A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động học của học sinh trong nhà trường theo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức và quản lý hoạt động tự học và trải nghiệm sáng tạo của học sinh trong nhà trường.

- Tăng cường năng lực tự học qua mạng cho cán bộ quản lý, giáo viên.

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

2. Yêu cầu

- Vận dụng được các tiêu chí đánh giá của Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phân tích và đánh giá chủ đề dạy học.

- Xây dựng được các chủ đề dạy học trong mỗi môn học theo hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học.

- Tổ/nhóm chuyên môn phân công giáo viên thực hiện chủ đề dạy học đã được xây dựng để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy.

- Hoàn thiện chủ đề dạy học đã xây dựng và đã thực hiện giảng dạy, rút kinh nghiệm. Nộp sản phẩm xây dựng chủ đề dạy học hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học lên WebSite “Trường học kết nối”.

II. NỘI DUNG

Tài liệu tập huấn các môn được đăng tải trên “Trường học kết nối” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chủ trì hoặc tại WebSite của Sở GD&ĐT và WebSite của Trường THPT Đông Thụy Anh. Các tổ/nhóm chuyên môn khi nghiên cứu tài liệu tập huấn cần tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

- Nghiên cứu nội dung 12 tiêu chí phân tích bài học trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 03 mức độ đánh giá chủ đề dạy học.

- Nghiên cứu chủ đề minh họa trong tài liệu; sử dụng các tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phân tích và đánh giá chủ đề dạy học.

. Đảm bảo tối thiểu 02 chủ đề/môn.

- Thực hành giảng dạy chủ đề dạy học đã được xây dựng để dự giờ; phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy.

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN

1. Chọn chủ đề và tổ chức sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”

Tổ/nhóm trưởng chuyên môn thực hiện các bước sau:

- Đăng nhập tài khoản cá nhân;

- Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Sinh hoạt chuyên môn”; Sau đó chọn “Mời vào không gian do Sở GDĐT chủ trì”; Chọn lĩnh vực “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”; Tiếp theo chọn “Tập huấn Phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học”;

- Thực hiện đăng ký;

- Thêm thành viên để thành lập nhóm Sinh hoạt chuyên môn;

- Tiến hành sinh hoạt chuyên môn trên chủ đề đã đăng ký: Thực hành xây dựng chủ đề dạy học theo hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Đảm bảo tối thiểu 02 chủ đề/môn. Tổ/nhóm chuyên môn thảo luận (trực tiếp và qua mạng) để thực hiện các nhiệm vụ được giao, thống nhất các ý kiến và hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ/nhóm.

2. Nộp sản phẩm

Tổ/nhóm trưởng tổng hợp các sản phẩm của thành viên và hoàn thiện, nộp sản phẩm chung cho cả nhóm trên “Trường học kết nối”.

3. Thực hành giảng dạy chủ đề dạy học đã được xây dựng để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chiều thứ hai, ngày 25/9/2017

- Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học, Công nghệ về phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học.;

- Nghiên cứu nội dung 12 tiêu chí phân tích bài học trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo 03 mức độ đánh giá chủ đề dạy học:

Nội dung

Tiêu chí

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Nghiên cứu chủ đề minh họa trong tài liệu; sử dụng các tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phân tích và đánh giá chủ đề dạy học. Các bài học được xây dựng và trình bày trong tài liệu không phải là "mẫu" mà được xem là các "Bài học minh họa" để giáo viên trao đổi, thảo luận, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thức tiễn của các địa phương, nhà trường.

- Tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng ít nhất 2 chủ đề dạy học theo hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chủ đề. Thực hiện đăng kí 2 chủ đề dạy học để tổ/nhóm nghiên cứu, thảo luận; Giao nhiệm vụ cho các thành viên.

2. Trong thời gian từ 25/9 – 14/10/2017

Các thành viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu tập huấn và thảo luận về 2 chủ đề mà tổ/nhóm chuyên môn đã đăng kí xây dựng. Các thành viên thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Chiều thứ 2, ngày 16/10/2017

- Các tổ/nhóm chuyên môn họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thống nhất quan diểm chung về chủ đề đã xây dựng;

- Tổ/nhóm trưởng tổng hợp các sản phẩm của thành viên và hoàn thiện, nộp sản phẩm chung cho cả nhóm trên “Trường học kết nối”.

- Sinh hoạt chuyên môn dựa trên "Nghiên cứu bài học", các tổ/nhóm chuyên môn có thể vận dụng quy trình sau để xây dựng và thực hiện "Bài học minh họa" chủ đề dạy học theo hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học:

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết trong dạy học chủ đề sẽ xây dựng.

          Bước 2: Lựa chọn nội dung từ các bài học trong sách giáo khoa hiện hành của một môn học hoặc các môn học có liên quan để xây dựng nội dung bài học.

          Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành; dự kiến các hoạt động học sẽ tổ chức cho học sinh để xác định các năng lực và phẩm chất chủ yếu có thể góp phần hình thành/phát triển trong bài học.

          Bước 4: Xác định và mô tả mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học.

          Bước 5: Biên soạn các câu hỏi/bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả ở Bước 4 để sử dụng trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, luyện tập theo chủ đề bài học.

          Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học bài học thành các hoạt động học theo tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực để tổ chức cho học sinh thực hiện ở trên lớp và ở nhà.

- Tổ/nhóm trưởng phân công giáo viên chuẩn bị thực hiện “Bài học minh họa” chủ đề đã xây dựng; Lên lịch để thực hiện.

4. Từ 16/10 đến 30/10

Các tổ/nhóm chuyên môn hực hiện "Bài học minh họa" chủ đề dạy học theo hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học;

Dự giờ, trao đổi, thảo luận và báo cáo kết quả với Ban giám hiệu nhà trường.

Ngày 02/10/2017 các tổ/nhóm chuyên môn nộp kế hoạch chi tiết về BGH.

Sản phẩm tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” của giáo viên và của tổ nhóm chuyên môn được dánh giá là một trong những điều kiện để xét giáo viên dạy giỏi và xét thi đua với tổ/nhóm chuyên môn.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các đơn vị tổ/nhóm chuyên môn triển khai nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo)

- Tổ/nhóm CM (để thực hiện)

Thái Thụy, ngày 23/9/2017

TM. BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

Nguyễn Đức Lâm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 470
Hôm qua : 598
Tháng 05 : 26.746
Năm 2021 : 91.676