Giáo Dục

Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ 2022

Tải về

Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ được THPT Đông Thụy Anh.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp bí thư chi bộ có thể làm báo cáo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thuận tiện hiệu quả.

1. Báo cáo thực hiện học tập và làm theo lời Bác của chi bộ năm học 2022 – 2023

Dưới đây là bản báo cáo về việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác năm học 2022 – 2023 của chi bộ trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

BÁO CÁO
Việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023.

Thực hiện Chỉ thị 05 – CT/ TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Văn bản của Ban chấp hành Đảng bộ xã ……… về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch ………………… của trường Tiểu học ……… về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh ” năm học 2022 – 2023.

Trường Tiểu học ……… báo cáo đánh giá việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh ”năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền :

– Đầu năm học nhà trường đã chủ động tuyên truyền đến CBGV, HS nội dung Chỉ thị 05 và các văn bản các cấp. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, bám sát nội dung Chỉ thị 05 – CT/ TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các nội dung tuyên truyền để chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện hiệu quả việc truyên truyền.

– Tích cực tuyển truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua bài học hàng ngày, qua tiết sinh hoạt đầu tuần, qua triển khai cuộc vận động, qua sinh hoạt chi bộ trong toàn trường cho cán bộ giáo viên, học sinh….

– Tăng cường giáo dục làm cho toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh trong toàn trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương về tư tưởng, phong cách,đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lãnh đạo quản lý, cán bộ , giáo viên và học sinh.

– Tuyên truyền thường xuyên trong cả năm học, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền với nội dung thiết thực, cụ thể để tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên liên tục cuộc vận động, kịp thời cổ vũ, biểu dương những cá nhân làm tốt, phê bình những cá nhân thực hiện không tốt nội dung yêu cầu của cuộc vận động, thúc đẩy phong trào thi đua 2 tốt nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam. Do vậy, việc tuyên truyền cho các cuộc sinh hoạt chính trị gắn với việc học tập tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức ý nghĩa và có tính thời đại cao. Góp phần không nhỏ trong việc giáo dục ý thức học sinh và cán bộ giáo viên.

– Tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết trực tuyến do các cấp tổ chức.

2. Thực hiện cuộc vận động.

2.1. Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh.

– Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

– Thực hiện tốt cuộc vận động lớn có ý nghĩa hết sức to lớn không chỉ có các đồng chí là cán bộ, đảng viên mà cả các đồng chí là cán bộ giáo viên học sinh, nhân dân đều phải tích cực học tập, rèn luyện trong thời gian dài. đồng thời qua cuộc vận động làm chuyển biến nhận thức của cán bộ đảng viên. Lấy tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động trong thực tiễn cuộc sống và làm việc.

– Học tập, quán triệt thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy “ Kỉ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính ” và các quy định về trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp.

– Thực hiện tốt việc học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 theo Chỉ thị 05 – CT/ TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động trong thời gian trong cả năm học. – Lồng ghép cuộc vận động với các phong trào thi đua trong toàn trường từ đó tạo ra sự gắn kết các nội dung thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường.

2.2 Hình thức tổ chức:

a. Xây dựng kế hoạch :

– Tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học từ 15/8 đến hết năm học. Sơ kết ở cuối năm học. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề theo quy định của Đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch cho CBGV và học sinh thực hiện dạy và học các nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường trong năm học

– Tổ chức học tập các chuyên đề theo quy định của từng quý. Dạy và học tích hợp lồng ghép các môn học ở các bài có thể ở các khối lớp trong các môn học.

– 100% Cá nhân từng đảng viên xây dựng kế hoạch: Thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy “………………………” và các quy định về trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp,

– Xây dựng lực lượng cần thiết, kinh phí cho cả năm học.

b. Thực hiện kế hoạch :

– Phát động phong trào trong đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh. Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch của nhà trường và các cấp. Tham gia đầy đủ việc học tập trực tuyến Thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy “…………..” và các quy định về trách nhiệm Nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp,

– Tổ chức góp ý kiến đối với cán bộ đảng viên trong chi bộ nhà trường quan tâm tổ chức cho học sinh nhất là học sinh lớp 4,5. Tổ chức cho HS thăm quan học tập để nâng cao hiểu biết và ý thức.

3. Kinh phí thực hiện :

Kinh phí được thực hiện trong các nguồn sau:

– Chi cho học tập chuyên đề: Chi bộ chi từ nguồn trích đảng phí của chi bộ.

– Chi cho thăm quan học tập: từ nguồn khen thưởng của cha mẹ học sinh đóng góp; huy động từ các nhà tài trợ và từ sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

4. Xây dựng được chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh :

– Xây dựng tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện chủ đề năm 20……… “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

– Xây dựng và nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, tập trung sức giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân; chống lãnh đạm, vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, hành dân.

– Xây dựng tinh thần thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp, đoàn kết, hợp tác quốc tế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

– Xây dựng tinh thần cần, kiệm, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức.

– Xây dựng tinh thần liêm, chính, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần túy, lạm dụng quyền lực.

5. Kết quả đạt được:

5.1. Học sinh: Có ý thức trong học tập và rèn luyện nhất là việc rèn luyện về đạo đức của học sinh. Học sinh biết thêm về Bác Hồ và từ đó có ý thức “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh’’.Học tốt các nội dung giáo dục ngoại khoá, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục học tập theo đạo đức Hồ chí Minh, đối với các lớp được học đủ các nội dung giáo dục tích hợp trong chương trình. Kết nạp đội cho 100% đội viên là học sinh lớp 3. Tổ chức các buổi giao lưu, học tập trong năm học tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho HS.

5.2. Giáo viên:

– Thực hiện nghiêm túc chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Không vi phạm đạo đức lối sống, tác phong sư phạm. 100% cán bộ đảng viên, giáo viên đều đạt loại khá, tốt không có xếp loại đạt, yếu. 100% gia đình cán bộ đảng viên, giáo viên đạt gia đình văn hoá không có tệ nạn xã hội.

– 100% giáo viên thực hiện tốt việc giảng dạy giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, có nội dung giáo dục tích hợp cụ thể.

– 100% cán bộ đảng viên đều có ý thức tốt trong công tác và giảng dạy, nhất là thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân trong trường học và tại nơi cư trú. Cuối năm 2022: 100% cán bộ đảng viên của chi bộ thực hiện tốt Quy định 213 của đảng viên nơi cư trú ; 100% đạt đảng viên đủ tư cách mức 1. Chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022.

– 01 đồng chí đi học lớp Trung cấp chính trị, xây dựng kế hoạch và đăng kí thực hiện tốt chủ đề năm 2022.

5.3 Kết quả khác: Thành đoàn Tam Điệp đánh giá Liên đội xuất sẳc trong hoạt động của Liên đội năm 2022. Trường duy trì tốt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Đạt chuẩn phổ cập mức độ 3.

6. Tồn tại

Nhận thức của học sinh tiểu học nhỏ nên tiếp thu chậm, thời gian lâu và phải bằng hình thức cụ thể rõ ràng và chủ yếu thông qua các bài giảng của giáo viên trên lớp. Nhiều nội dung tích hợp nên khó nhớ. Nguồn kinh phí dự kiến cho cuộc vận động ít hoặc không có. Trong năm học nhiều giáo viên phải tham gia tập huấn chương trình GD phổ thông mới 2018 nên thời lượng dành cho công tác học tập còn hạn chế. Nhà trường chi làm 02 khu nên khó khăn trong các hoạt động tập thể. Thực hiện phòng chống dịch Covid 19 nên thời gian dán đoạn.

7. Phương hướng trong năm học tới :

Tiếp tục thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, Tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng đồng thời lồng ghép kết hợp với các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác của Bộ GD.

Tiếp tục tuyên truỳên nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ giáo viên và nhân viên về nội dung cuộc vận động. Thực hiện nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của đảng và nhà nước.

Thực hiện tốt việc cam kết theo chủ đề năm 2022: Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học nội dung lồng ghép, tích hợp về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh các lớp

Tăng cường thêm kinh phí, mở rộng diện khen thưởng cả học sinh và giáo viên. Tổng kết đánh giá toàn bộ cuộc vận đông đầy đủ đúng kế hoạch vào cuối năm học. Phát huy tiếp những ưu điểm, khắc phục tồn tại của thời gian qua.

Trên đây là toàn bộ báo cáo đánh giá về việc thực hiện cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường tiểu học ……… năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng

Nơi nhận:

– BGH trường.

– Lưu

2. Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Dưới đây là báo cáo Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy. Mời các bạn tham khảo.

BÁO CÁO
Kết quả  “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh

Để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, Chi bộ Ban Nội chính xác định tập trung thực hiện các nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đổi mới phong cách, tác phong công tác, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan nhằm làm chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cùng với đó Chi bộ đã đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Ngoài việc thông tin, tổ chức và tham dự các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức, Chi bộ còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ( khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; mời và cử báo cáo viên truyền đạt tại đơn vị. Thông qua các hình thức nêu trên tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập. Bên cạnh đó, Chi bộ ban Nội chính cũng đã chú trọng vào tổ chức các sinh hoạt chuyên đề. Kết quả trong 05 năm (20… – 20…) Chi bộ đã tổ chức được 10 cuộc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như “học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác”; “nêu cao tính tự học”, “tự soi, tự sửa”, “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “thực hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại, tố cáo”, “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”… Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, chi bộ đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm qua cũng đã được Chi bộ Ban đưa vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Chi bộ, của cơ quan và đã tạo được phong trào hành động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với phương châm “ bản lĩnh, tinh thông, sâu sát, kịp thời”. Trên cơ sở đó, cấp uỷ cùng lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, nổi cộm của cơ quan, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần tham mưu kịp thời, chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, về đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, Chi bộ đã triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết các nội dung “làm theo” Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đăng ký nội dung “làm theo” và cam kết tu dưỡng rèn luyện đối với từng đảng viên. Cuối năm Chi bộ tổ chức nhận xét đánh giá những nội dung đã đăng ký và xem đây là một trong những tiêu chí xếp loại hàng năm của đảng viên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhận thức điều đó, trong 05 năm qua, Chi bộ đã xây dựng được 01 tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 03 đảng viên được Đảng ủy Khối tôn vinh, biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm …. năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2022) và trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20…..-20…… Có 08 đảng viên được Chi bộ biểu dương, tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ thực tiễn ở chi bộ cho thấy việc nhân rộng điển hình, mô hình tốt, cách làm hay nói riêng đã đem lại hiệu quả thiết thực, tránh được “bệnh” hình thức, “bệnh thành tích”.

Có thể nói, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao./.

3. Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác năm 2022 của chi bộ Cơ yếu – Công nghệ thông tin

Dưới đây là mẫu tổng kết một số kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Cơ yếu – Công nghệ thông tin. Mời các bạn tham khảo

BÁO CÁO
Kết quả “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức
Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ yếu – Công nghệ thông tin (chi bộ) luôn nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của Chi bộ.

Từ nhận thức sâu sắc đó, mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ căn cứ vào nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để triển khai, thực hiện. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

1. Quá trình thực hiện

Sau khi tiếp nhận các văn bản của Đảng ủy các cấp, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo của cấp ủy các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi chi bộ lãnh đạo. Chi bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề toàn khóa và hằng năm theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, trong nội dung kế hoạch có lộ trình thời gian cụ thể hàng tháng, quý. Việc xây dựng kế hoạch hàng năm được đổi mới theo hướng có 03 chuyên đề chuyên sâu về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, 01 chuyên đề mở rộng về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Với mỗi chuyên đề, Chi bộ đều phân công đảng viên chuẩn bị báo cáo đề dẫn chu đáo, gửi cho tất cả đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận trước khi tổ chức sinh hoạt ít nhất 3 ngày. Nội dung các chuyên đề được nghiên cứu kỹ lưỡng, đúng trọng tâm, phù hợp với thực tế. Mỗi chuyên đề chi bộ xây dựng luôn có 02 phần gồm phần lý luận và phần liên hệ thực tế, trong đó phần liên hệ thực tế chính là việc ứng dụng nội dung chuyên đề vào trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, 100% đảng viên tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi, đồng chí chủ trì luôn gợi ý vấn đề, định hướng thảo luận đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; gợi mở, khuyến khích, động viên đảng viên trẻ tích cực phát biểu, tham luận, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nhiều vấn đề được thảo luận rất kỹ, được lật đi, lật lại để làm sáng tỏ nhằm tạo sự thống nhất cao trong Chi bộ. Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí chủ trì tóm lại những vấn đề trọng tâm, mang tính định hướng mà Chi bộ đã thống nhất để đảng viên triển khai thực hiện.

2. Một số kết quả đạt được

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề được đổi mới, thu hút được sự tập trung của đảng viên trong sinh hoạt. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cộng đồng trách nhiệm trong công việc, sự nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biế tích cực. Đảng viên trong chi bộ luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Nhiều chuyên đề mở rộng sau sinh hoạt đã được triển khai trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan khối Đảng, trong đó nổi rõ là các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng Hội nghị truyền hình trực tuyến (nghiên cứu thành công kết nối được các cuộc họp 3 cấp từ Trung ương – Tỉnh – Huyện, kết nối ngang giữa hai hệ thống Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh với hơn 22 điểm cầu), giải pháp xây dựng hệ thống mạng máy tính dùng chung, hệ thống thư mục dùng chung cho các Ban đảng,…

Có thể nói, thời gian qua chi bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả hằng năm, 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến, tập thể chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen “Tập thể điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018“. Trong năm 2019, tập thể chi bộ được Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen “tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019”; 01 đảng viên chi bộ được tặng giấy khen “cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi người chúng ta đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì sự hoàn thiện của bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.

4. Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHI BỘ:

Trường học là đơn vị sự nghiệp giáo dục, nơi tập trung những con người tri thức, có trình độ nhận thức tốt, là những người trực tiếp ươm mầm, đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Nên công tác quản lý nhân sự rất thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, là nguồn dự trữ khá dồi giàu cho công tác phát triển đảng viên chi bộ nhà trường. Tất cả Đảng viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, đạt và vượt chuẩn qui định.

Tổng số đảng viên: … đồng chí, chính thức … đc, dự bị … đồng chí .

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên chưa là đảng viên: … đồng chí.

1. Thuận lợi:

Chi bộ trường ……………… được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy ………..

Được sự lãnh đạo chuyên môn của Phòng giáo dục và đào tạo ……….., UBND ………, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám hiệu nhà trường trong thực hiện chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên của chi bộ, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đảng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập các nội dung của chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

2. Khó khăn:

– Do công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy là chính và công tác quản lý giáo dục chiếm nhiều thời gian, phần nào làm ảnh hưởng đến công tác học tập của đảng viên chi bộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

A.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ:

1. Công tác triển khai học tập:

Năm 2022 tổ chức cho Đảng viên tham gia học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Kết quả có …/… đảng viên tham gia học tập, đạt 100%.

Chi bộ đã xây dựng các kế hoạch, chương trình trong năm như sau:

+ Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

+ Kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022.

Mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022.

2. Công tác truyên truyền:

Chi bộ chỉ đạo nhà trường, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tuyên truyền nội dung tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Trong phiên họp chi bộ định kỳ hàng tháng có phân công đảng viên kể chuyện “Tấm gương đạo đức đức Hồ Chí Minh” và rút ra ý nghĩa câu chuyện và bài học kinh nghiệm. Kết quả có 12 câu chuyên được kể.

Tuyên truyền cho cán bộ công chức thực hiện “ Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được 1 cuộc với … người tham dự.

Thông qua sinh hoạt đầu tuần, tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ và giáo dục học sinh làm theo 5 điều Bác Hồ. Có 6 cuộc kể chuyện với ……….. học sinh tham dự.

3. Kết quả chuyển biến về nhận thức:

* Đối với cấp ủy:

Nâng cao ý thức trách nhiệm từng đồng chí trong cấp ủy về việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẩu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

* Với đảng viên, viên chức:

Cán bộ công chức trong toàn đơn vị nhận thức một cách sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành tốt nội dung Nghị quyết của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn của đơn vị trường học trong năm 20…

4. Công tác kiểm tra giám sát của chi bộ:

Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm, qua cuộc họp định kỳ hàng tháng đảng viên được phân công kể các câu chuyện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời rút ra ý nghĩa câu chuyện và bài học kinh nghiệm, Định kỳ 6 tháng chi bộ tổ chức đánh giá kết quả của đảng viên trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đánh giá chi bộ tổ chức góp ý rút kinh nghiệm cho đảng viên những mặt mạnh , mặt chưa mạnh để đảng viên xây dựng phương hướng thực hiện cho năm 20…

5. Công tác thi đua khen thưởng, biểu dương người có thành tích trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 20…:

Kết quả năm 20… chi bộ biểu dương cá nhân … lượt. Tập thể: … lượt. Đảng viên 16 lượt; quần chúng … lượt.

III. Đánh giá chung:

Mặt làm được:

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy ………… trong hướng dẫn thực hiện chỉ thị 05-CT/TW. Sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, viên chức chi bộ. Thực hiện tốt các chuẩn mực, chấp hành triệt để nội quy, quy chế của cơ quan, chi bộ và các tổ chức đoàn thể góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch nghị quyết của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể hàng năm. Đối với CBCC, đảng viên tất cả đều rèn luyện tốt để có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, công tâm, trung thực trong công việc; Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không hiếu danh, gìn giữ đời tư trong sáng, giản dị, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Mặt hạn chế:

Bản đăng ký nội dung học tập của đảng viên và giáo còn chung chung, thiếu tính cụ thể.

Nguyên nhân hạn chế:

Đảng viên chưa nắm rõ cách viết bản đăng ký làm theo và đánh giá kế hoạch học tập.

IV. Phương hướng năm 20… về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa bộ chính trị (khóa XII) tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về …………….”. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, chính quyền và đoàn thể.

Đẩy mạnh công tác phê và tự phê theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đến tất cả cán bộ giáo viên , nhân viên nhà trường.

Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Phê bình, uốn nắn kịp thời các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm, chưa mạnh dạn đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2022 của chi bộ trường ……………….

Trên đây là các mẫu Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ 2022 mới nhất.

Qua học tập và nghiên cứu, Đảng viên làm bài thu hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, bài thu hoạch chuyên đề năm 2022, bài thu hoạch chỉ thị 05 năm 2022, bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết quan tại Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!