• QUY CHẾ CHUYÊN MÔN Năm học 2019 - 2020
  •   QĐ số 08/2011/QĐ-UBND v/v Quản lí dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình
  •   CV5466GDTrH-BGD-Hướng dẫn NV GDTrH năm học 2013 - 2014
  •   Thông tư 38/2012/BGD-Quy chế thi KHKT dành cho HS THCS và THPT
  •   Thông tư 28/2009/TT-BGD Quy định về chế độ việc làm đối với GV phổ thông
TÀI NGUYÊN