A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ vào Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Căn cứ Công văn số 630/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019; Căn cứ Công văn số 23/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học năm học 2018-2019; Căn cứ tình hình thực tiễn của trường THPT Đông Thụy Anh; Phát huy truyền thống "Dạy tốt - Học tốt", trường THPT Đông Thụy Anh xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên

1.1 Số lượng CB, GV, NV đầu năm học: 94. Trong đó: BGH 3; GV 76; NVHC 5.

Tổ / Nhóm CM

Số lượng GV-NV

Nam

Nữ

Thạc sĩ

Ghi chú

Biên chế

Hợp đồng

Toán

14

 

6

8

4

 

9

 

2

7

1

01 GV nghỉ phép

Hoá

8

1

3

6

0

01 GV nghỉ phép

Ngữ văn

10

2

0

12

2

 

Ngoại ngữ

10

 

0

10

1

 

Sử – Địa – GDCD

11

2

1

10

 

 

TD – GDQP

7

 

6

1

 

 

Sinh

5

 

0

5

 

 

Tin

5

 

2

3

1

 

Công nghệ

2

 

1

1

1

 

Ban giám hiệu

3

 

3

0

2

 

NVHC

2

3

0

5

 

 

Tổng cộng

86

8

24

70

12

02 GV nghỉ phép

- Ngoài ra hợp đồng 5 nhân viên : 2 bảo vệ, 3 lao công.

1.2 Chất lượng: 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó CBQL, GV trình độ thạc sĩ 12/94 (12,77%);

1.3 Chi bộ Đảng: 49 đảng viên (tỷ lệ 52,13%). Trong đó: Nam 21; Nữ 28.

2. Học sinh

- Tổng số: 42 lớp

Khối

Số Lớp

Tổng số học sinh

Số học sinh

 

Đoàn

 viên

Số lớp phân ban

Nam

Nữ

KHTN

KHXH

10

14

663

287

376

 

11

3

11

14

638

275

363

 

8

6

12

14

630

259

371

 

8

6

Tổng

42

1931

821

1110

 

27

15

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU

VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

I-Những nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch giáo dục năm học 2018-2019

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Đặc biệt là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Đổi mới các hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm đạt kết quả cao trong công tác rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thực hiện Đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình.

3. Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019:

- Ngày tựu trường: 17/8/2018;

- Ngày khai giảng: 05/9/2018;

- Kết thúc HKI: trước ngày 10/01/2019;

- Kết thúc HKII: trước ngày 25/5/2019;

- Ngày kết thúc năm học: trước ngày 30/5/2019.

4. Thực hiện chương trình các môn học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần); xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung xây dựng các chuyên đề dạy học và các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh.

5. Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

6. TiÕp tôc h­ëng øng cuéc vËn ®éng cña ngµnh Gi¸o dôc & §µo t¹o: “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng vÒ ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o”, gi¸o viªn thi ®ua nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm trong ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ lµm ®å dïng d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ giê d¹y;

7. Sö dông vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trang thiÕt bÞ d¹y häc, phßng häc bé m«n.

8. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc Quy định dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BGDĐT; đảm bảo chất lượng giáo dục toàn điện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, pháp luật, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

9. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo “nghiên cứu bài học”, sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn qua website: http://truonghocketnoi.edu.vn; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường và chuyên đề cụm huyện.

10. Tham gia các cuộc thi (phù hợp với mỗi tổ CM)

- Hội thi GV dạy giỏi bộ môn cấp trường, cấp cụm huyện; Xếp

- Kì thi HSG lớp 12 cấp Tỉnh đối với các môn văn hóa và Hội khỏe cấp Tỉnh với hs THPT, thi THPT Quốc gia năm 2019;

- Cuộc thi nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật dành cho HS trung học;

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, nâng cao hiệu quả của trường học kết nối, tạo sự chuyển biến thất sự về ứng dụng CNTT trong dạy, học.

Đổi mới mạnh mẽ trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; các nhà trường tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục. Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, Tin học.

II. Các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện

1. Chỉ tiêu

TT

Nội dung

Kết quả năm học 2017-2018

Chỉ tiêu năm học 2018 - 2019

Tỉnh TB

Đông Thụy Anh

1

Hạnh kiểm: Tốt

87.5 %

96.79 %

> 90 %

Khá

10.9 %

2.74 %

< 8 %

 TB

1.3 %

0.26 %

< 2 %

Yếu

0.2 %

0.21 %

< 0.2 %

2

Học lực: Giỏi

30.8 %

18.12 %

> 25 %

 Khá

53.1 %

70.81 %

> 70 %

 TB

14.9 %

11.1 %

< 10 %

 Yếu

1.2 %

0.05 %

< 0.5 %

 Kém

0.02 %

0 %

0 %

3

Lên lớp thẳng

 

99.99 %

Duy trì

Lên lớp sau KT lại, rèn HK trong hè

 

100 %

Duy trì

4

Thi nghề TP lớp 11

 

100 % khá, giỏi

100 % khá, giỏi

5

GDTC

Thi Hội khỏe tỉnh

 

100 % đạt yêu cầu;

Xếp thứ: …...

100 % đạt;

Xếp thứ 10 -15

6

Đỗ TN THPT

99.36 %

100 %

100 %

7

Điểm 10 thi THPTQG

11 điểm 10

0

1-2 điểm 10

8

Đỗ ĐH thủ khoa

 

0

1 hs đỗ thủ khoa

9

Thi HSG tỉnh lớp 12

 

Xếp thứ 5/12;

42 hs đạt giải

Xếp thứ 1-3;

100% hs đạt giải

10

Thi KHKT cấp tỉnh

 

1 giải nhì, 1 giải ba;

Có dự án thi QG

Đạt giải 1 – 3;

Có dự án thi QG

2. Biện pháp

a. Bồi dưỡng đội ngũ

- Cán bộ quản lý và giáo viên nghiêm túc tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ, Sở tổ chức.

- Nhà trường xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và nhất là đáp ứng nguồn nhân lực cho việc thay sách giáo khoa mới; quan tâm bồi dưỡng năng lực xây dựng chương trình.

- Mỗi CBQL, GV chủ động, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp, tránh tụt hậu, không đáp ứng chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được yêu cầu của công việc.

b. Phân công giảng dạy

- Hiệu trưởng phân công giảng dạy ở một số lớp trọng điểm dựa vào năng lực chuyên môn và chuẩn đào tạo của GV đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tổ, nhóm chuyên môn, tình hình chung của trường, lớp.

- Tổ, nhóm CM bàn bạc, dự kiến phân công tiếp. Nhà trường nghiên cứu điều chỉnh (nếu cần thiết) và phê duyệt.

c. Đổi mới phương pháp dạy học

- Tổ nhóm chuyên môn tiếp tục điều chỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình theo chuyên đề dạy học và các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của học sinh;

- Kế hoạch giáo dục xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản. Đảm bảo thời lượng: HKI 19 tuần, HKII 18 tuần. Các GV thống nhất thực hiện theo Kế hoạch đã  xây dựng.

- GV sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học và đối tượng HS. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tinh giản theo hướng dẫn của Bộ. Chú trọng bồi dưỡng HS khá, giỏi và giúp đỡ HS TB, yếu (quan tâm nhiều hơn, giúp HS cố gắng, tiến bộ hơn). Xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào kiến thức trọng tâm.

- Giáo viên nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học. Đầu tư nâng cao chất lượng bài soạn, bài giảng; Sử dụng hợp lý SGK, tập trung vào kiến thức cơ bản, trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; Khích lệ toàn thể HS chủ động tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức; Bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc mà không nắm vững kiến thức cơ bản.

- Khuyến khích GV sử dụng hợp lý giáo án điện tử. Tổ nhóm CM rà soát thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học sử dụng phù hợp với bài giảng, qui định GV phải sử dụng, ghi chi tiết vào sổ theo dõi của nhân viên quản lý thiết bị.

- Trong giảng dạy GV sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích HS chủ động học tập, tổ chức HS làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý, giúp học sinh nâng cao khả năng hợp tác, trao đổi, chủ động bày tỏ quan điểm, chính kiến, khả năng thuyết trình…

d. Đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Nhận thức rõ và xác lập được mục tiêu kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Đó là đổi mới căn bản so với đánh giá dựa trên kiến thức, kĩ năng.

- Chỉ đạo tổ nhóm CM xây dựng ma trận đề kiểm tra (thống nhất trong tổ, nhóm CM) đánh giá theo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao để đảm bảo mức độ ra đề đồng đều giữa các lớp, đánh giá công bằng cho học sinh.

- Trong kiểm tra, đánh giá: GV coi kiểm tra nghiêm túc, đánh giá sát, đúng trình độ HS với thái độ khách quan, công minh. Có thể kết hợp một cách hợp lý hình thức kiểm tra tự luận (TL) với hình thức kiểm tra trắc nghiệm (TN), đồng thời hướng dẫn HS biết tự đánh giá kết quả học tập của mình.

- Nội dung đề kiểm tra phải thường xuyên được đổi mới và đạt những yêu cầu sau: Kiểm tra được kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành trong phạm vi môn học; đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, đúng mức độ được yêu cầu được xác định trong “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao (50% yêu cầu của đề dành cho các nội dung thông hiểu, vận dụng). Nội dung kiểm tra không vượt ra ngoài chương trình ở thời điểm kiểm tra, câu chữ rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Đề kiểm tra với tỷ lệ trắc nghiệm như sau: 40% với K10, 50% với K11, 60% với K12 (Môn KHTN).

- Đề kiểm tra phải có đáp án, biểu điểm chấm, hướng dẫn chấm kèm theo; Chấm bài theo đúng hướng dẫn chấm.

- Đầu năm học các tổ nhóm CM xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ (mức tối thiểu) theo Quy chế 58/2011 BGD ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.

đ. Tổ chức học buổi 2

- Việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng quy định; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện các giải pháp tăng thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên; tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn luyện thi đại học phù hợp từng đối tượng học sinh; dạy học các môn tự chọn và phát huy khả năng của học sinh theo các nội dung tự chọn.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục như: giáo dục hướng nghiệp; giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục nghề phổ thông; giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao... theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học; phát triển năng khiếu cá nhân, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tổ chức trọng điểm trong hai đợt:

+ Đợt 1: Chủ nhật ngày 21/10/2018.

Đối tượng: Các lớp đăng kí tham gia.

Nội dung: Dâng hương cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7 tại nghĩa trang 21/10, xã Thụy Dân, Thái Thụy. Đây là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của ngành Giáo dục Việt Nam. Thăm quan phòng truyền thống của trường THCS Thụy Dân. Học sinh sẽ tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của di tích và viết thu hoạch cá nhân. Đồng thời thăm quan nhà máy đóng tàu, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương ở Quang Lang, Thụy Hải.

+ Đợt 2: Thứ 3, ngày 01/01/2019.

Đối tượng: Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Các lớp đăng kí tham gia.

Nội dung: Dâng hương đền thờ thầy giáo Chu Văn An tại Chí Linh, Hải Dương

+ Đợt 3: Chủ nhật, ngày 10/3/2019

Đối tượng: Các lớp đăng kí tham gia.

Nội dung: Dâng hương lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu lưu niệm ở khu 3 thị trấn Diêm Điền. Học sinh sẽ tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của di tích và viết thu hoạch cá nhân. Đồng thời thăm quan nhà máy đóng tàu, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương ở Quang Lang, Thụy Hải.

+ Tổ chức: Nhà trường, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

+ Cơ chế hoạt động: Các lớp tăng cường công tác xã hội hóa để phục vụ học sinh. Lớp tham gia hoạt động được cộng điểm thi đua.

e. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá HS. Thảo luận phương pháp dạy bài khó, bài tập nâng cao, kiến thức mới; thống nhất nội dung, cấu trúc đề kiểm tra.

- Tổ chức các giờ dạy tốt, các tiết đó là tiết thao giảng cần sự chuẩn bị kỹ của cả tổ, nhóm CM, toàn tổ (nhóm) dự để trao đổi, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp.

- Kỹ năng chia sẻ, thảo luận trong sinh hoạt chuyên môn “nghiên cứu bài dạy” theo nguyên tắc sau:

  1. Từ bỏ thói quen quan sát và đánh giá người dạy.
  2. Nội dung trao đổi tập trung vào HĐ học của HS.
  3. Lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt trong việc suy ngẫm bài học.
  4. Mọi thành viên trong tổ/nhóm đều phải có ý kiến.
  5. Tuyệt đối không xếp loại giờ dạy minh họa trong nghiên cứu bài học.

- Gợi ý một số nội dung SHCĐ

+ Nghiên cứu thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành.

+ Sinh hoạt chuyên môn trên “trường học kết nối”. Đây là một hoạt động đổi mới có ý nghĩa quan trọng trong sinh hoạt chuyên môn, GV phải nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, các tổ CM cần triển khai kịp thời và có sản phẩm qua sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối. Sản phẩm quan trọng các tổ nhóm CM cần có ngay đó là: Xây dụng các chuyên đề dạy học; Phân phối chương trình dạy học cả sáng và chiều.

+ Nghiên cứu tài liệu tập huấn “Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển NL HS” và tiến hành XD các chuyên đề dạy học theo hướng phát triển NL:

+ CĐ nghiên cứu và phân tích bài dạy, PPDH, KTDH...

+ CĐ về sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng DH.

+ CĐ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV.

+ CĐ bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu, phụ đạo HS yếu..

3. Thực hiện Quy chế, Quy định chuyên môn

- Thực hiện đúng các Quy chế, Quy định về công tác quản lý, hoạt động chuyên môn của CBGV.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn và Kế hoạch thực hiện chương trình do tổ nhóm chuyên môn xây dựng. Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án mới hoặc giáo án đã bổ sung theo qui định.

- Hồ sơ đầy đủ, chất lượng tốt.

+ Đối với tổ/nhóm chuyên môn

          1) Kế hoạch thực hiện chương trình môn học.

          2) Sổ ghi kế hoạch hoạt động CM và nội dung các cuộc họp chuyên môn.

+  Đối với cá nhân GV (thực hiện theo CV68 ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo):

          1) Giáo án (Bài soạn) lên lớp viết tay hoặc đánh máy;    

          2) Sổ điểm cá nhân

          3) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn;

          4) Sổ dự giờ, thăm lớp;

5) Sổ báo giảng;

6) Sổ chủ nhiệm (đối với GVCN).

- Đảm bảo đủ các tiết thực hành, thí nghiệm. Giáo viên đăng kí với NV QL thiết bị từ thứ 2 tuần trước để chuẩn bị cho tuần sau sử dụng.

- GV phải kiểm tra đủ số điểm tối thiểu theo qui định, nhập điểm trên mạng vào phần mềm Smas 3.0 theo quy định của Sở GD&ĐT và ghi học bạ đúng thời hạn qui định, giảm thiểu sai sót.

 - Tổ chức tốt và phát huy hiệu quả của Hội thi Giáo viên dạy giỏi  (hai đợt HKI và HKII) và tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp cụm huyện (theo KH của cụm);

 - Ngoài sinh hoạt chuyên môn theo qui định (chiều thứ 2 tuần chẵn trong tháng), mỗi tổ CM tổ chức tối thiểu 02 chuyên đề/1 học kì.

- Thực hiện đúng Qui chế coi thi và Qui định về dạy thêm, học thêm.

- CBGV dự giờ theo Qui định, tránh hình thức; chú trọng dự giờ thao giảng “nghiên cứu bài dạy”.

- BGH, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên qua sổ báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ …bằng hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…

III. Kế hoạch thực hiện hàng tháng:

Thêi gian

Néi dung c«ng t¸c

§¬n vÞ

thùc hiÖn

 

 

 

8/2018

 

 

Bàn bạc dự kiến phân công chuyên môn trên cơ sở năm học 2017-2018 và tình hình thực tế .

- Quyết định phân công chuyên môn. Lập thời khoá biểu giảng dạy.

- Tổ chức thi lại và xét lên lớp với HS thi lại.

- Tổ chức dạy GDQP với hs toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học.

- Chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học mới.

- Tổ nhóm chuyên môn

- Ban giám hiệu.

- Đoàn TN

- GVCN

 

 

 

 

9/2018

 

 

- Khai gi¶ng n¨m häc míi. B¸o c¸o ®Çu n¨m (Së kiÓm tra).

- Hội nghị CBGV-NV triển khai nhiệm vụ năm học.

 - Đại hội CĐGV, ĐH Đoàn trường.

- Tổ CM xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình.

- Hoàn thành xây dựng PPCT, các chuyên đề dạy học.

- Lập KH kiểm tra định kì các môn học và xây dựng ma trận đề kiểm tra thống nhất trong tổ, nhóm CM.

- Duyệt kế hoạch chương trình môn học của tổ, nhóm CM.

- Dạy nghề PT cho học sinh lớp 11.

- Thực hiện các chuyên đề nâng cao trong SH tổ CM.

- Sở GD&ĐT kiểm tra, duyệt kế hoạch của nhà trường.

BGH

- Đoàn TN

- CBGVHS

- Tổ nhóm chuyên môn

- Giáo viên dạy đội tuyển HSG

- GVdạy nghề.

 

 

 

10/2018

 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện các chuyên đề nâng cao trong SH tổ CM.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

- Hội thảo đổi mới công tác chủ nhiệm lớp.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và việc chấm trả bài kiểm tra

- Ban giám hiệu

- Tổ trưởng CM

- CBGV

- Đoàn TN

- CMHS

 

 

 

11/2018

 

 

 - Hội thi GV dạy giỏi cấp trường: Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

- Gi¸o viªn t¨ng c­êng dù giê trao ®æi kinh nghiÖm.

- Hội khỏe học sinh các trường THPT huyện.

- Hướng dẫn ôn tập HKI.

- B/c vµ ®¸nh gi¸ SKKN ®ît 1.

- BGH + H§KH

- GV ®¨ng ký thi ®ua.

- §oµn TN

 

 

 

 

12/2018

 

- Thành lập các đội tuyển học sinh giỏi (chốt danh sách)

- Thi HSG lớp 12 cấp tỉnh.

- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh.

- Hoàn thành chương trình HKI

- Tổ chức ôn tập, ra đề kiểm tra chất lượng HKI

- Chấm bài, lên điểm, đánh giá xếp loại HS kì I

- Chấm phúc khảo bài kiểm tra HKI.

- GV phụ trách đội tuyển.

- BGH

- Tổ nhóm CM

-T.Tra ND

 

 

 

 

 

 

01/2019

 

 

- Duyệt văn hoá, hạnh kiểm HKI

- Đánh giá xếp loại giáo viên cuối HKI. Sơ kết HKI

- Báo cáo sơ kết HKI, báo cáo thi HKI.

- Lập kế hoạch kiểm tra định kì các môn học (HKII).

- Thực hiện thời khoá biểu HKII

- Tiếp tục duy trì dạy học buổi 2: Dạy tự chọn, phụ đạo, bồi dưỡng, ôn thi ĐH.

- Tổ Ngoại ngữ và CĐGV hội thảo rút kinh nghiệm về tổ chức thi nói Tiếng Anh cho học sinh.

- BGH + GVCN

- Tổ nhóm CM

- Hội đồng SP

 

 

 

 

02/2019

- Nghỉ tết Nguyên đán.

- Thực hiện các chuyên đề nâng cao trong SH tổ CM.

- Thành lập các đội tuyển Olimpic khối 10, khối 11.

- Tiếp tục duy trì dạy phụ đạo, bồi dưỡng, ôn thi ĐH.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh khối 12.

- BGH

- Tổ nhóm CM

- Đoàn TN

- CMHS

 

 

 

03/2019

 

- Hội thi giáo viên dạy giỏi: Hội giảng Mùa Xuân

- Hội thi GV dạy giỏi cụm Thái Thụy.

- Tiếp tục duy trì dạy phụ đạo, bồi dưỡng, ôn thi ĐH.

- B/c và đánh giá SKKN đợt 2.

- BGH

- CBGV-HS

- Đoàn TN

 

 

 

 

04/2019

 

- Trình duyệt Sở và tổ chức thi nghề PT vào đầu tháng 4.

- Tổ chức Hội nghị Chuyên đề môn Toán cụm trường THPT Thái Thụy.

- Hoàn thành chương trình lớp 12, chuẩn bị kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia.

- Tổ chức Hội nghị bàn KH ôn thi THPT Quốc gia.

- Tiếp tục duy trì dạy phụ đạo, bồi dưỡng, ôn thi ĐH.

- Đánh giá các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối KHII

- Tổ nhóm CM

- BGH

- Hội đồng KH

 

 

 

 

05/2019

 

 

 

- Hướng dẫn ôn thi kiểm tra cuối kì II với K10, K11.

- Tiếp tục tích cực hướng dẫn HS ôn thi THPT Quốc gia.

- Tổ chức thi thử THPT Quốc gia

- Thi kiểm tra cuối HKII, chấm thi, lên điểm.

- Chấm phúc khảo bài kiểm tra KHII.

- Xét duyệt lên lớp với K10, K11.

- Giáo viên tự đánh giá, Tổ CM đánh giá, Hiệu trưởng đánh giá xếp loại giáo viên.

- Tổ nhóm CM

- Tổ khảo thí

- GVCN

- BGH

- T.Tra ND

 

 

6/2019

- Triển khai KH tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

- Đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên, tổ CM.

- Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10.

- Tổ chức thi THPT Quốc gia theo KH của Bộ.

- Cử giáo viên đi coi thi, chấm thi THPT Quốc gia

- BGH-T.TrND

- CBGV

- Tổ CM

 

7/2019

- Giáo viên nghỉ hè và tham gia bồi dưỡng chuyên môn.

- CBGV-NV

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

Trương Kim Hiển

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đức Lâm

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 478
Hôm qua : 598
Tháng 05 : 26.754
Năm 2021 : 91.684