A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 2019

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 2019 và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỤY ANH

      Số: 28 /QĐ-THPTĐTA   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Thái Thụy, ngày 03  tháng 02  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân;

ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỤY ANH

Căn cứ vào Công văn số 1696/TTg - KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT – BYT-BGD ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ GD &ĐT Quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Công văn số 239/BGD ĐT – GDTC ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ GD & ĐT về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân; Công điện số 43/CĐ-BGD ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Công văn số 56/SGD ĐT-VP ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Sở GD &ĐT Thái Bình về việc tập trung triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vỉ rút Corona biến chủng gây ra và phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 – 2020, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học;

Căn cứ Công văn số 59/SGD ĐT- GDTrH ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở GD &ĐT về việc thực hiện Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 30/01/2020;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra  của trường THPT Đông Thụy Anh, gồm các đồng chí (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Ban Ban chỉ đạo đạo phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra  của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung

Điều 3. Các ông bà có tên tại Điều 1và các cán bộ giáo viên – nhân viên và học sinh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.             

 

Nơi nhận :

- Như  Điều 1;

-  Lưu VT.             

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trương Kim Hiển

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỤY ANH

      Số: 28 / THPTĐTA         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Thái Thụy, ngày 03  tháng 02  năm 2020

DANH SÁCH  THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-THPTĐTA của Hiệu trưởng trường THPT Đông Thụy Anh ngày 03/02/2020 về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra )

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

 1.  

Trương Kim Hiển

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

 1.  

Nguyễn Đức Lâm

Phó HT

Phó ban

 

 1.  

Nguyễn Tiến Thuy

Phó HT

Phó ban

 

 1.  

Nguyễn Văn Chí

CTCĐ

Ủy viên

 

 1.  

Lê Tất Kỷ

Bí thư ĐTN

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Phượng

NVYT

Ủy viên

 

 1.  

Lê Thị Thanh Thúy

TTVP

Ủy viên

 

 1.  

Bùi Hương Thảo

GVCN10A1

Ủy viên

 

 1.  

Tô Thị Mơ

GVCN10A2

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Xuân Hương

GVCN10A3

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Vân

GVCN10A4

Ủy viên

 

 1.  

Lê Thị Oanh

GVCN10A5

Ủy viên

 

 1.  

Hà Thị Kim Duyên

GVCN10A6

Ủy viên

 

 1.  

Ngô Thị Kim Thoa

GVCN10A7

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Tiến Lan

GVCN10A8

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Ngọc Điệp

GVCN10A9

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Hợp

GVCN10A10

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Quốc Dũng

GVCN10A11

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Nương

GVCN10A12

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Thanh Nhàn

GVCN10A13

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Tiến Thùy

GVCN10A14

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Anh Toàn

GVCN11A1

Ủy viên

 

 1.  

Đặng Thị Quyên

GVCN11A2

Ủy viên

 

 1.  

Hoàng Đức Tuyến

GVCN11A3

Ủy viên

 

 1.  

Đàm Thị Diên

GVCN11A4

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Lý

GVCN11A5

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Thị Tuyết

GVCN11A6

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Thị Thu

GVCN11A7

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Mai Quỳnh

GVCN11A8

Ủy viên

 

 1.  

Trần Thị Vân Anh

GVCN11A9

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Mai

GVCN11A10

Ủy viên

 

 1.  

Đoàn Thị Phượng

GVCN11A11

Ủy viên

 

 1.  

Đoàn Thị Ngọc Anh

GVCN11A12

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Linh Chi

GVCN11A13

Ủy viên

 

 1.  

Phan Thị Uyên

GVCN11A14

Ủy viên

 

 1.  

Trần Thanh Thái

GVCN12A1

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Hải Yến

GVCN12A2

Ủy viên

 

 1.  

Vũ Trọng Phương

GVCN12A3

Ủy viên

 

 1.  

Đặng Thị Hải Yến

GVCN12A4

Ủy viên

 

 1.  

Hoàng Thị Lê

GVCN12A5

Ủy viên

 

 1.  

Hoàng Hữu Quân

GVCN12A6

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Lan Phương

GVCN12A7

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hà

GVCN12A8

Ủy viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Hòa

GVCN12A9

Ủy viên

 

 1.  

Tống Thị Thương

GVCN12A10

Ủy viên

 

 1.  

Phạm Thị Thúy Hường

GVCN12A11

Ủy viên

 

 1.  

Bùi Thị Tuyết

GVCN12A12

Ủy viên

 

 1.  

Bùi Thị Xá

GVCN12A13

Ủy viên

 

 1.  

Trần Tiến Ninh

GVCN12A14

Ủy viên

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỤY ANH

      Số: 28 / KH-THPTĐTA  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   Thi Thụy, ngày 03  tháng 02  năm 2020

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-THPTĐTA của Hiệu trưởng trường THPT Đông Thụy Anh ngày 03/02/2020 về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra )

 

1.Đồng chí Trưởng ban Trương Kim Hiển

- Chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra                                                                  

2. Đồng chí Phó ban Nguyễn Đức Lâm

- Phó ban thường trực, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch.

3. Đồng chí Phó ban Nguyễn Tiến Thuy

- Chịu trách nhiệm về CSVC phục vụ cho việc chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

4. Đồng chí Ủy viên Nguyễn Văn Chí-CTCĐ

- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho CBGV-NV về việc  phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

5. Đồng chí Ủy viên Lê Tất Kỷ - Bí thư ĐTN

- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho Học sinh về việc  phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

6. Đồng chí Ủy viên Phạm Thị Phượng- NV Y tế

- Tư vấn cho CBGV-NV, HS về việc phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; chuẩn bị khẩu trang và các loại thuốc thiết yếu cho CBGV-NV và HS; Kiểm tra thường xuyên vệ sinh trường học, lớp học, nhà WC; báo cáo kịp thời về BGH khi có trường hợp nghi lây nhiễm.

7. Đồng chí Ủy viên Lê Thị Thanh Thúy – Kế toán, TTVP

- Phối hợp với đồng chí Thuy trong việc chuẩn bị CSVC, đôn đốc nhóm lao công, văn phòng thực hiện vệ sinh khu vực trường học.

8. Các đồng chí Ủy viên là GVCN các lớp

- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho Học sinh  của lớp mình về việc  phòng , chống dịch bệnh mùa đông xuân 2019 - 2020; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; báo cáo kịp thời về BGH khi có trường hợp nghi lây nhiễm.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trương Kim Hiển

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 499
Hôm qua : 598
Tháng 05 : 26.775
Năm 2021 : 91.705