Biểu Mẫu

Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến giáo viên trong trường

Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến giáo viên trong trường là mẫu biểu được lập ra nhằm tổng hợp kết quả đánh giá Hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mẫu ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD.

1. Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến giáo viên trong trường

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

1) Tỉnh/Thành phố…………………………………………………………………………………………

2) Huyện/Quận/Thị xã:…………………………………………………………………………………..

3) Xã/phường……………………………………………………………………………………………….

4) Trường:……………………………………………………………………………………………………

5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá:

………………………………………………………… …………………………………………………………

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………/………/20……

Nội dung

Mức đồng ý

(ghi số lượng ý kiến vào mỗi ô tương ứng)

Mức đồng ý

Mức đồng ý

Mức đồng ý

Chưa đt

Đt

Khá

Tốt

1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo
2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường
3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương
5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh của chương trình giáo dục phổ thông.
6. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên
7. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương.
8. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch.
9. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học của nhà trường hiệu quả, phục vụ nâng cao chất lượng dạy học
10. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng liên tục.
11. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chủ động thực hiện nghiệm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử nhà trường theo quy định
12. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn.
13. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực
14. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động dạy học của nhà trường
15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường
17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và học sinh
18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường

19. Các ý kiến khác (ghi rõ):

19.1. Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường: …………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

19.2. Những điều cần thay đổi:…………….. …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………


Thủ trưởng đơn v
(Ký tên, đóng du)

………ngày….tháng….năm……
Người tổng hợp
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến giáo viên trong trường mầm non

BIỂU MẪU 03.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRƯỜNG

1) Tỉnh/Thành phố …………………………………………………………………

2) Huyện/Quận/Thị xã: ……………………………………………………………

3) Xã/phường ………………………………………………………………………

4) Trường: ………………………………………………………………………….

5) Họ và tên hiệu trưởng/phó hiệu trưởng được đánh giá:

….…………………………………………………………………..……………….

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………./………/20……..

Nội dung

Mức đồng ý

(ghi số lượng ý kiến vào mi ô tương ứng)

Mức đồng ý

Mức đồng ý

Mức đồng ý

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

1. Hiệu trưởng thực hiện gương mẫu các quy định về đạo đức nhà giáo

2. Hiệu trưởng có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường

3. Hiệu trưởng am hiểu chuyên môn và thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

4. Kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và địa phương

5. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em.

6. Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giáo dục trẻ em hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ em.

7. Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với tất cả giáo viên, nhân viên

8. Các tổ/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán hoạt động hiệu quả và kết nối với mạng lưới giáo viên cốt cán của địa phương.

9. Hiệu trưởng quản lý và sử dụng tài chính phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công khai, minh bạch.

10. Hiệu trưởng chỉ đạo khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường

11. Nhà trường thực hiện tự đánh giá và cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em liên tục

12. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ trong nhà trường chủ động thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định

13. Hiệu trưởng khuyến khích phản ánh góp ý phát triển nhà trường và giải quyết những tâm tư vướng mắc, những đóng góp cho nhà trường ngày một tốt hơn.

14. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em trong nhà trường chủ động, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực

15. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng trong cung cấp và tiếp nhận và xử lý các thông tin về hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

16. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng trong huy động các nguồn lực phát triển nhà trường

17. Hiệu trưởng có sử dụng tiếng ngoại ngữ trong giao tiếp, trong công việc và tạo lập môi trường phát triển ngoại ngữ cho giáo viên, nhân viên và trẻ

18. Hiệu trưởng chỉ đạo ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong các điều hành các hoạt động của nhà trường

19. Các ý kiến khác (ghi rõ):

19.1. Những điểm tốt trong hoạt động quản lý nhà trường: ……………………….…

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

19.2. Những điều cần thay đổi: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

…………, ngày….tháng…. năm…..
Người tổng hợp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!