng…… năm……….

Tại: ………………………………………..

THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU GỒM:

+ Đại biểu mời:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

3. …………………………………….

4. Các cô, thầy trong Cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường.

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……………. – Tổng số: ……… ( vắng: …………..; có lí do: ……….; không có lí do: ………………….)

– ……….. bạn Đội viên, nhi đồng của Chi đội.

– Đoàn chủ tịch Đại hội có:

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

3……………………………………….

– Thư kí Đại hội:

1. ………………………………………

2. ……………………………………….

+ Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: …………..thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học qua và bản phương hướng cho năm học mới ( có báo cáo kèm theo ).

2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

3. Biểu quyết thông qua các danh hiệu thi đua:

4. Bầu Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới:

+ Đại hội thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 20…. – 20….:

– Bạn: ……………………………

– Bạn: ……………………………

– Bạn: …………………………….

– Bạn: …………………………….

5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

5. Biên bản đại hội liên đội số 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

TRƯỜNG TH……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

…. ngày…..tháng…..năm….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ…………

Đại hội khai mạc lúc:….giờ…..phút, ngày……tháng…….năm……

Tại: Phòng đội Trường…………………

I. Thành phần đại biểu

+ Đại biểu mời:

1. Cô…………………….- Hiệu trưởng nhà trường.

2. Thầy:…………………..- Tổng phụ trách đội.

3. Cùng các anh (chị) phụ trách chi đội.

4. Cùng các bạn đội viên các chi đội

+ Đại biểu chính thức dự đại hội có:

Tổng số:

(Vắng:……, có lí do:…… không có lý do:……)

Đoàn chủ tịch đại hội có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:………………Chi đội lớp…………

3. Bạn: ……………….Chi đội lớp:……….

Đoàn Thư ký có:

1. Bạn:……………….Chi đội lớp:……….

2. Bạn:………………Chi đội lớp…………

II. Diễn biến đại hội

1. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học…………

2. Bạn……………Thay mặt đoàn chủ tịch đọc bản phương hướng cho năm học ………… (có báo cáo kèm theo).

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết:

3.1. Tự hào truyền thống Tiếp bước cha anh

+ Chỉ tiêu phấn đấu:

  • 100% Chi đội triển khai phong trào “Trần Quốc Toản”
  • 100% Nhi đồng thuộc và thực hiện theo 5 điều Bác hồ dạy.
  • 100% Đội viên được tham gia sinh hoạt đội.

3.2. Luyện rèn tri thức Vững bước tương lai

*Chỉ tiêu phấn đấu:

  • 100% Học sinh thuộc bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
  • Nghỉ học phải có giấy phép của phụ huynh.
  • Về học sinh

+ Học lực:

– Hoàn thành chương trình:………….

+ Hạnh kiểm:

– Năng lực đạt: ….%, phẩm chất đạt ….%.

– Chi đội mạnh cấp trường……..

– .…..sao đăng ký: “Cháu ngoan Bác Hồ”

3.3. Vui khỏe an toàn Học ngàn điều hay

*Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% đội viên thực hiện tốt ATGT.

– 100% nhi đồng tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.

– Một chi đội trồng và chăm sóc 3 cây xanh /năm.

– Liên đội, chi đội thành lập các Đội chuyên trách.

– Đội viên lớp 3, 4, 5 nộp 15.000đ/năm. Nhi đồng lớp 1, 2 nộp 10.000đ/năm

– Liên đội có công trình măng non.

– Liên đội tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa đơn vị bạn.

– Liên đội, chi đội thành lập đội du kích chữ thập đỏ.

– 100% chi đội thành lập đội cờ đỏ.

– 100% đội viên phải có mũ ca nô.

3.4. Xây dựng Đội vững mạnh Cùng tiễn bước lên đoàn

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– 100% Ban phụ trách sao tập huấn 1 kỳ/lần.

– 100% Nhi đồng được tham gia sinh hoạt sao 1 buổi/tuần.

– 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp Đội.

– 100% đội viên, nhi đồng thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.

– Một lớp sinh hoạt Đội 1 buổi/tuần có giáo viên chủ nhiệm.

3.5. Khăn hồng tình nguyện chắp cánh ước mơ

* Chỉ tiêu phấn đấu:

– Một đội viên thực hiện 3 chuyên hiệu trở lên/năm.

– Anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội được tập huấn.

– Họp ban chỉ huy Liên đội 1 lần/tháng.

– Họp ban chỉ huy Chi đội 1 lần/tuần.

– Các ban chuyên môn được tập huấn 1 lần/tháng.

4. Biểu quyết thông qua danh hiệu thi đua

– Liên đội Xuất sắc cấp huyện – Thống nhất: 100%.

5. Bầu ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì mới

Đại hội thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2017 – 2018 (danh sách qua kiểm phiếu).

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Đại hội bỏ phiếu:

+ Thư kí thông qua kết quả:

TT

Họ và Tên

Lớp

Phiếu đạt

01

5A

02

5B

03

5C

04

5D

05

5E

06

4A

07

4B

08

4C

09

4D

10

4E

(Có biên bản kèm theo)

6. BCH liên đội mới ra mắt và liên đội trưởng phát biếu nhận nhiệm vụ

7. BCH Liên đội năm học……… lên nhận quà lưu niệm

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔNG PHỤ TRÁCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây THPT Đông Thụy Anh.vn đã gửi tới các bạn Biên bản đại hội liên đội 2021-2022 để sử dụng cho trường của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!