Giáo Dục

Bài dự thi cuộc thi Bác Hồ với Nam Định Nam Định với Bác Hồ 2023

Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” được tổ chức nhằm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như là hoạt động thiết thực để hướng tới kỉ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023). Sau đây là một số tài liệu về Bác Hồ và Nam Định sẽ giúp các bạn làm bài dự thi cuộc thi Bác Hồ với Nam Định Nam Định với Bác Hồ 2023.

Cuộc thi Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ

1. Thể lệ Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

– Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023).

– Thông qua Cuộc thi, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ. Nâng cao niềm tự hào, làm chuyển biến sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

– Cuộc thi được triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, công bằng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

– Tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Điều 2. Đối tượng dự thi

Tất cả công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Điều 3. Nội dung

– Nhận thức về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình cảm của Bác Hồ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác Hồ; những thành tựu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định trong thực hiện lời căn dặn của Bác, việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Khuyến khích bài dự thi có tính phát hiện, sáng tạo, sử dụng hình ảnh minh họa…; có tính tuyên truyền, giáo dục cao.

Điều 4. Hình thức

– Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết (của 01 tác giả hoặc nhóm tác giả) theo chủ đề Cuộc thi.

– Bài dự thi viết dưới dạng văn xuôi (không sử dụng các loại hình có tính chất hư cấu), có thể viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, nội dung chính của bài dự thi không quá 25 trang; hệ thống tư liệu, hình ảnh minh hoạ, phụ lục… không giới hạn số trang. Khuyến khích các hình thức thể hiện bài dự thi sáng tạo, hấp dẫn.

Bài dự thi phải viết đủ ý theo đề cương gợi ý, có thể sử dụng hình ảnh, tư liệu minh họa để bài viết phong phú, trình bày sạch, đẹp, thiết kế phù hợp, có bìa, được đóng thành tập, đánh số trang theo thứ tự. Ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; họ và tên, đơn vị học tập, công tác, nơi cư trú của tác giả (nhóm tác giả) dự thi.

Điều 5. Tính pháp lý của bài dự thi

– Bài dự thi phải đúng chủ đề, đảm bảo về nội dung, hình thức theo quy định; chưa gửi tham gia hoặc đạt giải bất kỳ cuộc thi nào ở Trung ương cũng như ở cấp tỉnh, không có tranh chấp bản quyền. Trong trường hợp phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả, sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng đối với bài dự thi đó.

– Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức; gửi tham gia không đúng thời gian quy định.

– Tác giả (nhóm tác giả) dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với bài dự thi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm giải quyết khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của bài dự thi.

Điều 6. Số lượng tham gia

– Mỗi tác giả (nhóm tác giả) được tham gia 01 bài dự thi.

– Các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tiếp nhận, gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân… đang sinh sống, làm việc, công tác tại địa phương, đơn vị, ngành mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.

Điều 7. Thời gian nhận bài dự thi

Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi cấp tỉnh là ngày 25/3/2023 (theo dấu bưu điện).

Điều 8. Địa chỉ nhận bài dự thi

– Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân… trong tỉnh Nam Định: Các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh là đầu mối tiếp nhận, gửi toàn bộ bài dự thi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân… đang sinh sống, làm việc, công tác tại địa phương, đơn vị, ngành mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

– Đối với bài dự thi của cán bộ, đảng viên và nhân dân… ở ngoài tỉnh Nam Định gửi trực tiếp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để tham gia Cuộc thi.

* Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, số 55 Vỵ Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” (Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, điện thoại: 0228.3866.694).

Điều 9. Sử dụng bài dự thi

Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các bài tham gia Cuộc thi (kể cả đoạt giải và không đoạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, in sách… tuyên truyền trong và ngoài tỉnh khi thấy phù hợp mà không phải trả bất cứ một khoản kinh phí nào cho tác giả (nhóm tác giả).

CHƯƠNG II. CƠ CẤU, QUY TRÌNH, CÔNG BỐ VÀ TRAO GIẢI

Điều 10. Cơ cấu giải thưởng

– Ban Tổ chức trao giải cho tác giả (nhóm tác giả) đoạt giải Cuộc thi, cụ thể:

+ 01 Giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

+ 01 Giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);

+ 03 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

+ 05 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

+ 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

– Tùy thuộc vào chất lượng của bài dự thi, việc lựa chọn bài dự thi để trao giải thưởng không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu.

– Căn cứ chất lượng tham gia Cuộc thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho tác giả (nhóm tác giả) đoạt giải Cuộc thi, các đơn vị triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, có số lượng bài dự thi cao, có bài dự thi đoạt giải cao tại Cuộc thi.

Điều 11. Quy trình xét chọn giải thưởng Cuộc thi

– Thành lập Ban giám khảo Cuộc thi gồm những người có chuyên môn phù hợp với Cuộc thi.

– Xây dựng và ban hành quy chế chấm, chọn giải thưởng. Ban Giám khảo tổ chức chấm, chọn những bài dự thi xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Cuộc thi để quyết định trao giải thưởng theo cơ cấu.

Điều 12. Tổng kết, công bố và trao giải

Tổng kết; công bố và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh dự kiến vào dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023).

2. Gợi ý bài viết Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”

1. Nhận thức của bản thân về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

2. Viết về chủ đề của Cuộc thi “Bác Hồ với Nam Định – Nam Định với Bác Hồ”

2.1. Tình cảm của Bác Hồ đối với Nam Định

Tác giả có thể lựa chọn 01 hoặc nhiều nội dung để viết:

– Những lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân Nam Định.

– Những bài nói của Bác Hồ với cán bộ, Nhân dân khi Người về thăm Nam Định.

– Những bài viết của Bác Hồ dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nam Định.

– Các nội dung khác.

2.2. Tình cảm của Đảng bộ và Nhân dân Nam Định đối với Bác Hồ

– Những chỉ đạo của tỉnh Nam Định thể hiện quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Những thành tựu về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội mà Đảng bộ và Nhân dân Nam Định đạt được trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ.

– Tình cảm sâu sắc thông qua những câu chuyện kể của người dân Nam Định vinh dự được gặp Bác Hồ.

– Các nội dung khác.

3. Liên hệ bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đảng bộ và Nhân dân Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm

Lần đầu tiên Nam Định vinh dự được Bác Hồ về thăm, đó là ngày 10/1/1946. Tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, Bác đã gặp và nói chuyện thân mật với đại biểu các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và cán bộ các ngành, các giới trong tỉnh. Bảy giờ sáng ngày hôm sau, hơn một vạn cán bộ, bộ đội và nhân dân đã họp mặt trước trụ sở UBND tỉnh để chào mừng Người. Tại đây, Bác đã ân cần nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, thương yêu nhau, chăm lo mọi mặt công tác, ủng hộ Quốc hội và Chính phủ. Sau đó Bác gặp mặt các cháu đại biểu thiếu nhi thành phố Nam Định và thân mật chia kẹo cho các cháu. Trước khi rời thành phố Nam Định, Bác còn đến thăm và tặng quà các cháu mồ côi được nuôi ở nhà tế bần và nhà Dục Anh (đường Hàn Thuyên ngày nay).

Sau ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân Nam Định luôn mong được lần nữa đón Bác về thăm. Và ngày 24/4/1957, điều mong ước đó đã trở thành sự thật: Người về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Nhà máy Dệt Nam Định. Bác đã đi thăm gần hết các phân xưởng Tơ, Sợi, Dệt, Nhuộm, Chăn… của nhà máy, vào cả nhà kho và những buồng máy oi bức nhất. Sau khi đi thăm gần hết các phân xưởng, Bác đi bộ cả một quãng đường dài nắng gắt để tới thăm bệnh xá và khu tập thể của Nhà máy.

Hơn một năm sau, ngày 13/8/1958, Bác về thăm Nam Định lần thứ ba. Người đã đến dự Đại hội sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang họp tại xã Yên Tiến (Ý Yên) – nơi có kết quả thu hoạch vụ chiêm cao hơn cùng kỳ năm trước gần 59 tấn thóc, đồng thời đang có phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật làm mùa. Bác đã nói chuyện với gần 1.000 cán bộ tỉnh, huyện, xã và các chiến sĩ nông nghiệp về sự quan trọng của vụ mùa năm đó và nhắc nhở mọi người ra sức quyết tâm thi đua thực hiện sản xuất thắng lợi. Đặc biệt, Bác nhắc phải chú ý hết sức trong việc giữ nước phòng hạn, giữ đê phòng lụt. Trước khi ra về, Người đã vào thăm một số gia đình trong xã Yên Tiến và ra tận cánh đồng xóm Đông Hưng.

Ngày 15/3/1959, lần thứ tư Nam Định lại được đón Bác về thăm. Người đã tới Nhà máy Dệt Nam Định. Cùng ngày, tại Quảng trường Hòa Bình của thành phố, Người đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Bác cho rằng Nam Định đã cố gắng chống hạn nhưng diện tích bị hạn vẫn còn rộng ảnh hưởng tới thu hoạch. Người yêu cầu phải tập trung lực lượng tìm mọi cách chống hạn, phòng hạn, mặt khác phải có kế hoạch phòng úng. Bác nhấn mạnh: “Muốn làm tròn nhiệm vụ ấy phải chống tư tưởng bảo thủ, tư tưởng mệt mỏi, tư tưởng ỷ lại, tức là phải quyết tâm và quyết tâm nữa, quyết tâm mãi làm cho đến thắng lợi”.

Bốn lần được Bác về thăm, song có lẽ lần ghi dấu ấn đậm nét nhất trong lòng cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định vẫn là lần thứ 5 – cũng là lần cuối cùng Thành Nam được đón bước chân Bác. Trong lần thăm cuối cùng này, Bác về dự và huấn thị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V, tại Hội trường Nhà máy Dệt Nam Định (nay là Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định). Tại Hội nghị, Người căn dặn: “Bác mong rằng sau Đại hội này, toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu điểm, đoàn kết một lòng, thực hiện đầy đủ những nghị quyết đại hội, biến nghị quyết đó thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đồng bào cả tỉnh, để xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc, thiết thực góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà”. Cũng trong dịp này, Người đến thăm bếp nấu, nhà ăn tập thể, một số phân xưởng nhà máy Dệt, khu nhà ở của công nhân, thăm Bệnh viện và phòng triển lãm của tỉnh. Tại đây, khi xem triển lãm một số hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, Bác đã ghi lên trang đầu cuốn sổ vàng của tỉnh: “Tiếp tục truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi.” Dòng chữ này hiện nay được khắc trên bức phù điêu lớn, đặt trang trọng tại sảnh chính của Bảo tàng tỉnh Nam Định như lời hứa của các tầng lớp cán bộ và nhân dân luôn ghi nhớ lời dạy của Bác.

Sau lần về thăm này cho đến khi mất, Bác đã không có điều kiện để trở lại thăm Nam Định nhưng mỗi lần nghe tin Nam Định lập thành tích, Người đã có thư, điện động viên Đảng bộ và nhân dân Nam Định. Những lời dạy thiêng liêng của Bác đã khắc sâu vào trái tim, khối óc của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định chúng ta; mãi mãi là nguồn động viên, cổ vũ to lớn là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, thi đua phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của THPT Đông Thụy Anh.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!