Giáo Dục

Báo cáo tham luận giải pháp giáo dục học sinh qua tiết sinh hoạt dưới cờ Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo tham luận giải pháp giáo dục học sinh qua tiết sinh hoạt dưới cờ trong môn hoạt động trải nghiệm. Mời các thầy cô tham khảo. 19/11/20

Nội dung Tải về Mục lục văn bản

Tiết Sinh hoạt dưới cờ ở trường tiểu học là tiết Giáo dục tập thể được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Mời các bạn tham khảo Báo cáo tham luận giải pháp giáo dục học sinh qua tiết sinh hoạt dưới cờ.

Báo cáo tham luận giải pháp giáo dục học sinh qua tiết sinh hoạt dưới cờ trong môn hoạt động trải nghiệm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
BÁO CÁO THAM LUN
Chuyên đề: MT SỐ GII PHÁP GIÁO DỤC HC SINH QUA TIT
SINH HOT DƯI C TRONG MÔN HC HOT ĐỘNG TRI
NGHIỆM
I. ĐẶT VN Đ
Tiết Sinh hot dưới c(SHDC) trưng tiu hc là tiết Giáo dc tp th
đưc quy đnh trong Chương trình giáo dc ph thông hin hành. Trong
nhng năm gn đây, tiết SHDC các trưng tiu học đưc ci tiến đi mi
c v ni dung và hình thc nhm thu hút học sinh tham gia tích cc. Tuy
nhiên bên cnh đó vn còn tiết SHDC ch nhm đánh giá học sinh như phê
bình c em chưa ngoan, chưa c gng, nhc nh chung chung nhng lp
chưa hoàn thành các nhim v đưc giao và thông báo kế hoch ca nhà
trưng mt cách khô khan. Thi gian dành cho hc sinh thc hin các ch đề
hc tp hoc ni dung tri nghim, hot động văn hóa, n ngh, th dc, th
thao,... gn như không có. Vì thế chưa thc s to ra sân chơi b ích, thiếu s
đối thoi gia học sinh và nhà trưng, hc sinh ch yếu là tiếp nhn thông tin
mt cách th đng, vic nh thành và phát trin các năng lc, phm cht cho
hc sinh theo Thông tư s 22/2016/TTBGDĐT là rt hn chế. Do đó, tiết
SHDC tr thành mt tiết hc nng n, nhàm chán, ít hng thú đi vi hc
sinh.
Nhm nâng cao cht lưng giáo dc toàn din hc sinh và giúp cho đi
ngũ giáo viên làm quen vi t chc hot động tri nghim( HĐTN) trong
Chương trình giáo dc ph thông 2018 quy đnh ti Thông tư 32/2018/TT
BGDĐT v hưng dn t chc tiết SHDC tiu hc. Trên cơ s đó, các
trường tiu hc đã trin khai thc hin đổi mi tiết SHDC mt cách ch đng,
linh hot, lng ghép phù hp, nh nhàng các kiến thc ca môn hc HĐTN
và đã mang li nhiu cm xúc, ý nghĩa cho giáo viên, hc sinh trong mỗi nhà
trưng, đ t đó nhn thc rõ hơn mục tiêu chính ca HĐTN là giúp nh
hành cho hc sinh thói quen tích cc trong cuc sng hng ngày, chăm ch
lao đng; thc hin trách nhim ca ngưi hc sinh nhà, trưng và đa
phương; biết t đánh giá và t điu chnh bn thân; hình thành nhng hành vi
Y BAN NHÂN DÂN QUN ……
TRƯNG TIU HC..
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp Tự do Hnh phúc

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
giao tiếp, ng x có văn hoá; có ý thc hp tác nhóm và hình thành đưc
năng lc gii quyết vn đ.
Đến vi các trưng hc vào mỗi sáng th hai đầu tun như mt thói quen,
các em s có mt tiết SHDC. Vi nhà trường, SHDC là mt hot động ngoài
gi mang tính giáo dc cao. Qua tiết SHDC, nhà trưng luôn lng ghép giáo
dc truyn thng v nhng ngày l k nim ln ca dân tc, giáo dc kĩ năng
sng qua các câu chuyn t cuc sng đi thường, qua cách t chc các
phong trào hot đng ca Đội.
Chính vì nhng lí do trên, vic lựa chn đề tài Mt s gii pháp giáo
dc hc sinh qua tiết sinh hot dưới c trong môn hc hot đng tri
nghim là cn thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trng đối vi công tác giáo
dc cũng như hưng dn kĩ năng sng cho cho học sinh và phong tràoThiếu
nhi ti các trưng Tiu hc.
II. THỰC TRẠNG
Trong nhà trường, tiết SHDC thường được tổ chức vào tiết đầu tiên của ngày thứ
hai hàng tuần, hoạt động hướng đến việc hun đúc lòng yêu nước tinh thần dân
tộc mỗi công dân, từ đó thể hiện quyết tâm làm việc hiệu quả cho tuần mới.
Tiết SHDC là dịp để đánh giá, tổng kết hoạt động thi đua của tuần trước và vạch ra
nhiệm vụ, phương hướng chủ đề hoạt động của tuần mới. Đây cũng dịp để giáo
dục ý thức đạo đức, tính kỷ luật, các kỹ năng cho học sinh.
Thực tế hiện nay một số trường vẫn còn chưa ý thức được tầm quan trọng của tiết
SHDC, mỗi trường thực hiện mỗi khác, tiết SHDC thường được tổ chức như một

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
tiết học khô khan, thậm c có phần cứng nhắc, đôi lúc còn nặng về hình thức, đơn
điệu. Nội dung tiết SHDC thường chủ yếu tập trung nhận xét, đánh giá những ưu
điểm, hạn chế trong các hoạt động thực hiện nề nếp của các lớp, phê bình những
học sinh vi phạm nội quy của nhà trường; người điều hành các hoạt động trong tiết
SHDC Tổng phụ trách Đội, sự tham gia của học sinh còn thụ động, nội dung sinh
hoạt còn đơn điệu, chưa phong phú chưa đa dạng về hình thức tổ chức nên chưa
thu hút được các em tham gia sôi nổi nhiệt tình, học sinh xuống dưới sân tham
gia buổi SHDC mục đích chỉ dừng lại việc chào cờ, nghe nhận xét thi đua của
tuần, ng việc tuần hết. Như vậy một tiết SHDC cứ diễn ra thường xuyên làm
cho học sinh cảm thấy nhàm chán chưa hứng thú tiết SHDC đó diễn ra như mang
tính bắt buộc, chưa phát huy ý nghĩa những nội dung giáo dục với học sinh, chưa
tạo hội cho học sinh được tham gia các hoạt động để phát huy khả năng nhân.
Nếu tiết SHDC không được tổ chức tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu giáo dục của
nhà trường, nề nếp, ý thức học sinh không được nâng cao, chất lượng hoạt động của
Liên Đội đi xuống dẫn đến chất lượng của nhà trường cũng đi xuống.
Với mong muốn nâng cao tính giáo dục, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích, thiết
thực cho các em học sinh,Trường Tiểu học An Hội đã đổi mới tiết SHDC bằng hình
thức sinh hoạt được lồng ghép một số nội dung HĐTN phù hợp theo thời điểm của
tuần, tháng. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt nh của đông đảo học
sinh giáo viên, hoạt động khởi động hứng thú cho một tuần mới tràn đầy năng
lượng.
III. NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tiết SHDC
Xác định việc xây dựng kế hoạch tổ chức tiết SHDC của năm học ý nghĩa
quan trọng, giúp giáo viên học sinh định hướng tổ chức các hoạt động, nội

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!