Giáo Dục

Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Một Đảng viên phải cố gắng không ngừng học tập và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu của mình, nhất là trong giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay. Dưới đây là nội dung trình bày về Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay, mời các bạn tham khảo chi tiết trong bài.

1. Mẫu bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay (Mẫu số 1)

Phần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Vị trí, vai trò của người Đảng viên

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.

Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

2. Nhiệm vụ của người Đảng viên

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

1.Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng

Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.

Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng.

Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Lênin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể chiến thắng được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản còn phải có kiến thức, có trình độ văn hoá cao, có trí thông minh và năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, học tập một cách kiên trì và nghiêm túc; không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình; kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu…

Đổi mới ở nước ta hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hoá đang tạo ra thời cơ và thách thức với tất cả quốc gia, dân tộc. Rõ ràng, trong tình hình đó, đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức văn hoá, khoa học – kỹ thuật, quản lý kinh tế – xã hội, pháp luật… để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần quốc tế trong sáng, luôn xứng đáng với người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân… Những lời dạy đó của Người đến nay vẫn giữ nguyên vẹn giá trị và có ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới.

Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện cơ hội, cá nhân chủ nghĩa, những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.

Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã hội.

Bốn là, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

Đoàn kết trong đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể tồn tại nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường và lợi ích khác nhau. Đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của Đảng ta mà tất cả các tổ chức đảng và đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng.

Sức mạnh của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên ở bất cứ cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc lan truyền những ý kiến, quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.

Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng.

Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày của dân, tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến dân, giúp đỡ dân khi gặp khó khăn, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, ức hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.

Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị – thực tiễn, phương pháp và phong cách làm việc của mỗi đảng viên

Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của Đảng.

Bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới. Đó là, kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong hoàn cảnh mới.

2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản

Khái niệm “Đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang danh hiệu Đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức Đảng cụ thể và của toàn Đảng nói chung). Người Đảng viên chỉ xứng đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ sự phấn đấu của bản thân và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.

Về mặt cá nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.

Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.

Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.

Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.

Về tư cách thành viên của tổ chức Đảng:

+ Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường thường ôn lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên…”, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với danh hiệu người cộng sản.

+ Trong phương hướng, nhiệm vụ về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tập trung củng cố, nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

2. Mẫu bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay (Mẫu số 2)

Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay
Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

2.1. Vị trí, vai trò của người đảng viên

Đảng viên với trị trí là những người tiên phong của các giai cấp công nhân, nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Đảng viên giữ một vị trí hết sức quan trọng và vai trò to lớn đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc ta.

 • Trước hết, Đảng viên là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
 • Đội ngũ đảng viên là có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng sao cho hợp lý và phù hợp tình hình thực tiễn.của đất nước trong từng giai đoạn khác nhau.
 • Đảng viên gắn kết quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước.Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước được nhân dân tiếp nhận nhanh chóng, hiệu quả.
 • Đảng viên vừa là người lãnh đạo của quần chúng nhân dân nhưng đồng thời là người phục vụ quần chúng nhân dân. Đảng viên là người dẫn đầu nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện những công việc vì mục đích chung phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh. Bên cạnh đó, Đảng viên còn thực hiện mọi công việc vì nhân dân. Đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra, nhân dân giám sát, chịu trách nhiệm trước quần chúng nhân dân.
 • Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, tham gia vào việc xây dựng nghị quyết Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,…..

2.2. Nhiệm vụ của người đảng viên

Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên có những nhiệm vụ cụ thể sau:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

 • Đã là Đảng viên, cần có mục tiêu lý tưởng rõ ràng và kiên định, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.
 • Hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Bao gồm những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ khác do tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức khác phân công.
 • Hoàn thành nhiệm vụ được giao về cả chất lượng nhiệm vụ, số lượng được giao, tính hiệu quả và thời gian hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

 • Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức của bản thân, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh trong quá trình làm việc hay sinh hoạt tại các khu vực
 • Việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác tránh ảnh hưởng đến Đảng và Nhà nước. Đồng thời còn góp phần hạn chế những tệ nạn, những tiêu cực trong bộ máy hoạt động của nhà nước, đảm bảo luôn vận hành trơn tru, có hiệu quả

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 • Dân là nguồn gốc, là cốt lõi của mỗi quốc gia. Dân vừa làm chủ, vừa là chủ nên Đảng viên cần quan tâm đặc biệt đến nhân dân.
 • Không chỉ vậy, Đảng viên còn là cầu nối, gắn kết quần chúng nhân dân, công nhân với Đảng, Nhà nước.Đảng viên giúp việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với dân nhanh chóng, hiệu quả hơn.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

 • Hệ thống đường lối chính sách và tổ chức của Đảng có ý nghĩa quan trọng đối với quần chúng nhân dân do đó sự đóng góp xây dựng vào hệ thống ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng.
 • Bản thân người Đảng viên cần thường xuyên kiểm điểm bản thân, nhìn nhận đúng đắn trung thực mọi vấn đề mà mình đã thực hiện, đóng góp vào Đảng cộng sản.

2.3. Nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, đất nước đã hòa bình và đang bước trên đà hội nhập và phát triển. Để có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu thì cần có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; dựa trên sự lớn mạnh và phát triển của Đảng viên về nhận thức, tư tưởng. Đảng viên giữ một vị thế hết sức quan trọng, do đó, sự phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước.

Là một Đảng viên, trước hết Đảng viên cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

– Là một công dân yêu nước, từ khi còn ngồi ghế nhà trường, việc học tập, rèn luyện và được vinh dự khi đứng vào hàng ngũ Đảng viên có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với cá nhân nói riêng, gia đình của bản thân nói chung. Không phải bất kỳ ai cũng có vinh dự được đứng trong đội ngũ của Đảng, được sống và cống hiến hết mình cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Việc vào Đảng là việc cùng chung ý chí, nguyện vọng và tư tưởng hết mình vì nước vì non. Đảng viên được đứng trong một tổ chức của những người yêu nước, muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 • Vào Đảng, Đảng viên sống và làm và làm việc theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh bản thân nếu Nhà nước cần. Đảng viên sống và phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

– Quá trình phấn đấu vào Đảng của bản thân hoàn toàn xuất phát từ động cơ trong sáng, không vụ lợi, ham hư vinh hay lợi dụng việc vào Đảng nhằm mục đích xấu.

– Với thế hệ trẻ, được sống trong thời bình hiện nay, không còn chiến tranh hay súng đạn chiến trường, việc được đứng trong đội ngũ Đảng có ý nghĩa cống hiến hết mình cho sự nghiệp vì dân vì nước, không ngại gian khổ.

 • Bản thân được tham gia và đóng góp, cống hiến sức lực, ý chí nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc.

– Khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân càng cần gìn giữ hình ảnh, giữ vững lập trường của mình.

 • Luôn luôn giữ vững phẩm chất của một đảng viên “cần cù tiết kiệm, liêm chính, chí công vô tư”
 • Trước những khó khan, thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền, bản thân luôn không hề sợ hãi hay lùi bước, vững vàng với quan điểm tư tưởng và lập trường của mình.

– Trải qua quá trình tôi luyện, bản thân luôn cố gắng không ngừng. Được vào Đảng không có nghĩa là là tất cả mà bỏ bê hay thôi phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.

Bản thân tôi luôn nhận thức rằng, đã vào Đảng và được đứng trong đội ngũ Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao, có một ý chí và nghị lực sắt đá. Bước đi theo con đường của Đảng, của chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bước đi sáng suốt và đầy tự hào. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm hết sức, hoàn thành công việc được giao. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn..

Việc xác định động cơ vào Đảng của bản thân hết sức rõ ràng, minh bạch. Trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn, một lập trường kiên định thì rất sẽ khó để vượt qua được những thử thách, khó khăn và dễ dao động trước những cám dỗ.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến. Bản thân luôn hết sức cố gắng trong học tập và công tác, phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc có ích cho Đảng, Nhà nước .

Xác định rõ quan điểm về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị

– Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tôi luôn vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách.

– Không chỉ vậy, trong giai đoạn mở cửa phát triển kinh tế, hòa nhập nhưng không hòa tan hiện nay của đất nước với các quốc gia khác trên thế giới, bản thân tôi xác định rõ ràng mục tiêu kiên định sống và cống hiến cho non sông đất nước.

 • Luôn luôn làm việc và phấn đấu thực cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 • Giữ vững phẩm chất, nâng cao năng lực trách nhiệm và vai trò tiên phong, gương mẫu của bản thân.

Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn. Luôn giữ vững theo lập trường “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

 • Khi bước chân vào Đảng, bản thân đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

– Học tập và tu dưỡng không ngừng để hoàn thiện bản thân như Bác Hồ đã từng nói “”Học, học nữa, học mãi”; bản thân tôi luôn xác định “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

 • Ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách. Vì vậy, muốn giữ được tư cách, người Đảng viên cần giữ vững quan điểm và lập trường chính trị của mình

Không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Là một Đảng viên, để có thể xử lý mọi tình huống được giao nhanh chóng và hiệu quả, bản thân không ngừng học tập, luôn nghiên cứu, nâng cao trình độ và nâng cao năng lực để xử lý tốt mọi tình huống.

– Luôn xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu để trở thành cán bộ gương mẫu,là người sản xuất giỏi, công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội

– Đảng viên cần giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng coi dân là gốc, dân là chủ. Bản thân luôn gắn bó, gần gũi với nhân dân.

 • Người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
 • Gần gũi,gắn bó, giúp đỡ với quần chúng ở nơi làm việc, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác; với bà con làng xóm, khối phố có sự tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ, gần gũi với quần chúng, không ra vẻ hay có thái độ hách dịch, cửa quyền.

– Tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội xuất phát từ tâm huyết, nhiệt tình

– Mở rộng các mối quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

– Bản thân luôn thật thà, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, dám nói. Biết thì bảo biết, không giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm của bản thân.

– Có sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở

– Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người Đảng viên cần rèn luyện không ngừng.

 • Trước hết, bản thân luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất.
 • Đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ có ích cho Đảng nói chung và chi bộ nói riêng, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

– Trong quá trình làm việc và nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.

– Mạnh dạn đưa ra ý kiến và tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trên đây là nội dung bài thu hoạch phấn đấu rèn luyện đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay cụ thể và chi tiết nhất. Qua bài thu hoạch, các đảng viên sẽ liên hệ với bản thân để đưa ra những thiếu sót, ưu nhược điểm cần khắc phục trong thời gian tới và phấn đấu rèn luyện để trở thành một đảng viên gương mẫu, có ích cho xã hội. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!