Giáo Dục

Anh/chị nhận thức thế nào về Đảng Cộng sản Việt Nam 2022?

Anh/chị nhận thức thế nào về Đảng Cộng sản Việt Nam? Đây là một câu hỏi quan trọng cần làm của Đảng viên mỗi khi học xong lớp nhận thức về Đảng. THPT Đông Thụy Anh xin chia sẻ mẫu Bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Mẫu bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Họ và tên
Học viên Lớp ………………………….

Hôm nay, trong không khí long trọng của buổi toạ đàm khoa học: “Tuổi trẻ Hà Nội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thay mặt các bạn đoàn viên thanh niên tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất các bạn đoàn viên thanh niên lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc buổi toạ đàm thành công tốt đẹp.
Được sự cho phép của Ban tổ chức, sau đây tôi xin được trình bày tham luận với nội dung: Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu sự thay đổi lớn về mặt đường lối, tư tưởng chính trị, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời cuộc; Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Kế thừa những truyền thống hào hùng đó của dân tộc, của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức để đất nước giữ vững, ổn định chính trị và từng bước phát triển về mọi mặt, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Hơn 90 năm Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với một chặng đường lịch sử vẻ vang và nền tảng tư tưởng vững chắc ấy. Tuổi trẻ hôm nay luôn tự hào khi được sinh ra và trưởng thành, được hưởng những thành quả lớn lao của lịch sử để hôm nay được học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để kế tục sự nghiệp mà thế hệ cha anh. Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú hôm nay vẫn từng ngày trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức; thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến; xây dựng phong trào tình nguyện; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và trưởng thành hơn. Mỗi thanh niên hôm nay luôn có ý thức không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện và hình thành cho mình bản lĩnh sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc; không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động và sáng tạo, không ngừng rèn luyện nhân cách và lối sống, xung kích tình nguyện vì Tổ quốc, vì cộng đồng để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang “là người chủ tương lai của đất nước” mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã tin tưởng giao cho.
Tư tưởng của Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, không chỉ giải quyết vấn đề thuộc về tư duy lý luận mà cao hơn, đó là tư duy hành động, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam đòi hỏi. Tư tưởng của Người được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc; đã nỗ lực xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, với một Đảng phụng sự và liêm chính, Chính phủ liêm khiết và sáng tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng sự phát triển bùng nổ của cách mạng Internet, các mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động đang có nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường tính chủ động phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và hiểu sâu sắc trách nhiệm của người đoàn viên đối với nhiệm vụ chính trị này tôi thiết nghĩ để làm tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thì cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được qua từng giai đoạn lịch sử. Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, từ đó nâng cao khả năng lý luận góp phần thực hiện việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực phản động. Đề cao nhận thức và vai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong việc định hướng và tổ chức các nội dung hoạt động tại đơn vị.
Thứ hai, nâng cao nhận thức trong việc sử dụng mạng xã hội, truyền thông. Kịp thời tuyên truyền các thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, trên không gian mạng. Phát động các phong trào thi đua tích cực trên các trang mạng xã hội. Tăng cường nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao sức đề kháng trong nhận diện và xử lý các vấn đề tiêu cực trên các trang mạng xã hội và trong dư luận quần chúng.
Thứ ba, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời định kỳ hàng quý, có đánh giá đảng viên dự bị, đảng viên trẻ về ý thức, trách nhiệm và nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay.
Thứ tư, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, xây dựng chuyên đề thực tiễn công tác đối với nâng cao khả năng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản bác bằng những việc làm cụ thể. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong đề ra các giải pháp có hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”; thể hiện tiếng nói, ý chí và hành động cụ thể trong các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xoá bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Thứ năm, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đề ra các hoạt động, mô hình, giải pháp để giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên như: vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, truyền thông trên mạng xã hội…. để qua đó nâng cao uy tín của từng đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú.
Tiếp nối truyền thống của dân tộc, tuổi trẻ Quảng Trị hôm nay bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình sẽ phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội; cụ thể hóa sự quyết tâm của tuổi trẻ bằng kết quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, bằng các phong trào tình nguyện thiết thực, nhận thức đúng đắn các thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xoá bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển đô thị hiện đại; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để luôn là người bạn đồng hành với thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay một cách hiệu quả và thiết thực nhất.
Nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam
Nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam

2. Nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là gì?

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” . Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết lý luận sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, trọng yếu, cốt lõi, nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản này do các nhà kinh điển dày công xây dựng từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã và chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc; phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ và giành được những thắng lợi như: Công xã Paris, Cách mạng Tháng Mười Nga, sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết, giải phóng hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, đế quốc và tư bản.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại; liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết thực tiễn lịch sử trong nước và thế giới, cùng những dự báo khoa học về tương lai.

Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nếu tất cả mọi người đều có ý thức học tập, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn giữ vững được lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Gần đây, khái niệm Nền tảng tư tưởng còn được hiểu rộng hơn, đó còn là các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về các vấn đề chiến lược của đất nước (như về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Về đường lối phát triển kinh tế – xã hội, Về an ninh – quốc phòng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, …). Những nội dung này chưa được đề cập chính thức trong các văn kiện của Đảng, mà chỉ được nhắc tới trong những bài nói chuyện, phát biểu của các lãnh đạo cao cấp của Đảng.

2.2. Tại sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng?

Với vị trí, vai trò quan trọng như trên, nền tảng tư tưởng luôn luôn là đối tượng và mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch phản động. Chúng luôn tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc, chống đối nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, chệch hướng. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng được nhận thức từ rất sớm và ngày càng trở thành công việc liên tục, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.
Đặc biệt, việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (ngày 22/10/2018) “ Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ”. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
Đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhận thức sâu sắc sự nguy hại và hậu quả nghiêm trọng của việc xa rời nền tảng tư tưởng, Báo cáo chính trị đặt lên hàng đầu quan điểm : “ Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xay dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Như vậy, quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong hơn chín thập kỷ qua với mười ba lần đại hội, đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thế và lực của chúng ta đã lớn mạnh hơn lúc nào hết, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn phải diễn ra với những khó khăn, thử thách mới, các thế lực thù địch càng tìm cách chống phá tinh vi, quyết liệt hơn. Bản thân các cán bộ, đảng viên càng cần phải nhận thức rõ hơn về nền tảng tư tưởng, nhận thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm thường xuyên, có thái độ tích cực, kiên quyết hơn. Trên cơ sở đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng sẽ vượt qua mọi thách thức và càng thành công.

Trên đây là bài thu hoạch nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mẫu bài thu hoạch cho câu hỏi Anh chị nhận thức thế nào về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Bài thu hoạch, bài dự thi nhé.

Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh

Chuyên mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!