Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 26

TỪ NGÀY 19/02/2018 – 25/02/2018

Ngày ban hành:
24/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 25

TỪ NGÀY 05/02/2018 – 11/02/2018

Ngày ban hành:
03/02/2018
Ngày hiệu lực:
03/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 24

TỪ NGÀY 29/01/2018 – 04/02/2018

Ngày ban hành:
03/02/2018
Ngày hiệu lực:
03/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày hiệu lực:
26/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2018
Ngày hiệu lực:
14/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 21

TỪ NGÀY 08/01/2018 – 14/01/2018

Ngày ban hành:
06/01/2018
Ngày hiệu lực:
06/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH TUẦN 20

TỪ NGÀY 01/01/2018 – 07/01/2018

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
28/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực