• TKB năm học 2019-2020, thực hiện từ 16/3/2020
 • TKB buối sáng năm học 2019 - 2020 , thực hiện từ 09-3-2020
 • TKB năm học 2019 - 2020 buổi sáng. Thực hiện từ 03-02-2020. TKB buổi chiều không thay đổi
 • Thời khóa biểu HK2 năm học  2019 -2020.Thực hiện từ 08/01/2020
 • Thời khóa biểu năm học 2019- 2020. Thực hiện từ 04-11-2019
 • Thời khóa biểu mới - Thực hiện từ 30/9/2019
 • Thời khóa biểu năm học mới 2019 - 2020.Thực hiện từ 19/8/2019 (cả sáng và chiều). Lịch  học môn Công nghệ lớp 12 - Thực hiện từ 19-8-2019. Lịch học nghề Phổ thông lớp 11 - Thực hiện từ 19-8-2019 ( Học sinh xem tại bảng tin của nhà trường).
 • Thời khóa biểu mới - Thực hiện từ 20-5-2019
 • Thời khóa biểu mới cả buổi sáng và buổi chiều - Thực hiện từ 11 -2-2019
 • Thời khóa biểu mới của các lớp và của giáo viên cả buổi sáng và buổi chiều- Thực hiện từ 02-01-2019
 • Thời khóa biểu mới buổi sáng và chiều - Thực hiện từ 03-12-2018
 • Thời khóa biểu mới -Thực hiện từ 05-11-2018
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC