Giáo Dục

Bản đăng ký tu dưỡng theo Hồ Chí Minh 2022

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu”, mỗi giáo viên, nhân viên, đảng viên thực hiện Đăng ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Bài thu hoạch chuyên đề 2022 – Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

1. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu là gì?

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu lập ra phải dựa trên Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay..

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm là bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Mẫu giấy này với nội dung cam kết và khắc phục những khuyết điểm, đồng thời đề ra những phương hướng sửa đổi, rèn luyện, tu dưỡng trong năm tiếp theo.

2. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện giáo viên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

(Dành cho giáo viên)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

– Chính quyền:……………………………………………………………………………………………

– Đoàn thể:…………………………………………………………………………………………………

Hiện là giáo viên bộ môn:……………………………………………………………………………..

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, tôi đăng ký và cam kết nghiêm túc thực hiện: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ……. .

– Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong công chức, viên chức trong nhà trường và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Nhà nước và của Nhân dân

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

– Đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ………

– Ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Việc thực hiện quy định của Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc)

– Thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ đến liên hệ công tác; tham gia xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp

– Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

(liên hệ thực tế công tác được phân công)

– Bản thân, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do chính quyền nơi cư trú phát động; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

– Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công phụ trách. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, đảng viên đương chức); hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong thực thi công vụ. Công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị (liên hệ thực tế công tác được phân công).

– Học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn

– Đổi mới phương pháp công tác và sửa đổi lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao (liên hệ thực tế công tác được phân công)

Đăng ký thực hiện về công tác vận động quần chúng:

(liên hệ thực tế công tác được phân công – vận động học sinh không bỏ học, vượt khó, giúp đỡ bạn học, thiết lập nhóm học tập, đôi bạn học tập – vận động phụ huynh hợp tác trong giáo dục học sinh, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia việc giúp đỡ học sinh khó khăn, tư vấn tâm lý học sinh )

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật (chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, pháp luật Nhà nước,…)

– Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm

5. Những hạn chế khuyết điểm thời gian qua trong kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên cuối năm 2021 và giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế này: (liên hệ thực tế công tác được phân công và nêu những hạn chế, những điều chưa làm được trong năm 2021)

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI CAM KẾT

3. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện Đảng viên 2022

QUẬN ỦY…………………………….

CHI BỘ THPT …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

(Dành cho cán bộ, đảng viên)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: Dự bị ………………………………Chính thức………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………….

– Đảng:…………………………………………………………………………………………………….

– Chính quyền:………………………………………………………………………………………….

– Đoàn thể:……………………………………………………………………………………………….

Hiện là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ:

Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tôi đăng ký và cam kết nghiêm túc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống …….

– Tự giác, gương mẫu, đi đầu trong việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới; tự trang bị cho mình những kiến thức, thông tin hữu ích để nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng

– Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong:

– Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn về việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW

– Liên hệ, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đề ra biện pháp rèn luyện, tu dưỡng trong công việc và sinh hoạt hàng ngày; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ………

– Ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc)

– Thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân, cán bộ, đảng viên đến liên hệ công tác; tham gia xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp

– Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Bản thân, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do tổ chức đảng, chính quyền nơi cư trú phát động; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; thực hiện tốt quy định 76-QĐ/TW ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm

– Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được phân công phụ trách. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, đảng viên đương chức); hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong thực thi công vụ. Công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị

– Học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn

– Đổi mới phương pháp công tác và sửa đổi lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao

Đăng ký thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU về công tác vận động quần chúng:

(liên hệ thực tế công tác được phân công: công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phát triển Đảng – vận động học sinh không bỏ học, vượt khó, giúp đỡ bạn học, thiết lập nhóm học tập, đôi bạn học tập – vận động phụ huynh hợp tác trong giáo dục học sinh, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia việc giúp đỡ học sinh khó khăn, tư vấn tâm lý học sinh , vận động giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn, thực hiện và tham gia tương trợ, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, vận động và tham gia công tác cứu trợ thiên tai…)

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật (thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước,…)

– Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm

5. Giải pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 20… (nếu có).

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT

4. Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022

Sau đây, THPT Đông Thụy Anh xin cung cấp cho bạn đọc cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 với chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu”. Một mẫu bản cam kết cần phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Về tư tưởng chính trị:

 • Luôn trung thành và kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
 • Thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy định… của các cấp ủy, cơ sở Đảng…

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
 • Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có lối sống giản dị, hòa đồng;
 • Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống…

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

 • Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc;
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;
 • Đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu suất, nói đi đôi với làm để công việc được giao hoàn thành tốt…

– Về tổ chức kỷ luật:

 • Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú;
 • Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc;
 • Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, tự giác và gương mẫu thực hiện quy định…

– Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2022: Luôn lắng nghe, cầu thị trong việc sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!